Huvudmeny
Till anmälan

Vetenskaplig publicering

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen tar upp nya arenor, tekniker, praktiker och villkor för publicering av digitala vetenskapliga dokument, t.ex. digitala avhandlingar, vetenskapliga e-tidskrifter/e-böcker, open access, institutionella arkiv, e-vetenskap och bibliometri. Kursen vänder sig till personer som arbetar/kommer att arbeta med dessa tjänster och/eller som vill ha fördjupade kunskaper om samtida digital vetenskaplig publicering utifrån ett teoretiskt och praktiskt biblioteksperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar frågor av vikt för vetenskaplig publicering utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Förståelse för den grundläggande strukturen för vetenskaplig publicering och publiceringsmarknad baseras på vetenskapliga modeller. Publicering behandlas i kursen som en praktik som påverkas av ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska, politiska, disciplinära och tekniska faktorer. Särskild vikt läggs vid digital publicering och vid tre aktuella frågor: 1. öppen tillgång till publikationer via såväl grön som gyllene open access; 2. metoder för att mäta, visualisera och utvärdera vetenskaplig publicering/bibliometri; 3. forskningsdata. Inom ramen för kursen ägnar sig studenterna dessutom praktiskt åt att producera en vetenskaplig studenttidskrift. I kursen anläggs olika perspektiv på hållbarhet i vetenskaplig publicering.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

  • föreläsningar
  • seminarier
  • inlämningsuppgifter
  • laborationer
  • projektarbeten

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-34982
Första anmälningsdag: 2018-03-15
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2018-11-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 1
Observera: Kursen ges på halvfart/distans och innehåller en tredagarsträff i Borås. I övrigt sker kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter emellan huvudsakligen via lärplattformen Pingpong, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: ÖVPFR3 (8)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2017-03-14
Ersätter kursplan fastställd:  2015-05-06

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 beskriva den grundläggande strukturen inom vetenskaplig kommunikation och publicering, med hänsyn tagen till nationella och disciplinära skillnader,
1.2 redogöra för ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska och tekniska aspekter som kan anläggas på den förändrade marknaden för digital vetenskaplig publicering,
1.3 förklara motivationen bakom och argumenten för och emot open access-publicering, dess olika former och eventuella konsekvenser för vetenskaplig kommunikation,

Färdighet och förmåga
2.1 hantera tekniken bakom vetenskaplig publicering med hjälp av ett content management system,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 tillgodogöra sig och redogöra för utvecklingen och forskningsläget nationellt och internationellt inom området vetenskaplig digital publicering,
3.2 reflektera över vetenskaplig publicering, särskilt open accesspublicering, i termer av hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar frågor av vikt för vetenskaplig publicering utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Förståelse för den grundläggande strukturen för vetenskaplig publicering och publiceringsmarknad baseras på vetenskapliga modeller. Publicering behandlas i kursen som en praktik som påverkas av ekonomiska, juridiska, vetenskapssociologiska, politiska, disciplinära och tekniska faktorer. Särskild vikt läggs vid digital publicering och vid tre aktuella frågor: 1. öppen tillgång till publikationer via såväl grön som gyllene open access; 2. metoder för att mäta, visualisera och utvärdera vetenskaplig publicering/bibliometri; 3. forskningsdata. Inom ramen för kursen ägnar sig studenterna dessutom praktiskt åt att producera en vetenskaplig studenttidskrift. I kursen anläggs olika perspektiv på hållbarhet i vetenskaplig publicering.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av:

  • föreläsningar
  • seminarier
  • inlämningsuppgifter
  • laborationer
  • projektarbeten

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:


- Seminarium: bibliometri
Lärandemål 1.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

- Projektarbete: Content Management System
Lärandemål 2.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: Underkänt eller Godkänt

- Inlämningsuppgift: Artikel
Lärandemål 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2
Högskolepoäng: 5,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt

För betyget Godkänt på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på Inlämningsuppgift: Artikel.

Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på svenska och engelska

Björk, B.-C., Laakso, M., Welling, P. & Paetau, P. (2014). Anatomy of green open access. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(2), 237-250. (= 13 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Borgman, C. L. (2007). Scholarship in the digital age: Information, infrastructure, and the Internet. Cambridge, MA: MIT Press. (= c. 265 s.).

Borgman, C. L. (2010). Research data: Who will share what, with whom, when, and why? Fifth China-North America Library Conference, 8-12 September 2010, Beijing. (=22 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Chowdhury, G. (2014). OA policies and the sustainability of digital libraries of scholarly information. I: K. Tuamsuk et al. (red.). The Emergence of Digital Libraries: Research and Practices. (Lecture Notes in Computer Science, 8839.) Springer. 65-75. (=11 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Creaser, C. et al. (2010). Authors awareness and attitudes toward open access repositories. New Review of Academic Librarianship, 16(S1), 145-161. (= 16 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Francke, H. (2013). Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Stockholm: Svensk Biblioteksförening. (= 86 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Gargouri, Y. et al. (2010). Self-selected or mandated, open access increases citation impact for higher quality research. PLoS ONE, 5(10), e13636. (= 12 s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Haider, J. (2007). Of the rich and the poor and other curious minds: On open access and development. ASLIB Proceedings, 59(4/5), 449-461. (= 13 s.). [Tillgänglig elektroniskt]

Kärki, R. & Kortelainen, T. (1998). Introduktion till bibliometri. NORDINFO no. 41. Kap. 1-3, 5, 6 (= 57 s.).

Nelhans, G. & Eklund, P. (2015). Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten. (Vetenskap för profession, 30:2015). Borås: Högskolan i Borås. (=42 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Public Knowledge Project (2016). Open Journal Systems Documentation. Simon Frasier University. (Valda delar). [Tillgänglig elektroniskt]

Suber, P. (2012). Open access. Cambridge, MA: MIT Press. Kap. 4, 6-7. (= 40 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Weingart, P. (2005). Impact of bibliometrics upon the science system: Inadvertent consequences? Scientometrics, 62(1), 117-131. (= 15 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Vetenskapsrådet (2015). Forskningens framtid! Svensk vetenskaplig produktion och publiceringsmönster i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Vetenskapsrådet. (= 35 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Vetenskapsrådet (2015). Öppen tillgång (Open access) till forskningsdata: en omvärldsbeskrivning 2014. Stockholm: Vetenskapsrådet. (= 10 s.) [Tillgänglig elektroniskt]

Tillkommer egensökt litteratur omfattande ca 150 sidor i anslutning till egen fördjupning.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Gustaf Nelhans
Kursansvarig Helena Francke
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen