Huvudmeny

Magisterutbildning i företagsekonomi

60 högskolepoäng, heltid 100%

Tabeller

Den här ettåriga utbildningen ger dig en magisterexamen i företagsekonomi och vänder sig till dig som har läst 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inom företagsekonomi sedan tidigare.

Utbildningen omfattar studier i ett valt fördjupningsområde inom ämnet företagsekonomi. Dessutom finns utrymme för valbara kurser inom företagsekonomi, informatik, juridik, statistik och nationalekonomi.

Välj mellan tre fördjupningsinriktningar
Management behandlar ledning av organisationsförändringar med hjälp av en retorisk organisationsanalys. Du får insikt i hur organisationer fungerar och förändras samt kompetens för att arbeta med frågor som berör organisationskultur och ledarskap.

Marknadsföring ger dig kunskap och färdigheter om hur marknadsundersökningar och omvärldsanalyser görs samt hur analyserna kan användas utformning och planering av företagets strategi och övriga marknadsföringsaktiviteter nationellt och internationellt.

Redovisning behandlar främst externredovisning med tyngdpunkt på normtillämpning och analys av redovisningsrapporter. Du får kompetens för arbete med redovisning, budgetering och företagsanalys.

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Viktiga inslag är också praktikfall och projektarbeten.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Karriärvägar

Magisterutbildning i företagsekonomi ger dig en fördjupad utbildning som kan leda till arbete inom de mest skiftande områden: i företag av olika storlek, i olika branscher och på olika organisations- och verksamhetsnivåer i företaget. Du finner ekonomer i företag, kommuner, statlig förvaltning och privata företag, ofta som projektledare och i chefsbefattningar.

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72025
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Välj mellan tre fördjupningsinriktningar
Management behandlar ledning av organisationsförändringar med hjälp av en retorisk organisationsanalys. Du får insikt i hur organisationer fungerar och förändras samt kompetens för att arbeta med frågor som berör organisationskultur och ledarskap.

Marknadsföring ger dig kunskap och färdigheter om hur marknadsundersökningar och omvärldsanalyser görs samt hur analyserna kan användas utformning och planering av företagets strategi och övriga marknadsföringsaktiviteter nationellt och internationellt.

Redovisning behandlar främst externredovisning med tyngdpunkt på normtillämpning och analys av redovisningsrapporter. Du får kompetens för arbete med redovisning, budgetering och företagsanalys.

Upplägg

Under magisterutbildningens år erbjuds kurser i företagsekonomi på avancerad nivå. Inom ramen för samtliga fördjupningsinriktningar erbjuds studenterna möjlighet att kombinera fördjupningskurserna med andra kurser i företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. För icke-svenskspråkiga studenter erbjuds enbart allmän inriktning. För övriga studenter erbjuds även följande fördjupningsinriktningar, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven för respektive inriktning:

Management
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av en kurs i management på nivå G2F eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Pragmatiskt förändringsledarskap 15
Ledarskap och reflekterande etik 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 22,5

Marknadsföring
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av en kurs i marknadsföring på nivå G2F eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Konsumentbeteende 7,5
Relationsmarknadsföring och CRM 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 30

Redovisning
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av kursen Redovisningsteori och koncernredovisning (7,5hp) eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Internationell redovisning 7,5
Analys och bedömning av företag och förvaltning 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 30


Allmän inriktning
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 45

Valbara kurser (högskolepoäng):
Affärsjuridik II 15hp
Affärsdesign 7,5hp
Analys och bedömning av företag och förvaltning 7,5hp
Balanserat management 15hp
Direkt- och interaktiv marknadsföring 7,5hp
Ekonomistyrning II 7,5hp
Entreprenörskap och affärsutveckling 7,5hp
Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5hp
Internationell redovisning 7,5hp
Finansiell ekonomi 7,5hp
Finansieringsteori 7,5hp
Marknadskommunikation 7,5hp
Metodkurs 7,5hp
Ledarskap och reflekterande etik 7,5hp
Management och revision i professionella organisationer 7,5hp
Marknadsundersökning och marknadsanalys 7,5hp
Performativ managementrevision 15hp
Pragmatiskt förändringsledarskap 15hp
Redovisningens informationssystem 7,5hp
Relationsmarknadsföring och CRM 7,5hp
Risk management 7,5hp
Supply Chain Management 7,5hp
Skandinavisk organisation och ledarskap 7,5hp
Skatterätt I 15hp
Tjänstemarknadsföring och servicelogik 7,5hp

Övrigt

Diarienr. 086-17
Vid val av enbart engelskspråkiga kurser inom den allmänna inriktningen krävs dessutom avklarade kurser i Finansiell planering (7,5hp) eller Grundläggande marknadsföring (7,5hp)
För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Den allmänna inriktningen kan dock läsas helt på engelska. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: SAMEK
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-02-08
Version: 6.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(Högskolelagen 1 kap 9.)

Utbildningens mål för magisterexamen í företagsekonomi
Magisterutbildningens övergripande mål är att ge studenterna möjlighet att tillägna sig såväl akademiska, som yrkesinriktade kunskaper i huvudämnet företagsekonomi, så att de får goda förutsättningar att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till olika frågeställningar inom både arbets- och samhällslivet. Utbildningen avser att skapa förutsättningar för studenterna att utveckla färdigheter som förbereder dem för kvalificerade arbetsuppgifter och ansvarsbefattningar inom företag och förvaltning.
Genom att ha en tydlig forskningsanknytning är utbildningens mål att erbjuda studenterna goda möjligheter till ämnesmässig fördjupning och specialisering inom enskilda företagsekonomiska kunskapsområden samt att förbereda dem för forskarutbildning i företagsekonomi.
Efter avklarad utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse:
för avancerad yrkesutövning praktiskt lärt sig att tillämpa olika företagsekonomiska teorier och modeller,
ha kunskap om det valda ekonomiområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
ha kunskap om relevanta nationella och internationella regelsystem av betydelse för det valda ekonomiområdet.

Färdighet och förmåga:
ha förmåga att utifrån ett ekonomiskt perspektiv analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
ha förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter,
ha förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper i såväl nationella som internationella sammanhang, och
ha sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom kvalificerad företagsekonomisk verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
ha förmåga att inom det valda ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga frågor och samhälleliga värderingar samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, och
ha insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning, samt förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin och andras kompetens.

De fördjupningsinriktningar som erbjuds inom ramen för magisteråret ger dessutom en mer specifik kompetens inom begränsade verksamhetsområden:

Managementinriktningen har som målsättning att utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter hos studenterna som möjliggör en effektiv, självständig och ansvarsfull hantering av kvalificerade uppgifter på mellanorganisatorisk och strategisk nivå. Den förbereder studenterna för ansvarspositioner som, förutom kvalificerad administrativ kompetens, förutsätter kunskaper om ledarskapets institutionella förhållanden, liksom en reflekterande hållning i problematiska situationer och en klok hantering av kritiska beslutsfrågor.
Marknadsföringsinriktningen ger studenten möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter inom området marknadsföring med koppling till planering av företagets marknadsföringsaktiviteter, nationellt och internationellt.
Redovisningsinriktningen tar upp hur redovisning upprättas, anpassas och används i organisationer dels utifrån den enskilda organisationens perspektiv, dels utifrån ett externt perspektiv. Inom inriktningen behandlas även företagsekonomiska värderingar, analyser och bedömningar.

Innehåll

Under magisterutbildningens år erbjuds kurser i företagsekonomi på avancerad nivå. Inom ramen för samtliga fördjupningsinriktningar erbjuds studenterna möjlighet att kombinera fördjupningskurserna med andra kurser i företagsekonomi, informatik, juridik och nationalekonomi. För icke-svenskspråkiga studenter erbjuds enbart allmän inriktning. För övriga studenter erbjuds även följande fördjupningsinriktningar, under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven för respektive inriktning:

Management
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av en kurs i management på nivå G2F eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Pragmatiskt förändringsledarskap 15
Ledarskap och reflekterande etik 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 22,5

Marknadsföring
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av en kurs i marknadsföring på nivå G2F eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Konsumentbeteende 7,5
Relationsmarknadsföring och CRM 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 30

Redovisning
Förkunskapskrav: minst 7,5 högskolepoäng måste utgöras av kursen Redovisningsteori och koncernredovisning (7,5hp) eller motsvarande.
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Internationell redovisning 7,5
Analys och bedömning av företag och förvaltning 7,5
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 30


Allmän inriktning
Obligatoriska kurser: Högskolepoäng
Självständigt arbete för magisterexamen i företagsekonomi 15
Valbara kurser (Se separat förteckning nedan) 45

Valbara kurser (högskolepoäng):
Affärsjuridik II 15hp
Affärsdesign 7,5hp
Analys och bedömning av företag och förvaltning 7,5hp
Balanserat management 15hp
Direkt- och interaktiv marknadsföring 7,5hp
Ekonomistyrning II 7,5hp
Entreprenörskap och affärsutveckling 7,5hp
Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5hp
Internationell redovisning 7,5hp
Finansiell ekonomi 7,5hp
Finansieringsteori 7,5hp
Marknadskommunikation 7,5hp
Metodkurs 7,5hp
Ledarskap och reflekterande etik 7,5hp
Management och revision i professionella organisationer 7,5hp
Marknadsundersökning och marknadsanalys 7,5hp
Performativ managementrevision 15hp
Pragmatiskt förändringsledarskap 15hp
Redovisningens informationssystem 7,5hp
Relationsmarknadsföring och CRM 7,5hp
Risk management 7,5hp
Supply Chain Management 7,5hp
Skandinavisk organisation och ledarskap 7,5hp
Skatterätt I 15hp
Tjänstemarknadsföring och servicelogik 7,5hp

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Examen

Avklarad utbildning leder till en filosofie magisterexamen med huvudområde företagsekonomi - inriktning management, marknadsföring eller redovisning. Examen översätts med Degree of Master of Science (60 Credits) with a major in Business Administration - specialisation Management, Marketing or Accounting.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att kvalitetssäkra utbildningen utvärderas varje kurs och utbildningsprogrammet i sin helhet. Utvärderingarna av kurserna sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering och sammanställs i kursutvärderingsrapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Utvärderingen av utbildningsprogrammet sker varje läsår och delges studenterna via klassmöten och lärplattformen. Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för fortsatt kurs- och programutveckling och utgör, tillsammans med en kontinuerlig förbättring av utvärderingsrutinerna, ett viktigt led i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning bl.a. genom sina representanter i utbildningsutskottet. Studenterna kan också påverka sin utbildning via sina representanter i programrådet. I programrådet samtalar student- och lärarrepresentanter samt representanter från berörda professionsfält kring frågor som berör utbildning, liksom dess relevans i förhållande till samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden allmänt och mer specifikt inom respektive professionsområde.

Övrigt

Diarienr. 086-17
Vid val av enbart engelskspråkiga kurser inom den allmänna inriktningen krävs dessutom avklarade kurser i Finansiell planering (7,5hp) eller Grundläggande marknadsföring (7,5hp)
För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Den allmänna inriktningen kan dock läsas helt på engelska. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.

Kontakt


Programansvarig Daniel Hjelmgren
Programadministratör Ingela Hellsten
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen