Huvudmeny
Till sen anmälan

Akutmedicin

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen innehåller diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd eller trauma. Vidare behandlar kursen epidemiologi och etiska frågor i samband med forskning och vid medicinsk behandling.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd eller trauma. Kursen behandlar svikt i vitala funktioner utifrån chock och multipel organsvikt, medicinska och kirurgiska kärlsjukdomar, hjärtarytmier och arytmibehandling, lungmedicin, akut njursvikt, akutmedicinska buksjukdomar, akuta rygg- och extremitetsskador, skalltrauma och stroke. Andra områden som behandlas är smärtfysiologi, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans och syra-bas samt endokrina och metabola rubbningar. Specifik farmakologi och medicinsketiska frågeställningar behandlas utifrån varje sjukdomstillstånd. Vidare reflekterar studenterna kring problemställningar rörande vård och behandling och dess inverkan på hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i specialistsjuksköterskeutbildningarna inom ambulanssjukvård, anestesisjukvård och intensivvård. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-23471
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 110
Startar: 2017-01-16
Slutar: 2017-03-26
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62KA02 (5)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2015-02-27

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sina patofysiologiska kunskaper och fördjupar sina färdigheter avseende akut sjuka patienters vård och behandling samt vidareutvecklar sin reflektionsförmåga kring den akuta vårdens betydelse ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • förklara etiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling av patofysiologiska rubbningar i vitala organsystem,
 • analysera och förklara teorier och principer som ligger till grund för bedömning och klinisk diagnostik,
 • förklara och analysera innebörden i begreppet hållbar utveckling inom akutsjukvård.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • analysera komplexa frågeställningar, genomföra bedömningar och åtgärder utifrån patientens individuella behov och hälsotillstånd med utgångspunkt från patofysiologiska rubbningar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • identifiera, analysera och värdera medicinsketiska dilemman inom akutmedicin,
 • problematisera forskningsetiska dilemman inom medicinsk forskning,
 • analysera och värdera konflikter mellan ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv vid vård och behandling av akut sjuka patienter.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd eller trauma. Kursen behandlar svikt i vitala funktioner utifrån chock och multipel organsvikt, medicinska och kirurgiska kärlsjukdomar, hjärtarytmier och arytmibehandling, lungmedicin, akut njursvikt, akutmedicinska buksjukdomar, akuta rygg- och extremitetsskador, skalltrauma och stroke. Andra områden som behandlas är smärtfysiologi, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans och syra-bas samt endokrina och metabola rubbningar. Specifik farmakologi och medicinsketiska frågeställningar behandlas utifrån varje sjukdomstillstånd. Vidare reflekterar studenterna kring problemställningar rörande vård och behandling och dess inverkan på hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Individuell skriftlig hemtentamen
- Individuell skriftlig tentamen


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i specialistsjuksköterskeutbildningarna inom ambulanssjukvård, anestesisjukvård och intensivvård. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Anåker A, Elf M, (2014). Sustainability in nursing: a concept analysis. Scandinavian Journal of Caring Science, 28, 381-389. DOI: 10.1111/scs.12121

Fagius, J. & Nyhom, D. (2013). Neurologi. (5:e upplagan). Stockholm: Liber. 584 s.


Hansson, L-E. & Wikström, T. (Red). (2013). Akut kirurgi. Lund: Studentlitteratur. 445 s.

Lindgren, S., Engström-Laurent, A., Karason, K., Tiensuu Jansson, E. (2012). Medicin. Lund: Studentlitteratur. 684 s.

Svendsén, C & Hjelmqvist, H. (Red). (2014). Vätsketerapi. Stockholm: Liber. 256 s.Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.


2015-06-03 BOS/ila
Beredningsgruppen: 2015-06-11
Utbildningsutskottet: 2015-06-17

Kontakt


Kursansvarig Lena Hedegärd
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen