Huvudmeny
Till sen anmälan

Förbättringskunskap, utvärdering och patient- och brukarsäkerhet i vård- och omsorgsorganisationen

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg där hållbar utveckling beaktas. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng
eller
- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kursen ges även som delkurs i Vård- och omsorgsadministration 2.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-23581
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-03-26
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B1FVU1 (1)
Gäller från: VT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-09-20

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng
eller
- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar kunskaper och färdigheter inom ledning, planering och utveckling av vård och omsorg.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse
1:1 på en grundläggande nivå beskriva innebörden av begreppet hållbar utveckling med relevans för vård och omsorg,
1:2 beskriva metoder i förbättringskunskap och riskanalys inom vård och omsorg,
1:3 beskriva utvärderingsmetoder på grundläggande nivå inom vård och omsorg,

Färdighet och förmåga
2:1 planera ett förbättringsprojekt med perspektivet hållbar utveckling inom vård och omsorg,
2:2 genomföra riskanalys och enklare utvärderingar av vård- och omsorgsverksamhet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3:1 kritiskt granska och problematisera konsekvenserna av förändringsarbete inom vård och omsorg utifrån ur perspektivet hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg där hållbar utveckling beaktas. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Individuell skriftlig hemtentamen,
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 2:2, 3:1
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 1:1, 1:2, 1:3, 3:1
Högskolepoäng: 3
Betygskala: U/G

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig hemtentamenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kursen ges även som delkurs i Vård- och omsorgsadministration 2.

Kontakt


Kursansvarig Margareta Fredman
Kursadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen