Huvudmeny
Till sen anmälan

I patientens värld - patientperspektivet

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

I kursen studeras vårdvetenskapens centrala begrepp och teorier. Patientperspektivet är centralt och definieras samt problematiseras ur ett livsvärldsperspektiv. Patientperspektivets relation till personcentrerad vård analyseras. Vidare problematiseras dimensioner av hälsa, lidande och vårdande. Vårdandets etik och den vårdande relationen belyses som centrala fenomen i vårdande sammanhang.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Diskussionsforum


Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Fristående kurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24281
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet
Antal platser: 15
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-03-25
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 61PV01 (3)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2014-09-26

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (G1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Mål

Kursens lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten med avseende på:

1. Kunskap och förståelse

1.1 Redogöra för vårdvetenskap som kunskapsområde.
1.2 Redogöra för innebörden av begreppet patientperspektiv.
1.3 Beskriva och förstå innebörden av begreppet och fenomenet hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.
1.4 Beskriva och förstå innebörden av begreppet och fenomenet lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv.
1.5 Redogöra för vårdande som främjar hälsa och välbefinnande.
1.6 Beskriva och förstå den vårdande relationens kännetecken.


2. Färdighet och förmåga

2.1 Analysera patientperspektivets komplexitet och mångfald.
2.2 Problematisera patientperspektivet i förhållande till personcentrerad vård.
2.3 Reflektera över innebörden av ett vårdande förhållningssätt.
2.4 Problematisera hälsa och lidande i förhållande till vårdande ur ett patientperspektiv.
2.5 Problematisera vårdandets etik i vårdsituationer.
2.6 Skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt. vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

3.1 Värdera vårdande ur ett etiskt patientperspektiv.
3.2 Värdera betydelsen av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt i relation till hållbar utveckling.
3.3 Värdera betydelsen av ett vårdande förhållningssätt i den vårdande relationen.

Innehåll

I kursen studeras vårdvetenskapens centrala begrepp och teorier. Patientperspektivet är centralt och definieras samt problematiseras ur ett livsvärldsperspektiv. Patientperspektivets relation till personcentrerad vård analyseras. Vidare problematiseras dimensioner av hälsa, lidande och vårdande. Vårdandets etik och den vårdande relationen belyses som centrala fenomen i vårdande sammanhang.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av:

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Diskussionsforum


Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

  • Seminarium I, 1,5 hp Lärandemål: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2,2 Högskolepoäng: 1.5, Betygsskala: Underkänt, Godkänt
  • Seminarium II, 1,5 hp hp Lärandemål: 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.4, 2.5 Högskolepoäng: 1.5, Betygsskala: Underkänt, Godkänt
  • Skriftlig individuell hemtentamen 4,5 hp Lärandemål: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, Högskolepoäng: 4.5, Betygsskala: Underkänt, Godkänt, Väl Godkänt


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (Red.) (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. 307 s.

Arman, M., Ranheim, A., Rydenlund, K., Rytterström, P. & Rehnsfeldt, A. (2015). The Nordic Tradition of Caring Science: The Works of Three Theorists. Nursing Science Quarterly, 28(4), 288-296.

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., Carlsson, J., Dahlin-Ivanoff, S., Johansson, I., Kjellgren, K., Lidén, E., Öhlén, J., Olsson, L., Rosén, H., Rydmark, M., Sunnerhagen, K.S., Enheten för forskning i palliativ vård & Ersta Sköndal högskola 2011, "Person-centered care--ready for prime time", European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology, vol. 10, no. 4, pp. 248.

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. 2 uppl. Stockholm: Liber Utbildning. 112 s.

Howarth, M., Warne, T. & Haigh, C. 2014, "Pain from the inside: understanding the theoretical underpinning of person-centered care delivered by pain teams", Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol. 15, no. 1, pp. 340.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 406 s.(valda delar)

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 250 s.


Därutöver tillkommer artiklar, forskningsrapporter och annat material.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Elisabeth Lindberg
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen