Huvudmeny
Till sen anmälan

Interaktionsdesign: Användbarhet och interaktion i digitala miljöer

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studenten till området interaktionsdesign samt utveckla självständig förmåga att tillämpa teorier och metoder för utveckling av digitala tjänster för olika målgrupper och syften. Kursen behandlar följande moment:

  • Grundläggande designbegrepp och principer.
  • Designprocessen.
  • Persona, scenario, contextual inquiry och prototyper (designverktyg och metoder).

Förkunskapskrav

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar, handledning och loggbok.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-38081
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-03-22
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.
Observera: Kursen ges på distans/halvfart och innehåller inga fysiska träffar. Kommunikationen mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg, vilket förutsätter tillgång till bredbandansluten dator samt kringutrustning. Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar och handledning. Undervisningen bedrivs på engelska.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 32FIA1 (4)
Gäller från: VT 2017
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom bibliotek, information och IT, 2017-01-31
Ersätter kursplan fastställd:  2013-09-13

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Biblioteks- och informationsvetenskap (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BV1

Krav på särskilda förkunskaper

Kandidatexamen

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna, med avseende på,

Kunskap och förståelse
1.1 Redogöra för grundläggande begrepp, teorier och metoder inom interaktionsdesign,
1.2 Visa förståelse för fördelar och nackdelar med bra/dålig interaktionsdesign,
1.3 Redogöra för vanligt förekommande nyckeltal inom området prestationsmätning.

Färdighet och förmåga
2.1 Planera och genomföra grundläggande undersökningar av målgruppers behov,
2.2 Planera och genomföra grundläggande undersökningar av användares interaktion med digitala resurser eller med prototyper för dessa,
2.3 Analysera det insamlade materialet samt utveckla en prototyp för en digital tjänst,
2.4 Motivera och argumentera för förslag till vidareutveckling av gränssnitt och funktionalitet med grund i etablerade teorier och principer för interaktionsdesign.

Värderingsförmåga och förhållningssätt.
3.1 I ett interaktionsdesignprojekt självständigt göra designval och muntligen och skriftligen argumentera för sitt val.

Innehåll

Kursen syftar till att introducera studenten till området interaktionsdesign samt utveckla självständig förmåga att tillämpa teorier och metoder för utveckling av digitala tjänster för olika målgrupper och syften. Kursen behandlar följande moment:

  • Grundläggande designbegrepp och principer.
  • Designprocessen.
  • Persona, scenario, contextual inquiry och prototyper (designverktyg och metoder).

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar, praktiska genomgångar, handledning och loggbok.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:

- Projektuppgift i grupp: skriftlig inlämningsuppgift rapport
Lärandemål 1.1-1.3
Högskolepoäng: 2,0
Betygskala: U/G

- Projektuppgift i grupp: skriftlig inlämningsuppgift projektarbete
Lärandemål 2.1-2.4
Högskolepoäng: 4,5
Betygskala: U/G/VG

- Muntlig redovisning
Lärandemål 3.1
Högskolepoäng: 1,0
Betygskala: U/G

Som grund för betygssättningen av de båda projektuppgifterna ligger en loggbok i vilken varje enskild students arbete dokumenteras fortlöpande under kursens gång. För betyget Godkänd på hela kursen krävs godkänt betyg (G) på samtliga moment. För betyget Väl godkänt på hela kursen krävs dessutom väl godkänt (VG) på momentet Projektuppgift i grupp: skriftlig inlämningsuppgift projektarbete.

Då kursplanen ändras kommer student som önskar slutföra rester från ett kurstillfälle att examineras utifrån kursens nya innehåll och upplägg. Då kursen har upphört kan student som önskar slutföra rester följa hela eller delar av annan likvärdig kurs.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteraturen är på engelska.

Krug, S. (2014). Dont Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd ed.) New Riders, USA (190 sidor)

Sharp, H., Rogers, Y. & Preece, J. (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (4th ed.). Chichester: Wiley. (522 sidor) [Tillgänglig elektroniskt]

Egensökt litteratur tillkommer, ca 50 s.

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram. Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Kontakt


Kursansvarig Jasmina Maric
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen