Huvudmeny
Till sen anmälan

Förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel

7,5 högskolepoäng, deltid 50%

Du får lära dig att bedöma behov av och förskriva förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel.

Innehåll

I kursen behandlas teorier och modeller för promotivt och preventivt omvårdnadsarbete. Vidare ingår teorier och modeller för kommunikation, undervisning och handledning. Dessutom ges material- och metodkunskap avseende olika förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel samt deras användningsområden. Inom kursen studeras även gällande lagar och författningar samt deras tillämpning.

Förkunskapskrav

Svensk legitimation som sjuksköterska

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Fristående kurs

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-26081
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 30
Startar: 2018-03-26
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B2FÖ01 (1)
Gäller från: VT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2017-09-20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Svensk legitimation som sjuksköterska

Mål

Kursen syftar till att studenter ska kunna bedöma behov av, och kunna förskriva, förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera och utreda urininkontinensproblematik,
  • identifiera och bedöma individuella behov av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel,
  • beskriva hälsobefrämjande och förebyggande insatser till patienter med funktionsnedsättning vid inkontinens, stomi och diabetes,
  • beskriva teorier och modeller för kommunikation, undervisning och handledning,
  • beskriva former av tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan vid omvårdnadsinsatser för personer med funktionsnedsättning.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • bedöma behov av och förskriva förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel i enlighet med gällande föreskrifter,
  • bedöma och utvärdera att patientens individuella tekniska hjälpmedel är säkra och funktionsdugliga och vid behov själv vidta eller ta initiativ till åtgärder för att avhjälpa fel och brister,
  • tillämpa lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter gällande tekniska hjälpmedel och förbrukningsartiklar.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten

  • reflektera över och värdera hur patienten och dess närståendes mänskliga behov och totala livssituation påverkas vid funktionsnedsättning,
  • reflektera över och värdera etiska ställningstaganden i relation till patienter med funktionsnedsättning vid inkontinens, stomi och diabetes.

Innehåll

I kursen behandlas teorier och modeller för promotivt och preventivt omvårdnadsarbete. Vidare ingår teorier och modeller för kommunikation, undervisning och handledning. Dessutom ges material- och metodkunskap avseende olika förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel samt deras användningsområden. Inom kursen studeras även gällande lagar och författningar samt deras tillämpning.

Undervisningsformer

Undervisningen sker genom flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten dator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikation mellan lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter genomförs i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

- Seminarie 1
- Seminarie 2
- Individuell hemtentamen Förskrivningsrätt

Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.

Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

ALINKO. (2009) Kvalitetsutveckling av inkontinensvården i Alingsås kommun. 2008-11-20 2009-09-15. Inkontinenscentrum Västra Götaland & Alingsås vård och äldreomsorg. [Återfinns elektroniskt]

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 344 s.

Diabeteshandboken.se (2016). [Återfinns elektroniskt]

Hellström, A-L. & Lindehall, B. (Red.). (2006). Uroterapi. Lund: Studentlitteratur. 240 s.

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. (2012). [Återfinns elektroniskt]

Klang Söderqvist, B. (Red.) (2013). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur. 276 s.

Länsstyrelsen Västra Götalands län & Socialstyrelsen (2006). Inkontinensvård. Tillsyn av insatser inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården. Artikelnummer 2006-109-30. [Återfinns elektroniskt]

Nikola.nu (2015). Nätverk inom blås och tarmfunktionsstörning. [Återfinns elektroniskt]

Persson, E., Berndtsson, I. & Carlsson, E. (2008). Stomi- och tarmopererad: Ett helhetsperspektiv. Lund: Studentlitteratur. 228 s.

Schönebeck, J. (2011). Blåskatetern och dess bruk. Mölndal: Astra Tech AB. 59 s.

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för diabetesvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 144 s.
[Återfinns elektroniskt]

Södra Älvsborgs Sjukhus (2015). Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg. [Återfinns elektroniskt]

Vårdhandboken (2014). [Återfinns elektroniskt]

Västra Götalandsregionen. Avdelningen funktionshinder och delaktighet. (2015). Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. [Återfinns elektroniskt]

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. (2015). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS), ett stödverktyg för sjukvårdspersonal vid rekommendation av fysisk aktivitet. [Återfinns elektroniskt]

Wikblad, K. (2012). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 44

Därutöver tillkommer vetenskapliga studier och annat material.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs

Kontakt


Kursansvarig Pernilla Karlsson
Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen