Huvudmeny
Till sen anmälan

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

240 högskolepoäng, heltid 100%

Elever i klassrum

Fascineras du av lärande i skolan? Tar du utmaningen att skapa miljöer som inspirerar till lärande för alla elever i svenska, engelska och matematik? Din uppgift som lärare i årskurs 4-6 är att stimulera eleverna till att utveckla och fördjupa sina kunskaper efter de första åren i skolan.

Under utbildningen står ämneskunskaper i svenska, engelska och matematik i fokus. I utbildningen ingår en termin där du, utifrån ditt eget intresse, väljer att fördjupa dig i något av ämnena bild, musik, samhällsorienterade ämnen eller naturvetenskapliga ämnen och teknik.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det dels tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning, dels ingår du i en mentorsgrupp som leds av en yrkesverksam lärare.

Som grundlärare i årskurs 4-6 blir du kunnig i dina specifika ämnen, men också i hur undervisning i ämnet kan genomföras för att på ett varierande och språkutvecklande sätt möta elevernas olika behov och lärande. Detta innebär att du utvecklar en medvetenhet om flera aspekter av undervisning, till exempel hur multimodala verktyg och estetiska lärprocesser kan användas. Du får också lära dig hur du kommunicerar och bedömer kunskapsutveckling hos eleverna.

I svenskämnet behandlas såväl förstaspråk- som andraspråkinlärning. Detta sker genom analys och produktion av texter inom olika genrer och texttyper samt en problematisering av hur lärare kan stödja elevers läs- och skrivutveckling genom olika genrepedagogiska modeller.

Dina kunskaper i ämnet matematik fördjupas när du utvecklar kunskaper inom matematikens olika områden. Hur tänker elever kring problemlösning och olika matematiska uppgifter? Hur skapas en intressant och utvecklande miljö för lärande?

För att lära elever att tala, läsa, skriva och förstå engelska utvecklas dina kunskaper om olika metoder för att lära ut ett främmande språk. Verktyg som skönlitteratur, språklekar, sånger, medier och annan skapande verksamhet står i fokus. Inom ramen för engelskakurserna finns möjlighet att genomföra fältstudier i ett engelskspråkigt land för att dels fördjupa dig i engelska språket, dels studera det engelska skolsystemet.

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla din skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin i ett annat land.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Som grundlärare har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna.

Examen

Grundlärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72313
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 32
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna skriver studenterna ett tvådelat självständigt arbete (examensarbete) som sammanlagt utgör 30 hp. Av de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna utgörs 30 hp av ett tillval som vid Högskolan i Borås utgörs av ett av följande ämnen: samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik, bild eller musik.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrering mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i grundskolan. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs 4-6 verksam lärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet relation till i den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp

Termin 3
Kurs: Samhällsorienterade ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Bild för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp
Kurs: Musik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, I, 15 hp
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 6 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, II, 15 hp

Termin 7 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp

Termin 8 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Examensarbete, del 2, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Utvärdering och bedömning i ämnena svenska, engelska samt matematik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 15 hp, Avancerad nivå

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier. Under studierna i engelska erbjuds en möjlighet att förlägga två kursveckor till ett engelskspråkigt land.

Porträtt på Christoffer Mossberg

Christoffer drivs av att förmedla kunskap

– Jag känner att jag har blivit mer öppen för nya tankesätt, blivit tryggare i min ledarroll och lärt mig mer om andra kulturer.
Läs hela intervjun

 

Porträtt på Rawan Kadhem

Rawan har siktet inställt

– Mitt största mål i livet är att få jobba med människor och det är anledningen till varför jag valde läraryrket.
Läs hela intervjun

 

 

Johannes Hjelm

Johannes vill se lampan tändas i elevernas ögon

– Jag har alltid velat jobba med människor, och har en bakgrund inom hockey där jag tidigt började som ledare. Därför låg läraryrket nära till hands.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen