Huvudmeny
Till sen anmälan

Akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen handlar om hur den akutmedicinska vården av barn och ungdomar utförs. Man går igenom olika kritiska tillstånd som barn och ungdomar kan råka ut för, t ex kirurgiska och ortopediska tillstånd, trauma och smärta och smärtlindring. I kursen ingår även moment där misshandel och misstanke om misshandel tas upp och man diskuterar olika etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sina kunskaper om bedömning samt vård och behandling av akut sjukdom/skada hos barn och ungdom. Vikten av barn och ungdomar samt närståendes delaktighet i vården behandlas i kursen. Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma. Kursen behandlar även svikt i vitala funktioner utifrån respiration, cirkulation, principer för Barn-HLR, primärt omhändertagande av svårt sjukt barn enligt ABCDE. Andra områden som behandlas är akuta medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd, bränn-kyl och el-skador, infektionssjukdomar, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans samt akuta förgiftningar. Vidare behandlas lagstiftning med fokus på barn som far illa samt etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-20981
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 100
Startar: 2018-03-26
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62KB01 (6,1)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2016-06-22

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

Konkretiserade och examinerbara mål.

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 Redogöra för barns kognitiva och fysiologiska utveckling,
1.2 Förklara etiologi, symptomatologi, diagnostik och behandling av patofysiologiska rubbningar i vitala organsystem hos barn,
1.3 Redogöra för allmänna teorier och speciella principer som ligger till grund för klinisk diagnostik inom akutmedicin med
inriktning mot barn.
1.4 Redogöra för betydelsen av barn och ungdomars samt närståendes delaktighet i vården.

2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

2.1 analysera komplexa frågeställningar, formulera bedömningar och planera åtgärder utifrån barns individuella behov vid akuta sjukdomstillstånd och trauma.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3.1 Värdera medicinetiska dilemman i samband med akuta sjukdomstillstånd och trauman.
3.2 Problematisera etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten skall fördjupa sina kunskaper om bedömning samt vård och behandling av akut sjukdom/skada hos barn och ungdom. Vikten av barn och ungdomar samt närståendes delaktighet i vården behandlas i kursen. Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd samt trauma. Kursen behandlar även svikt i vitala funktioner utifrån respiration, cirkulation, principer för Barn-HLR, primärt omhändertagande av svårt sjukt barn enligt ABCDE. Andra områden som behandlas är akuta medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd, bränn-kyl och el-skador, infektionssjukdomar, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans samt akuta förgiftningar. Vidare behandlas lagstiftning med fokus på barn som far illa samt etiska dilemman i samband med barnmisshandel.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
- Individuell skriftlig tentamen: Lärandemål 1, 2, 3, Högskolepoäng: 7.5, Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första
examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då
examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej
för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara
skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs
webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare
(examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Coyne, I., Gallagher, P. (2011). Participation in communication and decision-making: children and young people's experiences in a hospital setting. Journal of Clinical Nursing. 20 (15-16) ss. 2334-2343. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2010.03582

Hanséus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. (Red.). (2012). Barnmedicin. (4:e upplagan). Lund: Studentlitteratur. 674 s.

Karlsson, K., Rydström, I., Nyström, M., Enskär, K. & Dalheim Englund, A.-C. (2015). Consequences of needle-related medical procedures: a hermeneutic study with young children (37 years). Journal of Pediatric Nursing, 31, ss.109-118.
DOI: 10.1016/j.pedn.2015.09.008

Norgren, S., Ludvigsson, J.F., Norman, M. & Widlund, T. (2010). Akut pediatrik. Stockholm: Liber. 352 s.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.


Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Lena Hedegärd
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen