Huvudmeny
Till sen anmälan

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

15 högskolepoäng, deltid 50%

Examensarbete på avancerad nivå (magisternivå) ger möjlighet till fördjupning i forskningsmetodik och i ämnesområdet vårdvetenskap.

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall fördjupa ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt genom att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet.

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår också att försvara det egna examensarbetet vid ett seminarium samt genomföra ett opponentskap.

Förkunskapskrav

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng, samt 15 högskolepoäng på avancerad nivå varav ämnesfördjupning 7,5 hp och metodkurs 7,5 hp.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • handledning
  • seminarier


Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-26481
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 6
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62FX02 (9)
Gäller från: HT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-06-21
Ersätter kursplan fastställd:  2014-03-12

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1E)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng, samt 15 högskolepoäng på avancerad nivå varav ämnesfördjupning 7,5 hp och metodkurs 7,5 hp.

Mål

1. Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1.1 redogöra för och välja lämplig metodologi och metoder för examensarbetet,
1.2 redogöra för teoretiska utgångspunkter utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv,
1.3 formulera vårdvetenskapliga forskningsfrågor och ett syfte med relevans för aktuellt ämnesområde.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

2.1 planera, genomföra och försvara en empirisk eller teoretisk studie,
2.2 tillämpa vedertagna forskningsetiska principer för empiriska eller teoretiska studier,
2.3 föra en vetenskaplig diskussion,
2.4 kritiskt granska och värdera en empirisk eller teoretisk studie,
2.5 genomföra opponentskap för ett examensarbete,
2.6 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

3.1 reflektera över och argumentera för betydelsen av vårdvetenskaplig kunskapsutveckling i vårdandet,
3.2 visa på ett förhållningssätt enligt vedertagna forskningsetiska principer,
3.3 reflektera över examensarbetets resultat och dess implikationer för vårdandet,
3.4 reflektera och problematisera examensarbetet utifrån hållbar utveckling.

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall fördjupa ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt genom att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet.

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår också att försvara det egna examensarbetet vid ett seminarium samt genomföra ett opponentskap.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av

  • handledning
  • seminarier


Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

Examensarbete tillhörande seminarier och opponentskap
Lärandemål: 1,2,3
Högskolepoäng: 15
Betygsskala: Underkänt, Godkänt eller Väl Godkänt

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur bestäms i samråd med handledare.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs.

Plagiatkontroll
Alla examensarbeten genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för akademin att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Kontakt


Kursansvarig Åsa Larsson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen