Huvudmeny

Den levda kroppen i det vårdande sammanhanget - betydelsen av Merleau Pontys filosofi för vårdvetenskap

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Kursen Den levda kroppen i det vårdande sammanhangets syfte är att ge redskap för att utveckla ett vårdande förhållningssätt för att på så sätt förbättra vården. Detta görs genom att problematisera och tillämpa Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen.

Innehåll

Kursen fokuserar på kunskaper av betydelse för vårdande sammanhang utifrån Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen. Områden som behandlas är kunskapssyn inom fenomenologi och Merleau-Pontys fenomenologi, i synnerhet kroppens fenomenologi. Vidare belyses perspektiv på helhetssyn utifrån Merleau-Pontianska begrepp, Livsvärld och Embodiment samt Intersubjektivitet och vårdande. Tillämpning av Merleau-Pontys tänkande problematiseras i vårdande hållning och vård handlingar.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av ett fåtal föreläsningar, enskilda studier och reflektionsseminarier.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62FL01 (5)
Gäller från: VT 2018
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2014-03-14

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

  • Kandidatexamen inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om 15hp

Mål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter avslutad kurs kunna

  • förklara den fenomenologiska traditionens kunskapssyn och dess betydelse för kunskapsutveckling inom vårdvetenskap,
  • analysera Merleau-Pontys mest bärande begrepp utifrån sedvanliga filosofiska aspekter (epistemologi, ontologi) och relatera dessa till ett vårdande sammanhang,
  • utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv formulera hur beskrivningen av den levda kroppen ökar förståelse för patienternas livsvärld vid ohälsa och sjukdom,
  • skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på kursspecifik fråga belyses.


Färdighet och förmåga
Studenten ska efter avslutad kurs kunna

  • tillämpa delar av Merleau-Pontys filosofi på olika fenomen inom eget arbetsfält/ forskningsområde,
  • kunna kommunicera till andra, på olika nivåer (forskarkollegor, arbetskamrater, patienter) vad ett fenomenologiskt perspektiv kan tillföra i vårdande sammanhang.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs kunna

  • problematisera och värdera ett fenomenologiskt perspektiv i förhållande till vårdandets teori och praxis.

Innehåll

Kursen fokuserar på kunskaper av betydelse för vårdande sammanhang utifrån Merleau-Pontys filosofi om den levda kroppen. Områden som behandlas är kunskapssyn inom fenomenologi och Merleau-Pontys fenomenologi, i synnerhet kroppens fenomenologi. Vidare belyses perspektiv på helhetssyn utifrån Merleau-Pontianska begrepp, Livsvärld och Embodiment samt Intersubjektivitet och vårdande. Tillämpning av Merleau-Pontys tänkande problematiseras i vårdande hållning och vård handlingar.

Undervisningsformer

Undervisningen består av ett fåtal föreläsningar, enskilda studier och reflektionsseminarier.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första tentamenstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats.Så kallade uppsamlingstentamen, erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.
Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Kursen ges som fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kurslitteratur bilaga

Bullington, J. (2013) The Expression of the Psychosomatic Body from a Phenomenological Perspective. Dordrecht: Springer. (101 s.)

Bullington, J. (2009) Embodiment and chronic pain: implications for rehabilitation practice. Health Care Analysis. 17(2), 100-109.

Bullington, J. & Fagerberg, I. (2013) The Fuzzy Concept of Holistic care: A Critical Examination. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 27(3), 493-494.

Dahlberg, H. (2011). Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi. Göteborg: Daildalos. (344 s.) (Valda delar)

Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010) Hälsa och Vårdande: I teori och praxis. Stockholm: Natur och Kultur. (345 s.)

Gallagher, S. & Zahavi, D. (2008) The Phenomenological Mind: an introduction to philosophy of mind and cognitive science. London: Routledge. (244 s.)(Valda delar)

Merleau-Ponty, M. (1945/2013) Phenomenology of Perception. London: Routledge & Kegan Paul. (696 s.)(Valda delar)

Ozolins, L. (2011). Beröringens fenomenologi i vårdsammanhang. Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap).(224 s.)(Valda delar)

Toombs, K. (2001) (ed.). Handbook of phenomenology and medicine. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. (492 s.)(Valda delar)

Ytterligare valfri litteratur tillkommer i samband med den individuella inlämningsuppgiften

Oktober, 2015 MKE,SON /ila
Utbildningsutskottet: 2015-10-21

Kontakt


Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen