Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

15 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen vänder sig till dig som jobbar inom vården och andra intresserade som önskar tillägna sig kunskaper i vårdvetenskap på kandidatnivå. Kursen ger också möjlighet för sjuksköterskor med äldre utbildning att komplettera sin utbildning och behörighet.

Innehåll

I kursen fördjupas studier av vetenskapsteoretiska grundbegrepp, forskningsprocessen med inriktning mot systematisk litteraturbearbetning samt ett urval av modeller för detta. Ett urval av kvalitativa och kvantitativa perspektiv och metoder behandlas liksom informationssökning och informationshantering. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och andra dokument som används vid litteraturbearbetning genomförs och problemformulering och litteraturbaserad analys tränas.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs Vårdvetenskap 1 - 60 högskolepoäng eller högskoleutbildning inom vård och omsorg omfattande minst 120 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studieuppgifter. I föreläsningarna ges en översikt över kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet och stöd för att strukturera självstudier. Seminarierna syftar till att stimulera och utveckla förmågan till reflektion och argumentation för egna ställningstaganden beträffande vetenskapliga frågor i relation till examensarbetet. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21282
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 3
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 61VT01 (4)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-08-29
Ersätter kursplan fastställd:  2014-03-13

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G2F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs Vårdvetenskap 1 - 60 högskolepoäng eller högskoleutbildning inom vård och omsorg omfattande minst 120 högskolepoäng

Mål

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper i vårdforskningens teori och metod för att kunna initiera och delta i evidensbaserad utveckling i vårdandet.

Kunskap och förståelse
Efter kursen ska studenten kunna

  • beskriva och reflektera över olika vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder med betydelse för vårdvetenskaplig kunskapsbildning.


Färdighet och förmåga
Efter kursen ska studenten kunna

  • identifiera vårdvetenskapliga problem som kräver vårdutveckling,
  • tillämpa informationssökning för att bevaka kunskapsläget inom vårdvetenskap,
  • beskriva och använda forskningsprocessen som grund till vårdvetenskaplig rapportering,
  • tillämpa kvantitativ och kvalitativ analysmetodik,
  • argumentera för egna vetenskapliga ställningstaganden,
  • tillämpa vedertagna skrivregler och referenshantering vid vetenskapliga rapporter.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter kursen ska studenten kunna

  • kritiskt granska, bedöma och värdera forskningsresultat och dess betydelse för vårdandet,
  • identifiera och reflektera över forskningsetiska frågor,
  • värdera och reflektera över hur ett vårdvetenskapligt förhållningssätt kan bidra till en hållbar utveckling i vårdandet.

Innehåll

I kursen fördjupas studier av vetenskapsteoretiska grundbegrepp, forskningsprocessen med inriktning mot systematisk litteraturbearbetning samt ett urval av modeller för detta. Ett urval av kvalitativa och kvantitativa perspektiv och metoder behandlas liksom informationssökning och informationshantering. Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar och andra dokument som används vid litteraturbearbetning genomförs och problemformulering och litteraturbaserad analys tränas.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studieuppgifter. I föreläsningarna ges en översikt över kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar inom ämnesområdet och stöd för att strukturera självstudier. Seminarierna syftar till att stimulera och utveckla förmågan till reflektion och argumentation för egna ställningstaganden beträffande vetenskapliga frågor i relation till examensarbetet. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- individuella skriftliga uppgifter
- gruppuppgifter
- seminarier


Studenten har rätt till tre examinationstillfällen i anslutning till kursen. Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare. Stockholm: Liber. 552 s.

Consort statement
http:www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
http:
www.consort-statement.org/extensions/interventions/non-pharmacologic-treatment-interventions/

Critical appraisal skills programme
http:www.sph.nhs.uk/what-we-do/public-health-workforce/resources/critical-appraisals-skills-programme/

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa & vårdande. Stockholm: Natur & Kultur

Elo, S., Kääriäinen, M., Kanste, O., Pölkki, T., Utriainen, K. & Kyngäs, H. (2014). Qualitative Content Analysis: A Focus on Trustworthiness. SAGE Open, 4(1). DOI: 10.1177/2158244014522633

Fransson, J. (2007). Effektivare informationssökning på webben: En handbok i konsten att söka information. Ronneby: HEXA.
http:
www.jonasfransson.com/effektivare-informationssokning-pa-webben-bok/

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 181 s.

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 248 s.

Gustavsson, B., Hermerén, G. & Peterson, B. (2005). Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. (Vetenskapsrådets rapportserie 2005:1) Stockholm: Vetenskapsrådet. 88 s.
www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf

Karolinska institutets bibliotek. (2009). Vad är en vetenskaplig artikel? En guide. [Lärobjekt.]
http:bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html.

Lämås, K., Lindholm, L., Stenlund, H., Engström, B. & Jacobsson, C. (2009). Effects of abdominal massage in management of constipationA randomized controlled trial. International
Journal of Nursing Studies vol. 46, ss. 759-767.

Pillai Riddell, R.R., Racine, N.M., Turcotte, K., Uman, L.S., Horton, R.E., Din Osmun, L., Ahola Kohut, S., Hillgrove Stuart, J., Stevens, B. & Gerwitz-Stern, A. (2011). Non-pharmacological management of infant and young child procedural pain.
Cochrane Database Syst Rev. Oct 5;(10):CD006275. doi: 10.1002/14651858.CD006275.pub2.

Rolfe, G. (2006). Validity, trustworthiness and rigor: quality and the idea of qualitative research.
Journal of Advanced Nursing vol. 53, ss. 304-310.

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Malmö: Liber. 272 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
http:
www.sbu.se läs om evidensbaserad vård, alt. http:www.sbu.se/sv/Evidensbaserad-vard/

Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för forskning.
http:
codex.vr.se/ läs om forskarens etik, alt. http:codex.vr.se/forskarensetik.shtml.

Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts.
Journal of Advanced Nursing vol. 53(3), ss. 311318.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

2014-06-05 LEHE/KHO/ila
BG: 2014-08-13
UU: 2014-08-29

Kontakt


Kursansvarig SAWE
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen