Huvudmeny
Till sen anmälan

E-boken: distribution och läsning

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Innehåll

Kursen är inriktad på möjligheter och utmaningar inom distribution, mottagande och läsning samt andra former av användning av e-böcker. Ekonomiska och juridiska aspekter på lån av e-böcker i universitets- och folkbibliotek ingår. Fokus ligger på samtida bokmarknad, men kursen ger även historiska tillbakablickar. Innehållet är:

 • e-böcker som materiella, kommersiella och kulturella artefakter
 • e-böcker som del av bokmarknaden och det litterära fältet
 • e-böcker på svenska bibliotek och svensk bokmarknad med internationell utblick
 • upphovsrätt, licensiering och andra juridiska aspekter avseende distribution och användning av e-böcker
 • läsning och läsare av e-böcker utifrån kvantitativa och kvalitativa perspektiv

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Språk

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska genomgångar, övningar, projektarbeten och grupparbeten.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-32181
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska
Träffar: 1
Observera: Kursen ges huvudsakligen på distans koncentrerad till två undervisningsmoment, //läsning// och //distribution//, vilka består av föreläsningar, work-shops och seminarier. Kursen samordnas med motsvarande kurs i våra masterprogram och har en fysisk sammankomst i Borås.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 32FEB1 (2,1)
Gäller från: VT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2017-11-07
Ersätter kursplan fastställd:  2015-05-13

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

 • Kandidatexamen 180 högskolepoäng

Mål

Efter avklarad kurs skall studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för och analysera e-boken ur ett kulturellt och historiskt perspektiv, liksom dess roll i samtida medielandskap
1.2 analysera och redogöra för ekonomiska och sociala effekter av distribution och användning av e-böcker i samhället
1.3 redogöra för de viktigaste teknikerna och verktygen vid distribution och läsning av e-böcker
1.4 med en internationell utblick redogöra för den svenska e-boksmarknaden, dess distributionsmodeller samt de ekonomiska och juridiska utmaningar som är knutna till dessa
1.5 med en internationell utblick redogöra för och analysera förvärv och åtkomst av e-böcker inom svensk biblioteksverksamhet
1.6 analysera och problematisera vilka effekter digital läsning kan ha på kognitiva processer, sociala praktiker och läsupplevelser ur ett fenomenologiskt perspektiv
1.7 kritiskt reflektera över olika läsverktygs möjligheter och begränsningar och hur dessa kan påverka läsning av olika texter för olika ändamål
1.8 identifiera och använda insikter från relevant professionsorienterad och forskningsinriktad litteratur om e-boken
1.9 identifiera, analysera och formulera forskningsfrågor om e-boken ur ett kritiskt perspektiv

Färdighet och förmåga
2.1 analysera och jämföra olika distributionsmodeller av e-böcker för olika typer av bibliotek

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 kritiskt reflektera kring de konsekvenser som den globala e-boksdistribution har på ett litet språkområdes marknad och litterära fält
3.2 värdera och kritiskt analysera forskningsresultat avseende e-böcker

Innehåll

Kursen är inriktad på möjligheter och utmaningar inom distribution, mottagande och läsning samt andra former av användning av e-böcker. Ekonomiska och juridiska aspekter på lån av e-böcker i universitets- och folkbibliotek ingår. Fokus ligger på samtida bokmarknad, men kursen ger även historiska tillbakablickar. Innehållet är:

 • e-böcker som materiella, kommersiella och kulturella artefakter
 • e-böcker som del av bokmarknaden och det litterära fältet
 • e-böcker på svenska bibliotek och svensk bokmarknad med internationell utblick
 • upphovsrätt, licensiering och andra juridiska aspekter avseende distribution och användning av e-böcker
 • läsning och läsare av e-böcker utifrån kvantitativa och kvalitativa perspektiv

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktiska genomgångar, övningar, projektarbeten och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs helt eller delvis på engelska

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

- Skriftlig inlämningsuppgift 1: Distribution
Lärandemål: 1.3, 1,4, 1,5, 2,1, 3.1
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

- Skriftlig inlämningsuppgift 2: Läsning
Lärandemål: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, och 3.2
Högskolepoäng: 1,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

- Skriftlig inlämningsuppgift 3: Projektarbete
Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.9, 3.1 och 3.2
Högskolepoäng: 4,5
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

För betyget G på hel kurs krävs minst betyget G på samtliga examinationsuppgifter. Ett högre betyg på hel kurs bestäms därefter av betyget på Skriftlig inlämningsuppgift 3: Projektarbete.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på engelska.

Baron, N. (2015). Words onscreen: The fate of reading in a digital world. New York: Oxford University Press. Kap. 1-2, 4, 6. (85 sidor)

Bergström, A. et al (2017). Books on screens: Players in the Swedish e-book market. Göteborg: Nordicom. s. 1-224. (224 sidor)

Mackey, M. (2011). The case of the flat rectangles: Children's literature on page and screen. International Research in Children's Literature, 4(1), 99-114. (15 sidor)

Mangen, A., Walgermo, B.R. & Brønnick, K.(2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. International Journal of Educational Research, 58, 61-68. (8 sidor)

Marshall, C. (2010). Reading and writing the electronic book. San Rafael, CA: Morgan & Claypool. s. 1-116. (116 sidor)

Murray, P. R. & Squires, C. (2014). The digital publishing communications circuit. Books 2.0, 3(1), 3-23. (19 sidor)

Müller, H. (2012). Legal aspects of e-books and interlibrary loan. Interlending & Document Supply, 40(3), 150-155. (5 sidor)

Phillips, A. (2014). Turning the page: The evolution of the book. London: Routledge. s. 1-128. (128 sidor)

Thompson, J.B. (2011). Merchants of culture: The publishing business in the twenty-first century. Cambridge: Polity. Kap. 1, 9. (88 sidor)

Tveit, Å. K. & Mangen, A. (2014). A joker in the class: Teenage readers' attitudes and preferences to reading on different devices. Library & Information Science Research, 36, 179-184. (5 sidor)

Van der Weel, A. (2011). Changing our textual minds: Towards a digital order of knowledge. Manchester: Manchester University Press. s. 67-103. (66 sidor) [Tillgänglig elektroniskt]

Wolf, M. (2016). Tales of literacy for the 21st century. Oxford: Oxford University Press. Kap. 5, 6, 7. (80 sidor)

Wolf, M. & Barzillai, M. (2009). The importance of deep reading. Educational Leadership, 66(6), 32-37. (5 sidor)

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Kersti Nilsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen