Huvudmeny
Till sen anmälan

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

60 högskolepoäng, heltid 100%

Studenter i grupp

Är du intresserad av hur arbete påverkar människors sociala relationer och aktiviteter och hur arbete inom industri och offentliga verksamheter organiseras och förändras. Då ska du titta på den här magisterutbildningen som förbereder dig för kvalificerat arbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Utbildningen syftar till att utveckla din vetenskapliga förmåga att undersöka och hantera frågor som rör organisationsförändringar inom privata företag och offentliga verksamheter, samt förändringar i arbetsmarknadssystemen. Du läser organisations- och arbetsmarknadsteoretisk litteratur, diskuterar metodologiska utgångspunkter, tillämpar olika metoder och skriver en självständig uppsats. Utbildningen ger dig både fördjupad kunskap om aktuella utvecklingskoncept nationellt och internationellt samt ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till förändringarna. Utbildningen ger dig även kunskaper i att identifiera och analysera problem samt att hantera förändringsarbete inom arbetsorganisation och kompetensfrågor.

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Karlstad universitet och Högskolan Halmstad. Genom detta samarbete får du möjlighet att resa runt och möta forskare och lärare i arbetsvetenskap vid alla dessa lärosäten.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt ämne.

Karriärvägar

En magisterexamen i arbetsvetenskap ger dig möjligheter till kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72012
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 5
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2018-06-03
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Fem kurser ingår
1) Trender och spridning av organisationsmodeller 7,5 hp. I kursen får du utveckla din förmåga att identifiera olika organisationsmodeller och analysera deras spridningskonsekvenser, kritiskt diskutera modeller utifrån ett genusperspektiv samt bedöma olika modellers spridningskonsekvenser för lärande.
2) Organisationsmodellers tillämpning och hållbarhet, 7,5 hp. I denna kurs studeras hur produktions- och tjänsteprocesser är organiserade nationellt och internationellt, med fokus på organisationsmodeller ekonomisk effektivitet och social hållbarhet för både företag/verksamhet och individ.
3) Arbetsmarknad i svenskt och internationellt perspektiv, 15 hp. Kursen behandlar anställningsförhållande och arbetsmarknadens funktionssätt, dess aktörer och institutioner för lönebildning och fastställande av andra anställningsvillkor i ett internationellt perspektiv. Du får även analysera det svenska arbetsmarknadssystemet med hjälp av olika teoretiska förklaringsmodeller och sätta in det i ett internationellt perspektiv
4) Forskningsmetoder, 15 hp. Kursen förmedlar vetenskapsteoretiska och praktiska kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod.
5) Examensarbete, 15 hp. Självständigt arbete under handledning av forskare.

Upplägg

Arbetsvetenskap omfattar människans arbete, de former och processer som kännetecknar det samtida arbetslivet samt dess framväxt, både nationellt och internationellt. Det inbegriper arbetets påverkan på människan, innefattat sociala relationer och aktiviteter i bred bemärkelse. Programmet ar en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet (GU), Karlstads universitet (KAU) och Högskolan i Borås (HB). Varje enskilt lärosäte har ansvar för undervisningen i en kurs. För examensarbetskursen ansvarar respektive lärosäte för de studenter som är antagna vid respektive lärosäte. De fyra obligatoriska kurserna är:

1. Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Högskolan i Borås)

2. Arbetsmarknad i nationellt och internationellt perspektiv, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Göteborgs universitet)

3. Forskningsmetoder, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Karlstad Universitet)

4. Examensarbete, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Högskolan i Borås)

Vidare studier

Magisterexamen ger dig också möjlighet att söka in på forskarutbildning för att därigenom uppnå doktorsexamen i arbetsvetenskap.

Övrigt

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås (HB), Göteborgs universitet (GU) och Karlstad universitet (KAU). Varje enskilt lärosäte har ansvaret för undervisningen i en kurs. För kursen Examensarbete, 15 hp ansvarar respektive lärosäte för de studenter som är antagna vid respektive lärosäte.
Utbildningens arbetsformer präglas av att de studerande själva tar ansvar för att söka adekvat kunskap såväl individuellt som i grupp. Studenterna kommer från flera orter och kommunikation med stöd av en internetbaserad lärplattform blir därför centralt. I varje kurs ingår ett antal träffar vid den högskola som har ansvaret för den aktuella kursen. Sammanlagt rör det sig om 12 till 15 fysiska campusträffar. Övriga arbetsformer under kursen sköts på distans via nätet och studenten behöver därför ha tillgång till Internet.
Undervisningen är på svenska men vissa moment kan komma att hållas på engelska.
För tillträde till nästa kurs/nivå inom programmet gäller att de förkunskapskrav som anges i den aktuella kursplanen är uppfyllda.
Diarienr: 094-17

Beatrice Ekeroth-Nilsson

Beatrice fick stipendium för sitt examensarbete i arbetsvetenskap

– Jag har ett stort intresse för arbetsvetenskap och efter kandidatexamen jag ville fördjupa mina kunskaper. Det var ett naturligt och självklart val att fortsätta studera arbetsvetenskap.
Läs hela intervjun

Sandra Hedin

Sandra tar sikte på arbetsvetenskap

– Det är en väldigt bra utbildning där du får en bred och användbar kunskap om organisationer och ledarskap för att sedan kunna hantera personalfrågor och samhällsfrågor på ett säkert sätt.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: SAMAR
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-02-08
Version: 5.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap och förståelse inom arbetsvetenskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom arbetsvetenskap,

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att inom arbetsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med fokus på ett socialt hållbart arbetsliv samt visa medvetenhet om etiska och sociala hållbarhetsaspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Arbetsvetenskap omfattar människans arbete, de former och processer som kännetecknar det samtida arbetslivet samt dess framväxt, både nationellt och internationellt. Det inbegriper arbetets påverkan på människan, innefattat sociala relationer och aktiviteter i bred bemärkelse. Programmet ar en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet (GU), Karlstads universitet (KAU) och Högskolan i Borås (HB). Varje enskilt lärosäte har ansvar för undervisningen i en kurs. För examensarbetskursen ansvarar respektive lärosäte för de studenter som är antagna vid respektive lärosäte. De fyra obligatoriska kurserna är:

1. Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Högskolan i Borås)

2. Arbetsmarknad i nationellt och internationellt perspektiv, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Göteborgs universitet)

3. Forskningsmetoder, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Karlstad Universitet)

4. Examensarbete, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Högskolan i Borås)

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom samhällsvetenskapligt ämne.

Examen

Efter avslutad utbildning utfärdas efter ansökan examensbevis till vilket knyts examens benämningen Filosofie magisterexamen med huvudområdet arbetsvetenskap (samhällsvetenskapligt huvudområde). Degree of Master of Social Science (60 credits) with a major in Work Science.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Studenterna inbjuds under kursens gång att kommentera arbetsformer och kurslitteratur. I varje kurs ingår dessutom en kursvärdering av mål och förutsättningar för lärande i kursen. Denna skall vara vägledande för den fortsatta utvecklingen och planeringen av kurser och programmet som helhet. Kursvärderingenarna skall dokumenteras och redovisas för studenterna. Dessutom genomförs programutvärdering i slutet av utbildningen.

Övrigt

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås (HB), Göteborgs universitet (GU) och Karlstad universitet (KAU). Varje enskilt lärosäte har ansvaret för undervisningen i en kurs. För kursen Examensarbete, 15 hp ansvarar respektive lärosäte för de studenter som är antagna vid respektive lärosäte.
Utbildningens arbetsformer präglas av att de studerande själva tar ansvar för att söka adekvat kunskap såväl individuellt som i grupp. Studenterna kommer från flera orter och kommunikation med stöd av en internetbaserad lärplattform blir därför centralt. I varje kurs ingår ett antal träffar vid den högskola som har ansvaret för den aktuella kursen. Sammanlagt rör det sig om 12 till 15 fysiska campusträffar. Övriga arbetsformer under kursen sköts på distans via nätet och studenten behöver därför ha tillgång till Internet.
Undervisningen är på svenska men vissa moment kan komma att hållas på engelska.
För tillträde till nästa kurs/nivå inom programmet gäller att de förkunskapskrav som anges i den aktuella kursplanen är uppfyllda.
Diarienr: 094-17

Kontakt


Programansvarig Erik Ljungar
Programadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen