Huvudmeny
Till sen anmälan

Akuta bedömningar

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

En sammanhållen och hållbar akutvård fokuserar på skapandet av fysiskt och psykosocialt god bedömningsmiljö för patienter, närstående och vårdare.
Kursen Akuta bedömningar syftar till fördjupad kunskap, färdighet och förmåga att genomföra patientsäkra akuta bedömningar.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på patientsäkra akuta bedömningar som utgår från patientens hälsotillstånd och behov av vård. Utgångspunkten är ett patientperspektiv med betoning på bemötande, kommunikation, överlämning och dokumentation utifrån en sammanhållen vårdkedja. Patient- perspektivet utgår från patientens upplevelse av situationen och dess förutsättningar, resurser och hinder för att i möjligaste mån anpassa bedömningen till varje enskild person. Patientperspektivet inkluderar också patientsäkra bedömningar utifrån olika åldrar, kulturer och gender. En sammanhållen och hållbar vård fokuserar på skapandet av en fysiskt och psykosocialt god bedömningsmiljö för både patienter, närstående och vårdare. Kursen behandlar evidensbaserad forskning, informationssökning och användning av forskningsresultat inom kunskapsområdet.

Förkunskapskrav

Magister- eller specialistsjuksköterskeexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp på avancerad nivå inom något av följande områden:
• ambulanssjukvård
• intensivvård
• anestesisjukvård
• distriktssköterska eller
• akutsjukvård

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen bedrivs som distansutbildning på halvfart och med flexibelt lärande. Undervisningsformen bygger på självständiga studier, casepedagogik och simulering. I kursen ingår fyra gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Varje kursträff omfattar två sammanhängande dagar.

Arbetsformen vid distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-22971
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2017-01-16
Slutar: 2017-03-26
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2HB01 (2,1)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2016-02-24

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1F) Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

Magister- eller specialistsjuksköterskeexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp på avancerad nivå inom något av följande områden:
• ambulanssjukvård
• intensivvård
• anestesisjukvård
• distriktssköterska eller
• akutsjukvård

Mål

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupade kunskaper, färdigheter och förmåga att genomföra patientsäkra akuta bedömningar.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • analysera och jämföra olika teoretiska grunder och förutsättningar för patientsäkra akuta bedömningar utifrån en sammanhållen vårdkedja,
 • analysera och jämföra strategier för patientsäkra bedömningar vid akuta sjukdomstillstånd,
 • beskriva och analysera innebörden av begreppet hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling utifrån patientsäkra akuta bedömningar.Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa:

 • teorier och bedömningsstrukturer för patientsäkra akuta bedömningar,
 • patientsäkra akuta bedömningar utifrån patienters livsvillkor och risker för ohälsa,
 • patientsäkra akuta bedömningar utifrån en sammanhållen vårdkedja,
 • ett vårdande samtal med fokus på patientsäkra akuta bedömningar,
 • identifiera och analysera konflikter mellan ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv och patientsäkra akuta bedömningar,
 • skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisning där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera, analysera och värdera evidensbaserad forskning avseende patientsäkra akuta bedömning,
 • identifiera, analysera och värdera etiska frågeställningar och dilemman vid akuta bedömningar relaterat till patientsäkerhet,
 • reflektera över, analysera och värdera det egna förhållningssättet i samband med patientsäkra akuta bedömningar utifrån ett patient-, närstående- och vårdarperspektiv,
 • reflektera över, analysera och värdera det egna förhållningssättet i samband med patientsäkra akuta bedömningar utifrån en sammanhållen vårdkedja,
 • reflektera över och värdera det egna behovet av ytterligare kunskap,
 • reflektera över, analysera och värdera patientsäkra akuta bedömningar utifrån hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på patientsäkra akuta bedömningar som utgår från patientens hälsotillstånd och behov av vård. Utgångspunkten är ett patientperspektiv med betoning på bemötande, kommunikation, överlämning och dokumentation utifrån en sammanhållen vårdkedja. Patient- perspektivet utgår från patientens upplevelse av situationen och dess förutsättningar, resurser och hinder för att i möjligaste mån anpassa bedömningen till varje enskild person. Patientperspektivet inkluderar också patientsäkra bedömningar utifrån olika åldrar, kulturer och gender. En sammanhållen och hållbar vård fokuserar på skapandet av en fysiskt och psykosocialt god bedömningsmiljö för både patienter, närstående och vårdare. Kursen behandlar evidensbaserad forskning, informationssökning och användning av forskningsresultat inom kunskapsområdet.

Undervisningsformer

Kursen bedrivs som distansutbildning på halvfart och med flexibelt lärande. Undervisningsformen bygger på självständiga studier, casepedagogik och simulering. I kursen ingår fyra gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Varje kursträff omfattar två sammanhängande dagar.

Arbetsformen vid distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

 • Individuella examinationsuppgifter
 • Simuleringsövningar


Varje teoretisk examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Abrahamson, L. M. & Mosesso, V. N. (2011). Advanced medical life support: an assessment-based approach, St. Louis, Mo., Elsevier/Mosby JEMS. 545 s.


Bost, N., Crilly, J., Wallis, M., Patterson, E. & Chaboyer, W. (2010). Clinical handover of patients arriving by ambulance to the emergency department A literature review. International Emergency Nursing, 18, ss. 210-220.

Burke, C. S., Salas, E., Wilson-Donnelly, K., & Priest, H. (2004). How to turn a team of experts into an expert medical team: guidance from the aviation and military communities. Quality and Safety in Health Care, 13(suppl 1) ss. 96-104.

Carne, B., Kennedy, M., & Gray, T. (2012). Review article: Crisis resource management in emergency medicine. Emergency Medicine Australasia, 24, ss. 7-13.

Croskerry, P. (2009). Patient safety in emergency medicine, Philadelphia, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 428 s.

Curtis, K., Murphy, M., Hoy, S., & Lewis, M. J. (2009). The emergency nursing assessment processA structured framework for a systematic approach. Australasian Emergency Nursing Journal, 12, ss. 130-136.

Fernández-Alonso, C., & Martín-Sánchez, F. J. (2013). Geriatric assessment in frail older patients in the emergency department. Reviews in Clinical Gerontology, 23, ss. 275-282.

Iedema, R., Merrick, E.T., Kerridge, R., Herkes, R., Lee, B., Anscombe, M., Rajbhandari, D., Lucey, M. & White, L. (2009). Handover Enabling Learning in Communication for Safety (HELiCS): a report on achievements at two hospital sites. The Medical Journal of Australia, 190 (11 Suppl), ss. S133-6.

Jarvis, C.(2012). Physical examination & health assessment, St. Louis, Mo., Elsevier/Saunders. 884 s.

Klim, S., Kelly, A-E., Kerr, D., Wood, S. & McCann, T. (2013). Developing a framework for nursing handover in the emergency department: an individualised and systematic approach. Journal of Clinical Nursing, 22, ss. 2233-2243.

Munroe, B., Curtis, K., Considine, J. & Buckley, T. (2013). The impact structured patient assessment frameworks have on patient care: an integrative review. Journal Of Clinical Nursing, 22, ss. 2991-3005.Därutöver kan artiklar och forskningsrapporter och annat material tillkomma.

2015-08-27 MHW /ila
Beredningsgruppen: 2015-10-08
Utbildningsutskottet: 2015-10-21

Kontakt


Kursansvarig Magnus Hagiwara
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen