Huvudmeny
Till anmälan

Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode

180 högskolepoäng, heltid 100%

Klädställning i butik

Det finns ett stort behov av kvalificerade butikschefer specialiserade mot textil- och modeområdet. I samråd med textilbranschen har Textilhögskolan tagit fram den här utbildningen för att passa och leva upp till framtidens behov.

Utbildningen ger alla nödvändiga kunskaper och färdigheter för dig som vill ansvara för och leda en butik. Den har också den bredd som ger möjlighet till fortsatt karriär inom detaljhandelns olika områden, såsom inköp, eget entreprenörskap m.m.

Ett textilt grundutbildningsblock som bas gör att du kommer att behärska de faktorer som är avgörande för att du på ett kompetent sätt kan driva en detaljhandelsenhet på avdelnings- eller butiksnivå.

Du ska förstå sammanhang och kunna tillämpa kunskaper om ledningsfunktioner, marknadsföring, butiksekonomi, den textila värdekedjan, inköps- och logistikrutiner samt konsumentbeteende och säljfrämjande åtgärder. Dessutom ingår kurser som Modekommunikation, Framtidens modebutik och Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv.

Utbildningen är en professionsinriktad butikschefsutbildning med stark tonvikt på textil och mode.

Butikschefsutbildningen är uppdelad i en textilrelaterad och en företagsekonomiskt relaterad del. Dessutom ges under tredje året en del inriktad på ledarskap och affärsutveckling inom olika områden.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

Karriärvägar

Det finns ett flertal kedjor inom både textil och mode som ständigt behöver personal med spetskompetens. Efter den här utbildningen kan du söka tjänster som butikschef i en mindre organisation eller som avdelningsansvarig i en större detaljhandelsbutik. Utbildningen är också en bas för en fortsatt karriär inom detaljhandelsföretag och kedjor. Utbildningen kan också vara en bra start för dig som vill starta eget inom området.

Examen

Högskoleexamen, Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72111
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 48
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Butikschefsutbildningen är uppdelad i två huvuddelar, en textilrelaterad och en företagsekonomiskt relaterad.

Den textilrelaterade delen ger gedigen textil baskunskap omfattande både material och färdiga produkter.

Den företagsekonomiskt relaterade delen innefattar framförallt företagsekonomiska kurser med inriktning på detaljhandelsverksamhet samt ledarskap. Denna del omfattar även kurser i inköp, logistik, säkerhet och juridik. Dessutom sätts fokus på säljfrämjande åtgärder och sambandet med den totala textila värdekedjan. Kalkylering och prissättning behandlas i detalj.

Hållbar utveckling är ett begrepp som finns med genom hela utbildningen, dessutom belyser vi aspekter som jämställdhet och etiska värden i den globala textila värdekedjan.

För mer information om utbildningen se www.textilhögskolan.se

Upplägg

Totalt läser studenterna kurser om 105 hp inom huvudområdet textilt management, dvs. organisering och styrning i den textila värdekedjan. Den inledande kursen inom huvudområdet Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan introducerar ett företags förutsättningar och verksamhet i den textila branschen. De efterföljande kurserna i år ett och två (Säljteknik och butikskommunikation, Ledarskap och organisation i textil detaljhandel, Konfektionsteknik med textil produktanalys samt Inköp och miljö) fokuserar på den del av den textila värdekedjan som sträcker sig från konfektionering via inköp till butiken och förutsättningarna för ledarskap inom textila detaljhandel. Studenten ska efter det första ett och ett halvt året, genom kurserna inom textilt management och de kompletterande kurserna inom Textilteknologi, få en god inblick i förutsättningarna för textil detaljhandel. Under andra läsårets andra halvår får studenterna möjlighet att sätta kurserna under år ett och två i relation till verksamheten på ett textilt detaljhandelsföretag och samtidigt fördjupa sig inom de delar av den textila värdekedjan som berör distribution av textila produkter, butik och kontakten med konsumenten.

Det tredje årets kurser inom textilt management är tydligare inriktade mot textil detaljhandel och förutsättningar för ledarskap i en textil detaljhandelsmiljö. Kurserna ska förutom fackkunskaper även ge studenterna verktyg för att kritisk granska och på så sätt utveckla verksamheten i en kommande yrkesroll inom textil detaljhandel. I det avslutande examensarbetet ska studenterna utifrån sina, under utbildningen, förvärvade kunskaper självständigt planera, genomföra och dokumentera en vetenskaplig undersökning byggd på en litteraturstudie och en empirisk undersökning inom textil detaljhandel.

Genomgående i utbildningen är hållbar utveckling. Med detta menas att studenten får förståelse för produktens livscykel, från vagga till grav samt aspekter som miljö, jämställdhet och etiska värden i den globala textila värdekedjan.

Nedan redovisas de kurser som ingår i utbildningen och vilka av utbildningens mål som respektive kurs omfattar. Ett mål kan finnas i flera kurser och kurserna bidrar således tillsammans till att studenten når det aktuella målet. Kurserna redovisas inte i kronologisk ordning och viss justering kan ske med kursernas placering mellan läsåren.

I programmet ingår en fältstudie om 7,5 hp där studenterna har möjlighet genomföra ett projekt eller en undersökning inom professionen.


Läsår 1

Grundläggande företagsekonomi, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande helhetssyn av hur företag organiseras och styrs med hjälp av företagsekonomiska modeller. Mål: 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 2.5, 2.7, 3.4, 3.5

Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för det textila företagets design- och produktionsprocess från idé till färdigt produkt samt hur ett textilt företag verkar och hur textil produktion samt handel går till. Mål: 1.1, 1.3-1.5, 2.1-2.6, 3.1-3.2, 3.4-3.5

Trikåteknik, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom industriell trikåproduktion samt framställning av material för produkter i trikå. Mål: 1.1, 1.4 2.2-2,3, 2.5-2.6, 3.2, 3.4-3.5

Säljteknik och butikskommunikation, 7,5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan och syftar till att ge studenten förståelse för arbetet med säljfrämjande åtgärder för ökad försäljning, nöjdare kunder och ökad lönsamhet inom textil detaljhandelsdistribution. Mål: 1.1-1.3, 2.1-2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.5

Ledarskap och organisation i textil detaljhandel, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för ledarskap och organisation i en textil detaljhandelsmiljö. Mål: 1.2, 1.4-1.5, 2.1-2.2, 2.4-2.5, 3.1, 3.3, 3.5

Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Grundläggande företagsekonomi och syftar till att ge studenten en förståelse för helheten i budgeterings- och redovisningsprocessen. Mål: 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7-2.8, 3.4-3.5

Textil materiallära grundkurs, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om textila material, textila materials framställning, egenskaper och användningsområden samt utvecklingstendenser inom det textila materialområdet. Mål: 1.1, 1.4, 2.2-2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 3.2, 3.4-3.5

Väveriteknik för butikschefer, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelsen för industriellt vävda textila produkter och hur hur dessa produkter produceras. Mål: 1.1, 1.4, 2.2-2.3, 2.5-2.6, 3.2, 3.4, 3.5

Läsår 2

Färg och beredning med reklamationshantering, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Trikåteknik, Väveriteknik samt Textil materiallära och syftar till att ge studenten kunskap om hur textila tyger och material kan behandlas för att erhålla vissa egenskaper genom färgning och beredning. Mål: 1.1, 1.4, 2.1, 2.5-2.6, 2.8, 3.1, 3.4, 3,5

Marknadsföring, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Kreativt affärsmmanaskap samt Säljteknik och butikskommunikation. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om grundläggande marknadsföringsfilosofier och hur viktiga faktorer i ett företags externa och interna omgivning påverkar marknadsföringen. Mål: 1.1, 1.3-1.4, 2.1-2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 3.3, 3.5

Konfektionsteknik med textil produktanalys, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Trikåteknik, Väveriteknik, Färg och beredning med reklamationshantering samt Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan. Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om hur en textil produkt konfektioneras samt vilka aspekter inom textil konfektion som är viktiga ur ett organisations och kvalitetsperspektiv. Mål: 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.2, 3.5

Inköp och miljö, 7.5. hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation och Marknadsföring. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur ett företag arbetar med inköp och distribution samt hur en hållbar utveckling integreras i textil detaljhandel. Mål: 1.1-1.5, 2.1-2.2.8, 3.1-3.5

Juridik för butikschefer, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom avtals-, associations-, arbets-, EG- köp-, och privaträtt. Mål: 1.2, 2.1, 2.5, 2.8, 3.2, 3.4, 3.5

Fältstudie för butikschefer, 7,5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation, Marknadsföring samt Inköp och miljö. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillämpa och värdera de teoretiska och praktiska kunskaper inom textilt management som tillägnats genom tidigare kurser. Mål: 1.2-1.3, 1.5, 2.1-2.5, 2.7-2.8, 3.1-3.2, 3.4-3.5

Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management, 15 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation, Marknadsföring, Inköp och miljö samt Fältstudie för butikschefer. Kursen syftar till att studenten efter avslutad kurs ska besitta goda kunskaper om ett tillämpningsområde relevant för butikschefer inom mode och textil detaljhandel, kopplat till relevanta teorier inom textilt management. Mål: 1.1, 1.2, 1.5, 2.1-2.8, 3.1-3.5

Läsår 3

Framtidens modebutik, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på de första två årens kurser inom textilt management, framförallt kurserna Säljteknik och butikskommunikation och Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management samt kursen Marknadsföring. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur distribution och försäljning kan organiseras och utvärderas i både fysiska butiker samt andra former av distributionskanaler (t.ex. e-handel) inom textil detaljhandel. Mål: 1.2-1.5, 2.1-2,8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5

Kommunikation, mode och detaljhandel, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Säljteknik och butikskommunikation och syftar till att ge studenten förståelse för hur mode och textil kommuniceras från butik och i media och på så sätt påverkar konsumenten. Mål: 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.5

Vetenskaplig metod för butikschefer, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på de inslag av vetenskaplig metod som studenterna möter under de första två åren av utbildningen, speciellt i kurserna Marknadsföring, Inköp och miljö, Fältstudie för butikschefer samt Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management. Kursen behandlar forskningssyfte, val av metod och redovisning av resultat, kvalitativa och kvantitativa metoder samt fördjupning genom litteraturstudier. Mål: 1.1, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5

Ledarskap och hållbar textil utveckling, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Ledarskap och organisation i textil detaljhandel, Inköp och miljö och Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management och fördjupar studenternas kunskaper om ledarskap och hur en textil detaljhandelsmiljö kan utvecklas ur ett hållbart perspektiv. Mål: 1.2-1.5, 2.1-2.4, 2.6, 3.1-3.5

Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv, 7.5 hp
Kursen kopplar ihop Ledarskap och hållbar textil utveckling samt Framtidens modebutik och syftar till att fördjupa studenternas förmåga till verksamhetsutveckling av en textil detaljhandelsmiljö ur ett managementsperspektiv. Mål: 1.1, 1.3, 1.5, 2.1-2.3, 2.5-2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5

Konsumentbeteende i ett textil managementperspektiv 7.5 hp
Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse för konsumtion och konsumentbeteende i ett textilt managmentperspektiv. Kursen bygger vidare på kurserna Marknadsföring och Kommunikation, mode och detaljhandel. Mål: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 3.5

Examensarbete för butikschefer, kandidatexamen, 15 hp
I examensarbetet ska studenten utifrån sina, under utbildningen, förvärvade kunskaper självständigt planera, genomföra och dokumentera en undersökning byggd på en litteraturstudie och en empirisk undersökning inom textil detaljhandel Mål: 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.4, 3.5

Internationella studier
Under höstterminen i årskurs tre finns möjlighet för studenterna att läsa en termin vid något av Textilhögskolans partnerlärosäten utomlands.

Vidare studier

Kandidatexamen ger behörighet till ettårig magisterutbildning
och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor. Du har också behörighet till ettårig magisterutbildning och tvåårig masterutbildning i Textilt management med inriktning fashion management.

Övrigt

Utbildningen är en professionsinriktad butikschefsutbildning med stark tonvikt på textil och mode. I programmet finns utrymme att under 5 veckor (motsvarande 7,5 hp) få praktisk erfarenhet från butikschefsarbete. Examen från programmet ger behörighet till vidare studier inom textil management på magister- och masternivå vid Högskolan i Borås.

Porträtt på Angelica Lundblad

Angelica blev chef direkt efter examen

– Det passar en person som gillar textil och människor, som är ansvarstagande. Du ska vilja lite mer än att bara gå till jobbet och sen gå hem.
Läs hela intervjun här.

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: TGMBU
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: , 2015-04-28
Version: 5.0
Gäller från: HT 2016

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Studenten skall efter genomförd utbildning behärska de faktorer som är avgörande för att kunna driva en detaljhandelsenhet på avdelnings- eller butiksnivå. Med detta menas, att besitta goda kunskaper inom områden som, ledningsförmåga, marknadsföring, butiksekonomi, den textila värdekedjan, inköps- och logistikrutiner samt konsumentbeteende och i övrigt säljfrämjande åtgärder, samt att kunna tillämpa dessa. Studenten skall även ha utvecklat sin förmåga att planera, kommunicera och utvärdera handlingsalternativ.

Samtliga kurser inom programmet bidrar till att studenten når de allmänna målen som redovisas ovan.

Utbildningen omfattar även ett antal utbildningsspecifika mål vilka redovisas nedan.

Efter avslutad utbildning med godkänt resultat ska studenten:

1. Kunskap och förståelse

För högskoleexamen
1.1 kunna definiera den textila värdekedjan samt visa kännedom om huvudområdet textilt managements vetenskapliga grund i ett detaljhandelsperspektiv.
1.2 kunna redogöra för sitt ledarskap och hur det påverkas av förutsättningarna i en detaljhandelsmiljö.
1.3 kunna förklara vissa tillämpliga ekonomiska och kommersiella metoder i textil detaljhandel.
1.4 kunna visa förståelse för grundläggande etiska sammanhang med fokus på ansvarsfullt företagande i relation till produkt, företag och samhälle.

För kandidatexamen
1.1 kunna definiera den textila värdekedjan samt visa kunskap och förståelse för huvudområdet textilt managements vetenskapliga grund i ett detaljhandelsperspektiv.
1.2 kunna redogöra för sitt ledarskap och hur det påverkas av förutsättningarna i en detaljhandelsmiljö.
1.3 kunna förklara tillämpliga ekonomiska och kommersiella metoder i textil detaljhandel.
1.4 kunna visa förståelse för etiska sammanhang med fokus på ansvarsfullt företagande i relation till produkt, företag och samhälle.
1.5 kunna visa fördjupad kunskap inom någon del av huvudområdet textilt management samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

2. Färdighet och förmåga

För högskoleexamen
2.1 visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet textilt management.
2.2 kunna använda sina kunskaper inom textil, ekonomi, och ledarskap för att bidra till en konkurrenskraftig detaljhandelsmiljö.
2.3 visa förståelse för samspelen i en internationell textil värdekedja ur ett detaljhandelsperspektiv.
2.4 självständigt eller i grupp kunna delta i utvecklingsprojekt inom textil detaljhandel och kommunicera, både skriftligt och muntligt med intressenter.
2.5 kunna formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet textilt management.
2.6 kunna redogöra för hur krav på hållbar utveckling påverkar produkt, företag och samhälle inom textil detaljhandel.
2.7 ha kännedom om aktuell forskning inom en detaljhandelsmiljö för att skapa säljfrämjande åtgärder samt utvärdera resultatet av dessa.
2.8 självständigt kunna genomföra en empirisk undersökning (självständigt arbete) inom givna tidsramar.

För kandidatexamen
2.1 visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
2.2 att använda sina kunskaper inom textil, ekonomi, och ledarskap för att skapa en konkurrenskraftig detaljhandelsmiljö.
2.3 förstå och tillämpa samspelen i en internationell textil värdekedja ur ett detaljhandelsperspektiv med kunden i fokus.
2.4 självständigt och i grupp kunna driva utvecklingsprojekt inom textil detaljhandel och kommunicera, både skriftligt och muntligt med intressenter.
2.5 självständigt identifiera och formulera problemställningar inom textilt management och finna lösningar på dessa.
2.6 kunna analysera hur krav på hållbar utveckling påverkar produkt, företag och samhälle inom textil detaljhandel.
2.7 kunna använda aktuell forskning inom en detaljhandelsmiljö för att skapa säljfrämjande åtgärder samt utvärdera resultatet av dessa.
2.8 självständigt kunna genomföra en vetenskaplig empirisk undersökning (självständigt arbete) inom givna tidsramar.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleexamen
3.1 ha kunskap om och kunna hantera etiska frågeställningar inom textilt management för att kunna bidra till ett positivt samspel mellan aktörerna inom den textila detaljhandeln och skapa en säljande och hållbar detaljhandelsmiljö.
3.2 kunna visa förståelse för den textila värdekedjans påverkan i ett globalt perspektiv och i en kulturell kontext.

För kandidatexamen
3.1 ha kunskap om och kunna hantera etiska frågeställningar inom textilt management för att genom sitt förhållningssätt främja ett positivt samspel mellan aktörerna inom den textila detaljhandeln och skapa en hållbar samt säljande detaljhandelsmiljö.
3.2 kunna bedöma den textila värdekedjans påverkan i ett globalt perspektiv och i en kulturell kontext.
3.3 kunna visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.
3.4 kunna värdera, jämföra och göra bedömningar inom den textila värdekedjan på en internationell detaljhandelsmarknad med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
3.5 kunna visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens.

Innehåll

Totalt läser studenterna kurser om 105 hp inom huvudområdet textilt management, dvs. organisering och styrning i den textila värdekedjan. Den inledande kursen inom huvudområdet Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan introducerar ett företags förutsättningar och verksamhet i den textila branschen. De efterföljande kurserna i år ett och två (Säljteknik och butikskommunikation, Ledarskap och organisation i textil detaljhandel, Konfektionsteknik med textil produktanalys samt Inköp och miljö) fokuserar på den del av den textila värdekedjan som sträcker sig från konfektionering via inköp till butiken och förutsättningarna för ledarskap inom textila detaljhandel. Studenten ska efter det första ett och ett halvt året, genom kurserna inom textilt management och de kompletterande kurserna inom Textilteknologi, få en god inblick i förutsättningarna för textil detaljhandel. Under andra läsårets andra halvår får studenterna möjlighet att sätta kurserna under år ett och två i relation till verksamheten på ett textilt detaljhandelsföretag och samtidigt fördjupa sig inom de delar av den textila värdekedjan som berör distribution av textila produkter, butik och kontakten med konsumenten.

Det tredje årets kurser inom textilt management är tydligare inriktade mot textil detaljhandel och förutsättningar för ledarskap i en textil detaljhandelsmiljö. Kurserna ska förutom fackkunskaper även ge studenterna verktyg för att kritisk granska och på så sätt utveckla verksamheten i en kommande yrkesroll inom textil detaljhandel. I det avslutande examensarbetet ska studenterna utifrån sina, under utbildningen, förvärvade kunskaper självständigt planera, genomföra och dokumentera en vetenskaplig undersökning byggd på en litteraturstudie och en empirisk undersökning inom textil detaljhandel.

Genomgående i utbildningen är hållbar utveckling. Med detta menas att studenten får förståelse för produktens livscykel, från vagga till grav samt aspekter som miljö, jämställdhet och etiska värden i den globala textila värdekedjan.

Nedan redovisas de kurser som ingår i utbildningen och vilka av utbildningens mål som respektive kurs omfattar. Ett mål kan finnas i flera kurser och kurserna bidrar således tillsammans till att studenten når det aktuella målet. Kurserna redovisas inte i kronologisk ordning och viss justering kan ske med kursernas placering mellan läsåren.

I programmet ingår en fältstudie om 7,5 hp där studenterna har möjlighet genomföra ett projekt eller en undersökning inom professionen.


Läsår 1

Grundläggande företagsekonomi, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande helhetssyn av hur företag organiseras och styrs med hjälp av företagsekonomiska modeller. Mål: 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 2.5, 2.7, 3.4, 3.5

Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för det textila företagets design- och produktionsprocess från idé till färdigt produkt samt hur ett textilt företag verkar och hur textil produktion samt handel går till. Mål: 1.1, 1.3-1.5, 2.1-2.6, 3.1-3.2, 3.4-3.5

Trikåteknik, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom industriell trikåproduktion samt framställning av material för produkter i trikå. Mål: 1.1, 1.4 2.2-2,3, 2.5-2.6, 3.2, 3.4-3.5

Säljteknik och butikskommunikation, 7,5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan och syftar till att ge studenten förståelse för arbetet med säljfrämjande åtgärder för ökad försäljning, nöjdare kunder och ökad lönsamhet inom textil detaljhandelsdistribution. Mål: 1.1-1.3, 2.1-2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.5

Ledarskap och organisation i textil detaljhandel, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för ledarskap och organisation i en textil detaljhandelsmiljö. Mål: 1.2, 1.4-1.5, 2.1-2.2, 2.4-2.5, 3.1, 3.3, 3.5

Redovisningens grunder och tekniker, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Grundläggande företagsekonomi och syftar till att ge studenten en förståelse för helheten i budgeterings- och redovisningsprocessen. Mål: 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7-2.8, 3.4-3.5

Textil materiallära grundkurs, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om textila material, textila materials framställning, egenskaper och användningsområden samt utvecklingstendenser inom det textila materialområdet. Mål: 1.1, 1.4, 2.2-2.3, 2.5, 2.6, 2.8, 3.2, 3.4-3.5

Väveriteknik för butikschefer, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelsen för industriellt vävda textila produkter och hur hur dessa produkter produceras. Mål: 1.1, 1.4, 2.2-2.3, 2.5-2.6, 3.2, 3.4, 3.5

Läsår 2

Färg och beredning med reklamationshantering, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Trikåteknik, Väveriteknik samt Textil materiallära och syftar till att ge studenten kunskap om hur textila tyger och material kan behandlas för att erhålla vissa egenskaper genom färgning och beredning. Mål: 1.1, 1.4, 2.1, 2.5-2.6, 2.8, 3.1, 3.4, 3,5

Marknadsföring, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Kreativt affärsmmanaskap samt Säljteknik och butikskommunikation. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om grundläggande marknadsföringsfilosofier och hur viktiga faktorer i ett företags externa och interna omgivning påverkar marknadsföringen. Mål: 1.1, 1.3-1.4, 2.1-2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 3.3, 3.5

Konfektionsteknik med textil produktanalys, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Trikåteknik, Väveriteknik, Färg och beredning med reklamationshantering samt Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan. Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om hur en textil produkt konfektioneras samt vilka aspekter inom textil konfektion som är viktiga ur ett organisations och kvalitetsperspektiv. Mål: 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.2, 3.5

Inköp och miljö, 7.5. hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation och Marknadsföring. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur ett företag arbetar med inköp och distribution samt hur en hållbar utveckling integreras i textil detaljhandel. Mål: 1.1-1.5, 2.1-2.2.8, 3.1-3.5

Juridik för butikschefer, 7.5 hp
Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper inom avtals-, associations-, arbets-, EG- köp-, och privaträtt. Mål: 1.2, 2.1, 2.5, 2.8, 3.2, 3.4, 3.5

Fältstudie för butikschefer, 7,5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation, Marknadsföring samt Inköp och miljö. Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillämpa och värdera de teoretiska och praktiska kunskaper inom textilt management som tillägnats genom tidigare kurser. Mål: 1.2-1.3, 1.5, 2.1-2.5, 2.7-2.8, 3.1-3.2, 3.4-3.5

Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management, 15 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Grundläggande företagsekonomi, Grundläggande affärsmannaskap, Säljteknik och butikskommunikation, Marknadsföring, Inköp och miljö samt Fältstudie för butikschefer. Kursen syftar till att studenten efter avslutad kurs ska besitta goda kunskaper om ett tillämpningsområde relevant för butikschefer inom mode och textil detaljhandel, kopplat till relevanta teorier inom textilt management. Mål: 1.1, 1.2, 1.5, 2.1-2.8, 3.1-3.5

Läsår 3

Framtidens modebutik, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på de första två årens kurser inom textilt management, framförallt kurserna Säljteknik och butikskommunikation och Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management samt kursen Marknadsföring. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper om hur distribution och försäljning kan organiseras och utvärderas i både fysiska butiker samt andra former av distributionskanaler (t.ex. e-handel) inom textil detaljhandel. Mål: 1.2-1.5, 2.1-2,8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5

Kommunikation, mode och detaljhandel, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kursen Säljteknik och butikskommunikation och syftar till att ge studenten förståelse för hur mode och textil kommuniceras från butik och i media och på så sätt påverkar konsumenten. Mål: 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.3, 3.5

Vetenskaplig metod för butikschefer, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på de inslag av vetenskaplig metod som studenterna möter under de första två åren av utbildningen, speciellt i kurserna Marknadsföring, Inköp och miljö, Fältstudie för butikschefer samt Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management. Kursen behandlar forskningssyfte, val av metod och redovisning av resultat, kvalitativa och kvantitativa metoder samt fördjupning genom litteraturstudier. Mål: 1.1, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5

Ledarskap och hållbar textil utveckling, 7.5 hp
Kursen bygger vidare på kurserna Ledarskap och organisation i textil detaljhandel, Inköp och miljö och Projektbaserat utvecklingsarbete inom textilt management och fördjupar studenternas kunskaper om ledarskap och hur en textil detaljhandelsmiljö kan utvecklas ur ett hållbart perspektiv. Mål: 1.2-1.5, 2.1-2.4, 2.6, 3.1-3.5

Textilt management i ett detaljhandelsperspektiv, 7.5 hp
Kursen kopplar ihop Ledarskap och hållbar textil utveckling samt Framtidens modebutik och syftar till att fördjupa studenternas förmåga till verksamhetsutveckling av en textil detaljhandelsmiljö ur ett managementsperspektiv. Mål: 1.1, 1.3, 1.5, 2.1-2.3, 2.5-2.8, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5

Konsumentbeteende i ett textil managementperspektiv 7.5 hp
Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse för konsumtion och konsumentbeteende i ett textilt managmentperspektiv. Kursen bygger vidare på kurserna Marknadsföring och Kommunikation, mode och detaljhandel. Mål: 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.3, 3.5

Examensarbete för butikschefer, kandidatexamen, 15 hp
I examensarbetet ska studenten utifrån sina, under utbildningen, förvärvade kunskaper självständigt planera, genomföra och dokumentera en undersökning byggd på en litteraturstudie och en empirisk undersökning inom textil detaljhandel Mål: 1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.4, 3.5

Internationella studier
Under höstterminen i årskurs tre finns möjlighet för studenterna att läsa en termin vid något av Textilhögskolans partnerlärosäten utomlands.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

Examen

Avslutad utbildning (180 hp) leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde textilt management inriktning textil detaljhandel. Examina översätts med Bachelor of Science with a major in Textile Management specialisation Textile Retailing. Examen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om minst 180 hp, inom ramen för utbildningen, vari ingår ett självständigt arbete om 15 hp.

Möjlighet finns att efter 120 hp avsluta studierna inom utbildningsprogrammet med en högskoleexamen med inriktning mot textilt management - textil detaljhandel. Examina översätts med University Diploma with specialisation in Textile Management - Textile Retailing. Examen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om minst 120 hp, inom ramen för utbildningen, vari ingår självständigt arbete om 15 hp.

Huvudområde:

  • Textilt management

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Utbildningsledare ansvarar för att studenternas synpunkter på utbildningen inhämtas. Resultaten ligger till grund för utbildningens utformning. En gång per år utvärderas utbildningen som helhet och studenternas resultat och synpunkter och utbildningens sammansättning/genomförande gås igenom för att kontinuerligt förbättra utbildningen och behålla dess nutidsförankring.

För enskilda kurser gäller att kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen inhämtas. Resultaten av dessa kursvärderingar ligger till grund för kursens utformning.

En gång per termin utvärderas kurserna där utbildningsledaren tillsammans med studierektor och studentrepresentanter går igenom studenternas synpunkter för att kontinuerligt förbättra kursen.

Genom ett utbildningsråd, där studentrepresentanter tillsammans med representanter för lärare och näringsliv samtalar kring frågor som berör dagens och framtidens utbildningsmål, har studenterna möjlighet att påverka utbildningen.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärdering samt dokument utfärdade av studierektor, kursansvarig och institutionsstyrelse.

Övrigt

Utbildningen är en professionsinriktad butikschefsutbildning med stark tonvikt på textil och mode. I programmet finns utrymme att under 5 veckor (motsvarande 7,5 hp) få praktisk erfarenhet från butikschefsarbete. Examen från programmet ger behörighet till vidare studier inom textil management på magister- och masternivå vid Högskolan i Borås.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Programansvarig Sara Hjelm Lidholm
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum