Huvudmeny
Till sen anmälan

Organisation och ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Innehåll

Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp av relevans för vård och omsorg. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng
eller
- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kursen ges även som delkurs i Vård- och omsorgsadministration 2.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-24481
Första anmälningsdag: 2017-09-15
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2018-03-25
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Träffar: 2
Studietid: Dag

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)
För mer information, se kurssida i kurstorget

Ladokkod: B1OLV1 (1)
Gäller från: VT 2018
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-09-20

Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Vård- och omsorgsadministration (G1F)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: AF1

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs:
- Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng
eller
- Godkänt resultat på följande kurser:

  • Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp
  • Vårdledarskap, 7,5 hp
  • Hälsoekonomi och ekonomistyrning i vårdsektorn, 7,5 hp
  • Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp

Mål

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar kunskaper och färdigheter inom ledning, planering och utveckling inom vård och omsorg.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna, med avseende på:

Kunskap och förståelse
1:1 redogöra för grundläggande och centrala etiska teorier och begrepp av relevans för organisationsetik och ledarskap samt den etiska plattformen inom vård och omsorg,

Färdighet och förmåga
2:1 identifiera och analysera etiska problem och värdekonflikter i relation till ledarskap inom vård och omsorg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
3:1 reflektera över sitt förhållningssätt i etiska konfliktsituationer ur ett ledarskapsperspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar etiska problemställningar inom ledarskap och organisationer med utgångspunkt i allmänna etiska teorier och begrepp av relevans för vård och omsorg. Likaså behandlas den lagreglerade etiska plattformen för prioriteringar och forskningsetik.

Undervisningsformer

Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Individuell skriftlig hemtentamen
Lärande mål: 1:1
Högskolepoäng: 4
Betygskala: Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG)

Examinationsseminarium
Lärande mål: 3:1
Högskolepoäng: 0,5
Betygskala: U/G

Inlägg på diskussionsforum
Lärande mål: 2:1
Högskolepoäng:3
Betygskala: U/G

För betyget Godkänd på hel kurs krävs minst godkänt betyg på samtliga moment. För betyget Väl Godkänt krävs dessutom Väl Godkänt på individuell skriftlig hemtentamenten.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blennberger, E. & Brytting, T. (red). (2015). Chef i omsorgen. Vardag, forskning, etik. Gothia Fortbildning.

Dellve, L. & Wolmesjö, M. (red.). (2016). Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande I en röra av värden och förutsättningar. Vetenskap för profession 35:2016. Högskolan i Borås.

Mulla, Z. R. & Krishnan, V. R. (2011) Transformational Leadership: Do the Leaders Morals Matter and Do the Followers Morals Change? Journal of Human Values 17(2) 129-143.

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Kurslitteraturen är i huvudsak på svenska men artiklar på engelska förekommer.

Ytterligare litteratur och undervisningsmaterial tillhandahålls via lärplattformen (max 25 sidor).

Studentinflytande och utvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med gällande riktlinjer för kursvärderingar vid Högskolan i Borås, där studenternas synpunkter ska inhämtas. Kursutvärderingsrapporten publiceras och återkopplas till deltagande och blivande studenter i enlighet med ovan nämnda riktlinjer, och ligger till grund för framtida utveckling av kurser och utbildningsprogram.

Kursansvarig lärare ansvarar för att utvärdering enligt ovan genomförs.

Övrigt

Alla skriftliga examinationer genomgår plagiatkontroll.

Kursen ges även som delkurs i Vård- och omsorgsadministration 2.

Kontakt


Kursansvarig Lise-Lotte Jonasson
Kursadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen