Huvudmeny

Klassningssystem för byggnader och hållbara städer

7,5 högskolepoäng, deltid 55%

Innehåll

Kursens huvudsyfte är att med ett kritiskt förhållningssätt få förståelse för hur och varför olika klassningssystem för byggnader och hållbara städer används i hela byggprocessen; från planering till drift. Kursen innehåller information om olika certifieringssystem som används i Sverige och andra länder avseende innehåll/kriterier, administration och användbarhet.

Förkunskapskrav

Uppfyller antagningskraven till: Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande (eller motsvarande).

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 42BK07 (4)
Gäller från: VT 2015
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-02-27

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Byggteknik (A1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BY1

Krav på särskilda förkunskaper

Uppfyller antagningskraven till: Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande (eller motsvarande).

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

1. Kunskap och förståelse
1.1 översiktligt beskriva aktuella klassningssystem som används för byggnadsmaterial, byggnader samt hållbara stadsdelar och städer i Sverige och för större internationella klassningssystem,
1.2 översiktligt förstå olika klassningssystemkrav för byggmaterial, byggnader samt hållbara stadsdelar och städer i förhållande till byggnadsregler,
1.3 beskriva skillnader mellan miljömärkning, ledningssystem, hållbarhetscertifiering, klassningssystem och certifieringssystem,
1.4 ha god kännedom om hur klassningssystem kan användas under plan-, och byggprocessen samt under driftskede,
1.5 förklara hur olika professioner måste samarbeta för att nå uppsatta mål,
1.6 känna till samhällspolitiska och ekonomiska incitament samt vetenskapliga grunder för klassningssystem,

2. Färdighet och förmåga
2.1 redogöra för vanligt förekommande klassningssystem för byggnader och hållbara stadsdelar och klassningssystem för byggnadsmaterial,
2.2 analysera och jämföra olika klassningssystem lämplighet för byggnader och stadsdelar ur ett hållbarhetsperspektiv,
2.3 självständigt upprätta dokumentation och klassning för utvalda kriterier i svenska klassningssystem för byggnader, hållbara stadsdelar och städer utifrån bygghandlingar,

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera och reflektera kring klassningssystemens möjligheter och begränsningar,
3.2 visa förmåga att identifiera möjliga konflikter inom klassningssystemens funktionskrav ur ett hållbarhetsperspektiv.

Innehåll

Kursens huvudsyfte är att med ett kritiskt förhållningssätt få förståelse för hur och varför olika klassningssystem för byggnader och hållbara städer används i hela byggprocessen; från planering till drift. Kursen innehåller information om olika certifieringssystem som används i Sverige och andra länder avseende innehåll/kriterier, administration och användbarhet.

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
  • Tentamen - (Mål 1.1-1.3, 2.3, 3.2) 3p Betygskala: TH1
  • Projektuppgifter - (Mål 1.3-1.6, 2.1-2.2, 3.1-3.2) 4,5p Betygskala: UG2

Examinationsformen Tentamen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment är godkända.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studentinflytande och utvärdering

Sektionschef och kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas. Resultaten av utvärderingarna som utförs muntligt eller skriftligt, ligger till grund för kursens utformning.

Övrigt

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen