Huvudmeny
Till sen anmälan

Ledarskap för teamutveckling i högteknologisk och prehospital miljö

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen behandlar områdena vårdledarskap och teamsamverkan med fokus på hur sjuksköterskan leder vårdandet och hur teamets medarbetare samarbetar i vårdandet. Kursen fokuserar på sjuksköterskans förmåga att leda och utveckla det patientnära teamarbetet i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa kunskap för att självständigt leda patientnära vårdande i tvärprofessionella team.

Innehåll

Kursen behandlar områdena vårdledarskap och teamsamverkan med fokus på hur sjuksköterskan leder vårdandet och hur teamets medarbetare samarbetar i vårdandet. Kursen fokuserar på sjuksköterskans förmåga att leda och utveckla det patientnära teamarbetet i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa kunskap för att självständigt leda och samverka i patientnära vårdande i tvärprofessionella team.

Förkunskapskrav

Magister- eller specialistsjuksköterskeexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp på avancerad nivå inom något av följande områden:
• ambulanssjukvård
• intensivvård
• anestesisjukvård
• distriktssköterska eller
• akutsjukvård

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Kursen bedrivs som distansundervisning, på halvfart och med flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt tre gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen i kursen består av:

  • föreläsningar
  • seminarier

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-22871
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2017-03-27
Slutar: 2017-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2HL01 (1,2)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-12-21
Ersätter kursplan fastställd:  2016-11-23

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Magister- eller specialistsjuksköterskeexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp på avancerad nivå inom något av följande områden:
• ambulanssjukvård
• intensivvård
• anestesisjukvård
• distriktssköterska eller
• akutsjukvård

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 analysera och jämföra metoder och teorier för grupprocesser, kommunikation, makt och samspel vid patientnära tvärprofessionellt teamarbete,
1.2 analysera teorier om ledarskapets betydelse för patientnära tvärprofessionellt teamarbete.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

2.1 tillämpa metoder och teorier för grupprocesser, kommunikation och samspel vid patientnära tvärprofessionellt teamarbete,
2.2 tillämpa teorier om ledarskap och patientnära teamutveckling,
2.3 konstruera en handlingsplan med syfte att skapa ett patientnära tvärprofessionellt teamarbete.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3.1 analysera och värdera evidensbaserad kunskap avseende grupprocesser, kommunikation och samspel vid patientnära tvärprofessionellt teamarbete,
3.2 analysera och värdera evidensbaserad kunskap avseende ledarskap och teamutveckling,
3.3 analysera och värdera etiska aspekter vid patientnära tvärprofessionellt teamarbete,
3.4 reflektera över och värdera det egna förhållningssättet när det gäller att leda och utveckla det patientnära teamarbetet,
3.5 reflektera över och värdera det egna behovet av ytterligare kunskap avseende att leda och utveckla det patientnära teamarbetet.

Innehåll

Kursen behandlar områdena vårdledarskap och teamsamverkan med fokus på hur sjuksköterskan leder vårdandet och hur teamets medarbetare samarbetar i vårdandet. Kursen fokuserar på sjuksköterskans förmåga att leda och utveckla det patientnära teamarbetet i samband med akut vård i högteknologiska och prehospitala miljöer. Kursens syfte är att studenten skall kunna tillämpa och fördjupa kunskap för att självständigt leda och samverka i patientnära vårdande i tvärprofessionella team.

Undervisningsformer

Kursen bedrivs som distansundervisning, på halvfart och med flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt tre gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen i kursen består av:

  • föreläsningar
  • seminarier

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Individuell skriftlig inlämningsuppgift (INL 1)
Lärandemål 1.1, 1.2, 2.3, 3.1 och 3.2.
Högskolepoäng: 4,5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Seminarium (SEM 1)
Lärandemål 2.1 och 3.3
Högskolepoäng: 1.5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Seminarium (SEM 2)
Lärandemål 2.2, 3.4 och 3.5
Högskolepoäng: 1.5
Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt


Varje teoretisk examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekeberg, M. (red.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. 306 s.

Berlin, J., Carlström, E. & Sandberg, H. (2009). Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur. 280 s.

DeVita, M.A., Hillman, K. & Bellomo, R. (Eds.). (2005). Medical emergency teams implementation and outcome measurement. New York: Springer-Verlag New York Inc. 296 s.

Harris, T.E. & Sherblom, J.C. (2010). Small group and team communication (5th ed.). Boston: Pearson Education. 312 s.

Härgestam, M. (2015). Negotiated knowledge positions communication in trauma teams. Diss. Department of Nursing and Department of Surgical and Perioperative Sciences Anesthesiology and Intensive Care Umea University, Umea, Sweden. 67 s.

Kvarnstro¨m, S. (2007). Interprofessionella team i varden. En studie om samarbete mellan ha¨lsoprofessioner. Akademisk avhandling. Avdelningen fo¨r socialmedicin och folkha¨lsovetenskap Institutionen fo¨r medicin och ha¨lsa, Linko¨pings universitet. 61 s.

Lundin, K. & Sandström, B. (2015). Ledarskap inom vård och omsorg. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur. 240 s.

Nilsson, B. (2005). Samspel i grupp. Lund: Studentlitteratur. 184 s.

Owen, C. (2014). Human factors challenges in emergency management: Enhancing individual and team performance in fire and emergency services. Farnham: Ashgate Publishing Limited. 230 s.

Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi: om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 359 s.

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. (2013). Teamarbete & Förbättringskunskap. Två kärnkompetenser för god och säker vård. Tillgänglig: http:www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Vara-publikationer/Teamarbete-och-forbattringskunskap/ 39 s.

Thylefors, I. (2013).
Babels torn: om tvärprofessionellt teamsamarbete. Stockholm: Natur & Kultur Akademisk. 228 s.

Weiss, D., Tilin, F. & Morgan, M.J. (2013).
The interprofessional health care team: Leadership and development. Burlington: Jones and Bartlett Publishers, Inc. 224 s.

Wheelan, S.A. (2013).
Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur. 174 s.

2015-11-30 BOS, ABA/ila, cny
Beredningsgruppen: 2015-12-03
Utbildningsutskottet: 2015-12-16

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp. Kursen kan också läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Anders Bremer
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen