Huvudmeny
Till sen anmälan

Formgivning och layout

7,5 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Innehåll

 • Principer för layout och grafisk formgivning
 • Typografi
 • Färgteori samt principer för olika färgsystem för webb och tryck
 • Beredning av dokument för elektronisk publicering, inklusive interaktivitet, samt tryck
 • Hållbar design
 • Designforskning/Visual research

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av laborationer, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar, självstudier och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-36581
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Betyg, högskoleprov och högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-02-16
Slutar: 2018-03-21
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Observera: Kursen ges på distans/helfart. Kursen innehåller inga fysiska träffar. Dock förekommer ett obligatoriskt seminarietillfälle som genomförs online via Adobe Connect under dagtid. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via kursens lärplattform, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning. Undervisningen bedrivs i form av laborationer, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar, självstudier och handledning. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 31FFO1 (5)
Gäller från: HT 2013
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2013-09-13

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Informatik (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: IF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

Med avseende på kunskap och förståelse

 • visa kunskap om etablerade teorier och principer kring grafisk formgivning, layout och typografi.
 • visa kunskap om aktuell forskning inom visuell kommunikation och grafisk formgivning.


Med avseende på färdigheter och förmågor

 • självständigt kunna identifiera, formulera och undersöka ett designproblem.
 • visa färdighet att framställa tryck- och publiceringsfärdig grafisk formgivning, anpassad för ett specifikt syfte och målgrupp.

Med avseende på värdering och förhållningssätt

 • kritiskt kunna resonera kring designforskningens betydelse för den professionella rollen.
 • kritiskt kunna värdera grafisk formgivning med avseende på hållbar utveckling.

Innehåll

 • Principer för layout och grafisk formgivning
 • Typografi
 • Färgteori samt principer för olika färgsystem för webb och tryck
 • Beredning av dokument för elektronisk publicering, inklusive interaktivitet, samt tryck
 • Hållbar design
 • Designforskning/Visual research

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av laborationer, föreläsningar, praktiska genomgångar, övningar, självstudier och handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom laborationer, seminarier och projektarbeten.

Seminarier kan ersättas med annan i kursplanen angiven examinationsform om studenten underkänts på seminarium eller inte varit närvarande vid seminarium under kursens gång.

Studenten har rätt till minst fem (5) examinationstillfällen, varav minst tre (3) inom loppet av det första året.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs. (Detta är i enlighet med prefektbeslut, Dnr 516-13, av den 11 juni 2013.)

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bennett, Audrey (red.) (2006). Design studies: theory and research in graphic design. 1st ed. New York: Princeton Architectural Press (464 s.)

Bergström, Bo (2012). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella kultur. Stockholm: Carlsson. (319 s.)

Grafisk kokbok 3.0: guiden till grafisk produktion (2006). Johansson, Lundberg och Ryberg. Stockholm: Arena. (430 s.)

Hellmark, Christer (2004). Typografisk handbok. Stockholm: Ordfront. (187 s.)

Noble, Ian & Bestley, Russell. (2011). Visual research: an introduction to research methodologies in graphic design. 2. ed. Lausanne: (224 s.)

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen ska systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna ska delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna ska ligga till grund för kursens vidare utveckling.
Se vidare Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Jan Buse
Kursansvarig Daniel Birgersson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen