Huvudmeny

Handledningsutbildning, grund

7,5 högskolepoäng, deltid 25%

Kursen gör dig bekant med lärarutbildningens mål och innehåll såväl den högskoleförlagda som den verksamhetsförlagda delen. Du kommer även att utveckla och integrera din egen teoretiska och praktiska yrkesteori. Du får insikt i vad det innebär att vara VFU-lärare.

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem för studenter under VFU samt de kompetenser som behövs för att utöva professionell handledning. Kursen tar sin utgångspunkt i lärarutbildningarnas uppbyggnad och innehåll, i styrdokument samt i VFU-lärarens egen praktiska verksamhet. Fokus vilar på hur VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem kan stödja studenten i utvecklande av en fördjupad lärarprofession där även etik och sekretess ingår. Kursen kommer även att behandla aktuell praxisanknuten forskning inom området utbildningsvetenskap samt olika modeller för reflekterat skrivande.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen och 3 års yrkeslivserfarenhet som lärare eller fritidspedagog

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Undervisningsform

Föreläsningar, litteraturseminarier och studiegruppsarbete. I kursen används en digital lärplattform.

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 11HU00 (9)
Gäller från: VT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-11-18

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Pedagogiskt arbete (G2F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: PE1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs förskollärar-, lärar- eller fritidspedagogexamen och 3 års yrkeslivserfarenhet som lärare eller fritidspedagog

Mål

Studenten skall efter avslutad kurs kunna

  • beskriva lärarutbildningarnas organisation, mål och innehåll
  • redogöra för teorier och metoder för processorienterad handledning i den egna verksamheten
  • identifiera faktorer som är uttryck för lärarprofessionalism
  • tillämpa olika modeller för reflekterat skrivande

Innehåll

Kursen belyser och problematiserar innebörden i att vara VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem för studenter under VFU samt de kompetenser som behövs för att utöva professionell handledning. Kursen tar sin utgångspunkt i lärarutbildningarnas uppbyggnad och innehåll, i styrdokument samt i VFU-lärarens egen praktiska verksamhet. Fokus vilar på hur VFU-lärare i förskola, skola eller fritidshem kan stödja studenten i utvecklande av en fördjupad lärarprofession där även etik och sekretess ingår. Kursen kommer även att behandla aktuell praxisanknuten forskning inom området utbildningsvetenskap samt olika modeller för reflekterat skrivande.

Undervisningsformer

Föreläsningar, litteraturseminarier och studiegruppsarbete. I kursen används en digital lärplattform.

Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Examinationsformer och betygsskala

Seminarier, individuella skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga presentationer.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Se särskild bilaga längst ner.

Studentinflytande och utvärdering

I kursen ingår utvärdering. Den sker såväl muntligt under kursens gång som individuellt skriftligt vid kursens slut. Resultatet av utvärderingarna är vägledande för utveckling av kommande kurser och delges studenterna genom kursens kursrapport som publiceras på Institutionen för pedagogiks hemsida.

Övrigt

Kursen ges som fristående.

Kurslitteratur bilaga

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. Malmö: Gleerups (122 s)
Boglind, Ann & Davidsson, Birgitta (2000). Att skriva yrkesdagbok: en möjlighet för den reflekterande pedagogen. Skrift från Institutionen för pedagogik. Högskolan i Borås. Nr 6:2000 (22 s)
Emsheimer, Peter & Göhl, Inger (2014). Handledning i lärarutbildning: att utforska undervisningssituationer. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur (191 s)
Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor: en strategi för handledning. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur (utdrag, 10 s)
Högskolan i Borås (2007). Handbok för verksamhetsförlagd utbildning. Borås: Institutionen för pedagogik (13 s)
Läroplan för förskolan Lpfö 98: reviderad 2010. (2010). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: www.skolverket.se/publikationer?id=2442 (16 s)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: www.skolverket.se/publikationer?id=2575 (utdrag, 14 s)
Normell, Margareta (2004). Pedagogens inre rum-om betydelsen av känslomässig mognad. Lund: Studentlitteratur (125 s)
Orlenius, Kenneth & Bigsten, Airi (2006). Den värdefulla praktiken. Stockholm: Liber (152 s)
Regeringens proposition 2009/2010:89. Bäst i klassen: en ny lärarutbildning. Stockholm: Fritzes (88 s)
Rosenberg, Marshall B. (2007). Lära för livet. Piteå: Friare Liv förlag. Tillgänglig: www.friareliv.se (192 s)
Selander, Ulla-Britt & Selander, Staffan (2007). Professionell handledning. Lund: Studentlitteratur (82 s)
Steinberg, John M. (2011). Hitta lärarnas guldstunder: när handledning och utveckling står i centrum. Stockholm: Lärarförbundets förlag (125 s)
Svensk författningssamling: SFS. 2014:125, Högskoleförordningen 1993:100, Bilaga 2 Examensordning. (2014).
Tillkommer artiklar + referenslitteratur som bestäms i samråd med läraren.
Valbar litteratur
Välj den/dem av följande utbildningsplaner som är relevant för ditt handledningsuppdrag:
Högskolan i Borås (2011). Utbildningsplan för Förskollärarutbildning 210 högskolepoäng. Borås: Högskolan, Institutionen för pedagogik (6 s)
Högskolan i Borås (2011). Utbildningsplan för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem 180 högskolepoäng. Borås: Högskolan, Institutionen för pedagogik (5 s)
Högskolan i Borås (2011). Utbildningsplan för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 högskolepoäng. Borås: Högskolan, Institutionen för pedagogik (6 s)
Högskolan i Borås (2011). Utbildningsplan för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 högskolepoäng. Borås: Högskolan, Institutionen för pedagogik (6 s)
Högskolan i Borås (2007). Utbildningsplan för Lärarutbildning 210/270 högskolepoäng. Borås: Institutionen för pedagogik (8 s)
Högskolan i Borås (2011). Utbildningsplan för Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk 270 högskolepoäng. Borås: Högskolan, Institutionen för pedagogik (5 s)
Referenslitteratur
Andersson, Elisabeth (2007). Reflektion gör sig icke av sig självt. Skrift från Institutionen för pedagogik. Högskolan i Borås. Nr 1:2007 (27 s)

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen