Huvudmeny

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen behandlar granskning och värdering av vetenskapliga arbeten inom vårdforskning utförda med en kvalitativ metod. Målet är att efter avslutad kurs, under handledning, kunna genomföra en vetenskaplig studie med kvalitativ metod.

Innehåll

I kursen behandlas kvalitativ forskning på livsvärldsteoretisk grund, dess ontologi, kunskapsteori, med utgångspunkt i fenomenologisk och hermeneutisk filosofi. Vidare bearbetas metoder för datainsamling och genomförande av innebördsanalyser. I kursen behandlas också betydelsen av hållbar vårdutveckling på livsvärldsteoretisk grund samt vikten av ett forskningsetiskt resonemang. För övrigt ingår också i kursen att kritiskt förhålla sig till innebörden av begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i livsvärldsforskning.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 högskolepoäng i vårdvetenskap eller i närliggande ämnesområde (t.ex. arbetsterapi, fysioterapi/sjukgymnastik)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar, reflektionsseminarier samt olika former av tillämpningsövningar enskilt och i grupp. Genom föreläsningar ges en översikt av kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar och perspektiv inom livsvärldsforskning samt stöd för bearbetning av kurslitteratur. Kursen innehåller en workshop där studenten under handledning arbetar med livsvärldsintervju och innebördsanalys i mindre grupper.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21871
Sista anmälningsdag: 2016-10-17
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-03-27
Slutar: 2017-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 4
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62LM01 (5)
Gäller från: VT 2014
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2013-03-21
Ersätter kursplan fastställd:  2013-03-15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen 180 högskolepoäng i vårdvetenskap eller i närliggande ämnesområde (t.ex. arbetsterapi, fysioterapi/sjukgymnastik)

Mål

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper i kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund i relation till hållbar vårdutveckling. Fokus läggs på innebördssökande analyser.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera ontologiska samt kunskapsteoretiska utgångspunkter för kvalitativ forskning på livsvärdsteoretisk grund,
  • beskriva innebörden av väsentliga begrepp för livsvärldsforskning.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • planera och genomföra en kvalitativ design på livsvärldsteoretisk grund,
  • genomföra datainsamling i form av livsvärldsintervju,
  • reflektera och kritiskt granska livsvärldsintervjuer,
  • genomföra en innebördsanalys,
  • tillämpa och reflektera över begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i livsvärldsforskning.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
kritiskt granska och värdera forskningsresultat på livsvärldsteoretisk grund,

  • föra forskningsetiskt resonemang genom hela forskningsprocessen,
  • värdera och argumentera för betydelsen av kvalitativ forskning avseende hållbar vårdutveckling.

Innehåll

I kursen behandlas kvalitativ forskning på livsvärldsteoretisk grund, dess ontologi, kunskapsteori, med utgångspunkt i fenomenologisk och hermeneutisk filosofi. Vidare bearbetas metoder för datainsamling och genomförande av innebördsanalyser. I kursen behandlas också betydelsen av hållbar vårdutveckling på livsvärldsteoretisk grund samt vikten av ett forskningsetiskt resonemang. För övrigt ingår också i kursen att kritiskt förhålla sig till innebörden av begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i livsvärldsforskning.

Undervisningsformer

Föreläsningar, reflektionsseminarier samt olika former av tillämpningsövningar enskilt och i grupp. Genom föreläsningar ges en översikt av kursens innehåll, orientering om aktuella frågeställningar och perspektiv inom livsvärldsforskning samt stöd för bearbetning av kurslitteratur. Kursen innehåller en workshop där studenten under handledning arbetar med livsvärldsintervju och innebördsanalys i mindre grupper.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Workshop
- Enskild essä
- Skriftlig inlämningsuppgift enskilt och i par


Studenten har rätt till fem tentamenstillfällen, varav tre tillfällen inom kursens ram och ytterligare två inom ett år. Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt institutionsspecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs respektive VHBs webbplats.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på institutionens webbplats.

Studenter har rätt att vara representerade i institutionens beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Berg, M., Bondas, T., Brinchmann, S B., Lundgren, L., Ólafsdóttir, ÓÁ., Vehviläinen-Julkunen, K. & Hall, O.C. E. (2008). Evidence-based care and childbearing-a critical approach. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 3, sid 239-247. DOI. 10.1080/17482620802316089.

Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research. Lund: Studentlitteratur. 370 s.

Dahlberg, K., Todres, L. & Galvin, K. (2009). Lifeworld-led care is more than patient-led care: an existential view of well-being. Medicine, Health Care and Philosophy, 12, sid 265-271. DOI 10.1007/s11019-008-9174-7.

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka hälsa och vårdande. Lund: Studentlitteratur. 208 s.

Gustavsson, B., Hermerén, G. & Peterson, B. (2005). Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel. Stockholm: Vetenskapsrådet. 88 s. Tillgänglig: http:www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000334/god_forskningssed_3.pdf [130225]

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (2012).
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. Kap 6 & 9. 30 s.

Hörberg, U. (2008).
Att vårdas eller fostras : det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp. Växjö: Växjö University Press. 203 s.

Petersson, G. & Nyström, M. (2011). Music: Artistic performance or a therapeutic tool? A study on differences.
International Journal of Music Education, 29(3), sid 229-240. DOI: 10.1177/0255761411408498.


Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

2014-02-12 GCA,LIP/ila
Beredningsgruppen: 2014-03-05
Utbildningsutskottet: 2014-03-21

Kontakt


Kursansvarig Elisabeth Lindberg
Kursansvarig Camilla Eskilsson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen