Huvudmeny
Till sen anmälan

Akutmedicin

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen innehåller diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd eller trauma. Vidare behandlar kursen epidemiologi och etiska frågor i samband med forskning och vid medicinsk behandling.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd eller trauma. Kursen behandlar svikt i vitala funktioner utifrån chock och multipel organsvikt, medicinska och kirurgiska kärlsjukdomar, hjärtarytmier och arytmibehandling, lungmedicin, akut njursvikt, akutmedicinska buksjukdomar, akuta rygg- och extremitetsskador, skalltrauma och stroke. Andra områden som behandlas är smärtfysiologi, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans och syra-bas samt endokrina och metabola rubbningar. Specifik farmakologi och medicinsketiska frågeställningar behandlas utifrån varje sjukdomstillstånd. Vidare reflekterar studenterna kring problemställningar rörande vård och behandling och dess inverkan på hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Föreläsningar.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i specialistsjuksköterskeutbildningarna inom ambulanssjukvård, anestesisjukvård och intensivvård. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-23481
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 100
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-03-25
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62KA02 (6)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-03-02
Ersätter kursplan fastställd:  2015-02-27

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: ME1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1.1 förklara etiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling av patofysiologiska rubbningar i vitala
organsystem,
1.2 analysera och förklara teorier och principer som ligger till grund för bedömning och klinisk
diagnostik,
1.3 förklara och analysera innebörden i begreppet hållbar utveckling inom akutsjukvård.


2. Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

2.1 analysera komplexa frågeställningar, genomföra bedömningar och åtgärder utifrån patientens
individuella behov och hälsotillstånd med utgångspunkt från patofysiologiska rubbningar.


3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

3.1 identifiera, analysera och värdera medicinsketiska dilemman inom akutmedicin,
3.2 problematisera forskningsetiska dilemman inom medicinsk forskning,
3.3 analysera och värdera konflikter mellan ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv vid vård och
behandling av akut sjuka patienter.

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på etiologi, symtomatologi, diagnos och behandling vid akutmedicinska sjukdomstillstånd eller trauma. Kursen behandlar svikt i vitala funktioner utifrån chock och multipel organsvikt, medicinska och kirurgiska kärlsjukdomar, hjärtarytmier och arytmibehandling, lungmedicin, akut njursvikt, akutmedicinska buksjukdomar, akuta rygg- och extremitetsskador, skalltrauma och stroke. Andra områden som behandlas är smärtfysiologi, behandling av akut smärta, rubbningar i vätskebalans och syra-bas samt endokrina och metabola rubbningar. Specifik farmakologi och medicinsketiska frågeställningar behandlas utifrån varje sjukdomstillstånd. Vidare reflekterar studenterna kring problemställningar rörande vård och behandling och dess inverkan på hållbar utveckling (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) ur ett lokalt såväl som globalt perspektiv.

Undervisningsformer

Föreläsningar.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

  • Tentamen: (TE1): Individuell tentamen: Lärandemål 1, 2, 3, Högskolepoäng: 6,5, Betygskala: Underkänt, Godkänt eller Väl godkänt
  • Inlämning (IN1): Individuell inlämningsuppgift: Lärandemål 1.3 och 3, Högskolepoäng: 1.0, Betygskala: Underkänt eller Godkänt
Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Anåker A, Elf M, (2014). Sustainability in nursing: a concept analysis. Scandinavian Journal of Caring Science, 28, 381-389. DOI: 10.1111/scs.12121

Fagius, J. & Nyhom, D. (2013). Neurologi. (5:e upplagan). Stockholm: Liber. 584 s.

Hansson, L-E. & Wikström, T. (Red). (2013). Akut kirurgi. Lund: Studentlitteratur. 445 s.

Lindgren, S., Engström-Laurent, A., Karason, K., Tiensuu Jansson, E. (2012). Medicin. Lund: Studentlitteratur. 684 s.

Svendsén, C & Hjelmqvist, H. (Red). (2014). Vätsketerapi. Stockholm: Liber. 256 s.

Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes-och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats. Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen är obligatorisk i specialistsjuksköterskeutbildningarna inom ambulanssjukvård, anestesisjukvård och intensivvård. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursansvarig Lena Hedegärd
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen