Huvudmeny
Till sen anmälan

Examensarbete inom högteknologisk och prehospital vårdmiljö

15 högskolepoäng, deltid 50%

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper om vårdande i högteknologisk och prehospital miljö samt vetenskapliga metodologier. Vidare syftar kursen till att inhämta kunskaper i att utarbeta examensarbete i form av manuskript för vetenskaplig artikel eller rapport vilka skall kunna kommunicera denna nationellt så väl som internationellt. I kursens fördjupas kunskaperna från masterprogrammets första år. Förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar fördjupas liksom förståelsen av forskningsetiska principer inom vårdvetenskap. Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Kursen innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen i programmet och är en fördjupning av vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. I kursen försvaras examensarbetet vid ett seminarium samt att ett opponentskap genomförs. I de fall där det examinerade och godkända examensarbetet utgörs av ett manuskript, skall detta vara anpassat för vetenskaplig tidskrift.

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på följande kurser från Högskolan i Borås:
• Akut vårdande när livet står på spel, 7,5 hp
• Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 hp
• Akuta bedömningar, 7,5 hp
• Ledarskap för teamutveckling i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 hp
• Akut vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 hp eller Att skriva en vetenskaplig artikel, 7,5 hp
• Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder, 7,5 hp eller Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av seminarier, självständiga studier och handledning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ingår i Masterprogrammet Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för institutionen att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-21481
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2HX01 (2)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2016-05-25

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö (A2E)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Godkänt resultat på följande kurser från Högskolan i Borås:
• Akut vårdande när livet står på spel, 7,5 hp
• Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 hp
• Akuta bedömningar, 7,5 hp
• Ledarskap för teamutveckling i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 hp
• Akut vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 7,5 hp eller Att skriva en vetenskaplig artikel, 7,5 hp
• Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder, 7,5 hp eller Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder, 7,5 hp

Mål

1. Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1.1 identifiera och värdera problemställningar relaterade till vårdande i högteknologisk och prehospital miljö innefattande ett lokalt/globalt hållbarhetsperspektiv,
1.2 relatera forskningsetiska principer till studier inom huvudomområdet.

2. Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
2.1 identifiera, avgränsa och formulera forskningsfrågor lämpliga för studier inom högteknologisk och prehospital miljö,
2.2 planera, genomföra, skriftliget redogöra för, samt försvara och presentera en vetenskaplig studie inom området,
2.3 visa förmåga att i så väl nationella som internationella sammanhang, muntligt och skriftlig klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa,
2.4 visa metodologisk färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete,
2.5 kritisera och motivera vald forskningsansats i relation till formulerat problem,
2.6 skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
3.1 värdera vetenskapliga forskningsmetoder, dess möjligheter och begränsningar,
3.2 visa förmåga i att värdera och tillämpa etiska aspekter inom forsknings- och utvecklingsarbete,
3.3 argumentera för det egna forskningsområdets relation till ett hållbart samhälle,
3.4 visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

Kursen syftar till att fördjupa kunskaper om vårdande i högteknologisk och prehospital miljö samt vetenskapliga metodologier. Vidare syftar kursen till att inhämta kunskaper i att utarbeta examensarbete i form av manuskript för vetenskaplig artikel eller rapport vilka skall kunna kommunicera denna nationellt så väl som internationellt. I kursens fördjupas kunskaperna från masterprogrammets första år. Förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar fördjupas liksom förståelsen av forskningsetiska principer inom vårdvetenskap. Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Kursen innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen i programmet och är en fördjupning av vårdande i högteknologisk och prehospital miljö. I kursen försvaras examensarbetet vid ett seminarium samt att ett opponentskap genomförs. I de fall där det examinerade och godkända examensarbetet utgörs av ett manuskript, skall detta vara anpassat för vetenskaplig tidskrift.

Undervisningsformer

Undervisningen består av seminarier, självständiga studier och handledning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

  • Examensarbete med tillhörande seminarier och opponentskap, Högskolepoäng: 15, Betygskala: Underkänt eller Godkänt, Lärandemål: Samtliga

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hall, M. (Ed.) (2008). How to write a paper. Chichester: Wiley-Blackwell.

Holland, K. & Watson, R. (2012). Writing for publication in nursing and health care getting it right. Chichester: Wiley-Blackwell.

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.

Annan litteratur bestäms av val av problem och i samråd med handledare.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ingår i Masterprogrammet Vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö.

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Begränsad tid för handledning
Handledning ges under termin med förstagångsregistrering och närmast påföljande termin (dvs. högst två terminer). Student som inte är klar med examensarbetet efter dessa två terminer får handledning endast om det finns organisatoriska möjligheter för institutionen att ordna det. Tidsbegränsningen gäller även om handledningstimmarna inte har gått åt.

Kontakt


Kursansvarig Berit Lindahl
Kursansvarig Björn-Ove Suserud
Kursadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen