Huvudmeny
Till sen anmälan

I patientens värld - med fokus på existensen

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

I kursen studeras existensfilosofiska utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap. Dessa utgångspunkter studeras i förhållande till synen på människan som både biologi och existens. Frågeställningar avseende villkor för hälsa och välbefinnande genereras och bearbetas med fokus på existens. Människan existentiella frihet och sårbarhet studeras i relation till hälsa samt hälsa som livskraft och livsrytm utvecklas. I kursen belyses även hållbarhetsperspektiv i relation till vårdvetenskaplig teoribildning och människans existentiella villkor.

Förkunskapskrav

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng eller närliggande område

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av:

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Diskussionsforum


Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Övrigt

Fristående kurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-27781
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-03-25
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: 62PE01 (3)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Ersätter kursplan fastställd:  2014-09-26

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: OM1

Krav på särskilda förkunskaper

Vårdvetenskap 1-90 högskolepoäng eller närliggande område

Mål

Kursens lärandemål:
Efter avslutad kurs ska studenten med avseende på:

1. Kunskap och förståelse

1.1 Förklara existensfilosofiska utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap.
1.2 Problematisera kring människan som både existens och biologi samt problematisera relationen mellan dessa innebörder.
1.3 Förklara hälsa med stöd av existensfilosofiska utgångspunkter.
1.4 Problematisera hälsa i förhållande till människans frihet och sårbarhet.

2. Färdighet och förmåga

2.1 Analysera sambandet mellan hälsa, välbefinnande och existens.
2.2 Problematisera och analysera centrala innebörder av hälsa ur ett existentiellt perspektiv.
2.3 Analysera existentiella villkor för hälsa.
2.4 Analysera hälsa som livskraft och livsrytm.
2.5 Skriva och bearbeta en text enligt vedertagen svensk skriftspråksnorm och med användande av korrekt, vetenskaplig källhänvisningsteknik där olika perspektiv på en kursspecifik fråga belyses.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt.

3.1 Värdera existensfilosofins betydelse för förståelsen av hälsa och välbefinnande.
3.2 Värdera existentiella villkor för hälsa.
3.3 Värdera människans existentiella villkor i relation till hållbar utveckling.
3.4 Ge uttryck för ett förhållningssätt avseende hälsa som beaktar människan som både existens och biologi.

Innehåll

I kursen studeras existensfilosofiska utgångspunkter av betydelse för vårdvetenskap. Dessa utgångspunkter studeras i förhållande till synen på människan som både biologi och existens. Frågeställningar avseende villkor för hälsa och välbefinnande genereras och bearbetas med fokus på existens. Människan existentiella frihet och sårbarhet studeras i relation till hälsa samt hälsa som livskraft och livsrytm utvecklas. I kursen belyses även hållbarhetsperspektiv i relation till vårdvetenskaplig teoribildning och människans existentiella villkor.

Undervisningsformer

Undervisningen i kursen består av:

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Diskussionsforum


Undervisningen sker via flexibelt lärande. Arbetsformen vid flexibelt lärande förutsätter att studenterna har tillgång till internetansluten persondator, webbkamera och headset. Studierna baseras på självständiga studier samt gemensamma kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Vissa studieuppgifter kan genomföras i grupp med syfte att stimulera och utveckla förmågan till kommunikation, reflektion, samverkan och självkännedom.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

  • Seminarium I, 1,5 hp Lärandemål: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 Högskolepoäng: 1.5, Betygsskala: Underkänt, Godkänt
  • Seminarium II, 1,5 hp hp Lärandemål: 1.2, 1.4, 2.3, 2.4 Högskolepoäng: 1.5, Betygsskala: Underkänt, Godkänt
  • Skriftlig individuell hemtentamen 4,5 hp Lärandemål: 1.4, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4 Högskolepoäng: 4.5, Betygsskala: Underkänt, Godkänt, Väl Godkänt


Varje examination erbjuds vid minst fem (5) tillfällen inom ett år, varav tre (3) i anslutning till kurs. Efter de fem (5) första examinationstillfällena baseras omexaminationen på den version av kursplan och kurslitteratur som är aktuell då examinationstillfället äger rum, om kursplan och/eller kurslitteratur har reviderats. Så kallade uppsamlingstentamen erbjuds ej för de kurser som givits under föregående läsår/termin.

Student som underkänts två gånger i examination, har rätt att hos Utbildningsutskottet begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig.
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och värderingsförmåga. Betyg bestäms av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 §§).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (Red.) (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. 307 s.

Arman, M., Ranheim, A., Rydenlund, K., Rytterström, P. & Rehnsfeldt, A. (2015). The Nordic Tradition of Caring Science: The Works of Three Theorists. Nursing Science Quarterly, 28(4), 288-296.

Gadamer, H-G. (2003). Den gåtfulla hälsan: essäer och föredrag. Ludvika: Dualis. 224 s.

Jacobsen, B. (2000). Existensens psykologi: en introduktion. Stockholm: Natur och Kultur 284 s.

Malmqvist, T. (2015). I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv. Stockholm: Natur och Kultur. 317 s.

Svenaeus, F. (2003). Sjukdomens mening. Stockholm: Natur och Kultur. 201 s.

Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (red.) (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 512 s. (valda delar)

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Fristående kurs

Plagiatkontroll
Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kontakt


Kursadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kursansvarig Elisabeth Lindberg
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen