Huvudmeny
Till anmälan

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

15 högskolepoäng, deltid 50%

Examensarbete på avancerad nivå (magisternivå) ger möjlighet till fördjupning i forskningsmetodik och i ämnesområdet vårdvetenskap.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår också att försvara det egna examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Förkunskapskrav

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng, samt 15 högskolepoäng på avancerad nivå varav ämnesfördjupning 7,5 hp och metodkurs 7,5 hp.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Handledning och seminarier.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-26481
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Sista anmälningsdag: 2017-10-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 6
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 62FX02 (7)
Gäller från: HT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-21
Ersätter kursplan fastställd:  2014-03-12

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1E)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng, samt 15 högskolepoäng på avancerad nivå varav ämnesfördjupning 7,5 hp och metodkurs 7,5 hp.

Mål

Kursens syfte är att studenten skall fördjupa ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt genom att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera och värdera vårdvetenskapliga forskningsfrågor med relevans för aktuellt ämnesområde.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • planera, genomföra och försvara en empirisk eller teoretisk studie,
  • kritiskt granska och värdera en empirisk eller teoretisk studie,
  • föra en vetenskaplig diskussion,
  • tillämpa vedertagna forskningsetiska principer för empiriska eller teoretiska studier,
  • initiera och medverka i vårdvetenskapliga forsknings - och utvecklingsarbeten.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • reflektera över och argumentera för betydelsen av vårdvetenskaplig kunskapsutveckling i vårdandet,
  • visa på ett förhållningssätt enligt vedertagna forskningsetiska principer,
  • identifiera forskningsetiska problem och göra ställningstaganden enligt vedertagna forskningsetiska principer.

Innehåll

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår också att försvara det egna examensarbete vid ett seminarium samt genomföra opponentskap.

Undervisningsformer

Handledning och seminarier.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Examensarbete med tillhörande seminarier och opponentskap


Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination samt akademispecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs webbplats.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur bestäms i samråd med handledare.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs. Resultatet av utvärderingen granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på akademins webbplats.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Kontakt


Kursansvarig Yvonne Hilli
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen