Huvudmeny

Barnmorskeutbildning

90 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Mamma med bebis

Som barnmorska arbetar du med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och med det nyfödda barnet för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom. Du handlägger självständigt normal graviditet, förlossning och eftervård.

Arbetet är självständigt och reglerat genom Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa vilket även innebär förebyggande hälsovård. Preventivmedelsrådgivning, vård vid avbrytande av graviditet samt rådgivning kring frågor inom sex och samlevand ingår i utbildningen.

I utbildningen förbereds du för att tillämpa ett etiskt förhållningssätt, ha en helhetsbild av människan och ha kännedom om förhållanden i samhället som påverkar människans hälsa. Även det internationella perspektivet tas upp och möjlighet finns till utbytesstudier i Norden och Europa.

Utbildningen bedrivs delvis på distans och på helfart. Campusförlagda veckor varvas med egenstudier och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningsplatser till den sjukhusförlagda VFU:n finns på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) samt Varbergs och Halmstad sjukhus. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som barnmorska har du ett brett verksamhetsområde. Du kan t.ex. arbeta med vård under graviditet, barnafödande, gynekologisk hälsa och ohälsa, preventivmedelsrådgivning samt inom abortverksamhet, men också med par som söker för infertilitetsproblematik.

Barnmorskor arbetar inom läns- och regionsjukvården, men även inom primärvården, i den kommunala hälso- och sjukvården såsom skolhälsovård och inom den privata sektorn. Du kan starta eget, arbeta utomlands och söka internationella uppdrag. Du kan också vidareutbilda dig till arbetsledande befattningar eller påbörja forskarstudier.

Examen

Barnmorskeexamen, Magisterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72060
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2019-01-20
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Under första terminen, som är en teoretisk termin, erbjuds föreläsningar, praktisk träning och examinationer. Andra terminen startar med VFU men teoriavsnitt är också inlagda, vilket innebär både campusförlagda studier och egenstudier. Tredje och sista terminen innefattar teoriavsnitt samt VFU och terminen avslutas med examination av det forskningsanknutna examensarbete på avancerad nivå inom sexuell och reproduktiv hälsa som löper genom utbildningen till barnmorska.

Under den första terminen (vecka 3602) planeras stödföreläsningar, seminarier. Schema finns på webben.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningsplatser till den sjukhusförlagda VFU:n finns på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) samt Varbergs och Halmstad sjukhus. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

Upplägg

Programmet består av obligatoriska kurser med en successiv progression. Varje kurs finns beskriven i separat kursplan. Behörighet för tillträde till kurser inom barnmorskeprogrammet anges i respektive kursplan. För kursernas inbördes ordning se översikt över utbildningen på högskolans utbildningssidor på webben.

 • Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng
 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 högskolepoäng
 • Det normala barnafödandet, 9 högskolepoäng
 • Förlossningskonst I, 12 högskolepoäng
 • Kvinno- och familjehälsa I, 12 högskolepoäng
 • Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande, 7,5 högskolepoäng
 • Förlossningskonst II, 10,5 högskolepoäng
 • Kvinno- och familjehälsa II, 10,5 högskolepoäng
 • Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa, 15 högskolepoäng

Studenten skall under den verksamhetsförlagda utbildningen ha vårdat minst 100 kvinnor i samband med förlossning samt under handledning biträtt hälften av dessa kvinnor under förlossning.
För att motsvara Socialstyrelsens krav avseende förskrivning av läkemedel i födelsekontrollerande syfte skall studenten ha genomgått minst 30 timmars adekvat inskolning inom preventivmedels- rådgivning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan ordnas utanför Västra Götalandsregionen vilket kan innebära en extra kostnad för den enskilde studenten.
Internationell samverkan med lärosäten bedrivs. Studenter erbjuds deltagande i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt att få ökad förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Kursplanerna är orienterade så att studenten förbereds för yrkesutövning i en internationell och mångkulturell miljö.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning. Viss samläsning kan ske med övriga lärosäten inom Västa Götalandsregionen.
Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 90 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning.

Ikram Haji Hashi

Ikram utbildar sig till världens bästa yrke – barnmorska

– Ända sedan jag var liten har drömmen funnits att jobba med barn. Efter den dagen, då jag var med när min lillebror föddes, var jag fast bestämd på att det var barnmorska jag skulle bli. Läs hela intervjun

Eva-Maria Wassberg

Ett brett yrke som ger mycket tillbaka tycker läraren Eva-Marie

Eva-Marie har arbetat som barnmorska i många år men är nu lärare på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. ”Det blir mycket skratt och en del tårar. Studenterna är med om omskakande upplevelser som kan slå an en ton av igenkänning”. Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: VABMO
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2016-11-23
Version: 6.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska.
Kunskap och förståelse
För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning, och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter,
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För barnmorskeexamen ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

(SFS 2006:1053 Examensordning)
Utbildningens lokala mål
Studenten skall kunna problematisera sambandet mellan sexuell och reproduktiv hälsa och en god miljö, ekonomi, social välfärd och rättvisa för kommande generationer i sin blivande yrkesroll.
Barnmorskeprofessionen och huvudområdet sexuell och reproduktiv hälsa
Huvudområdet för barnmorskeutbildningen Sexuell och Reproduktiv Hälsa, (SRH), vilket omfattas av det vårdvetenskapliga kunskapsområdet. SRH är knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykelperspektiv. Inom disciplinen SRH studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod, föräldraskapets utveckling, mänsklig reproduktion och sexualitet samt hälsa kopplat till detta i ett livscykelperspektiv, familjeplanering samt hälsofrämjande, förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.
Barnmorskeprofessionens ansvar och kompetens
Utbildningsplanen följer Europaparlamentets och Europarådets direktiv om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) och Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006). Direktivet (2005/36/EG beskriver den miniminivå som krävs för att få yrkeskvalifikationer erkända i ett annat land inom EU/EES.
Barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås harmonierar med Europaparlamentets och Europarådets direktiv om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer 2005/36/EG [7]. Svensk barnmorskeutbildning leder till en yrkesexamen och en akademisk examen. Barnmorskeyrket är självständigt; i lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område (1998:531) anges det som ett av fem yrken med ensamrätt till yrke. Socialstyrelsen har utfärdat en kompetensbeskrivning (Rapport nr 2006-105-1) kopplat till yrkesverksamhet som legitimerad barnmorska vilken används vid utformande av utbildning, samt tjänar som underlag för Socialstyrelsens verksamhetstillsyn. Där anges att yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, professionellt ansvar inom ett vitt område, vetenskapligt förhållningssätt och mångkulturellt kunnande.
Barnmorskeutbildningen vid Högskolan I Borås harmonierar med
- ICM Global Standards for Midwifery Education och
- Essential Competencies for Basic Midwifery Practice
Se: www.internationalmidwives.org/what-we-do/education-coredocuments/
och
- Definition of the Midwife, Revised and adopted by the International Confederation of Midwives, ICM, Council June 15, 2011
Se: www.internationalmidwives.org/who-we-are/policy-and-practice/

Mål för magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(SFS 2006:1053 Examensordning)

Innehåll

Programmet består av obligatoriska kurser med en successiv progression. Varje kurs finns beskriven i separat kursplan. Behörighet för tillträde till kurser inom barnmorskeprogrammet anges i respektive kursplan. För kursernas inbördes ordning se översikt över utbildningen på högskolans utbildningssidor på webben.

 • Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng
 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 högskolepoäng
 • Det normala barnafödandet, 9 högskolepoäng
 • Förlossningskonst I, 12 högskolepoäng
 • Kvinno- och familjehälsa I, 12 högskolepoäng
 • Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande, 7,5 högskolepoäng
 • Förlossningskonst II, 10,5 högskolepoäng
 • Kvinno- och familjehälsa II, 10,5 högskolepoäng
 • Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa, 15 högskolepoäng

Studenten skall under den verksamhetsförlagda utbildningen ha vårdat minst 100 kvinnor i samband med förlossning samt under handledning biträtt hälften av dessa kvinnor under förlossning.
För att motsvara Socialstyrelsens krav avseende förskrivning av läkemedel i födelsekontrollerande syfte skall studenten ha genomgått minst 30 timmars adekvat inskolning inom preventivmedels- rådgivning.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Examen

Legitimation, barnmorskeexamen och magisterexamen
Barnmorskeprofessionens ansvar och kompetens omfattar de som innefattas i huvudområdet SRH. För att utöva barnmorskeyrket krävs legitimation, som Socialstyrelsen utfärdar. Examen avser avancerad nivå. Efter genomfört program om 90 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten på särskilt formulär examensbevis med benämningen Barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery). Examensbeviset ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Student som fullgjort utbildningen kan även ansöka om Magisterexamen med huvudområde Sexuell och reproduktiv hälsa (Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sexual and Reproductive Health).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs webbplats. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.
Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Delar av utbildningen kan ordnas utanför Västra Götalandsregionen vilket kan innebära en extra kostnad för den enskilde studenten.
Internationell samverkan med lärosäten bedrivs. Studenter erbjuds deltagande i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt att få ökad förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Kursplanerna är orienterade så att studenten förbereds för yrkesutövning i en internationell och mångkulturell miljö.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning. Viss samläsning kan ske med övriga lärosäten inom Västa Götalandsregionen.
Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 90 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning.

Kontakt


Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Programansvarig Lina Palmér
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen