Huvudmeny

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 högskolepoäng, heltid 100%

Kvinnor som jobbar

Vill du arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling? Då är utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället rätt för dig.

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling i arbetslivet. I fokus för utbildningen står strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället.
Utbildningen består bland annat av kurser där du får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i arbetslivsanknutna projektarbeten. Vi aktualiserar och diskuterar löpande frågor såsom betydelsen av kön, klass och etnicitet i samband med t.ex. kompetensutveckling eller rekrytering. I några kurser ligger tonvikten även på företagsekonomi samt arbetsrätt.
Under utbildningen får du vid flera tillfällen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Du kommer att ingå i en mentorsgrupp där mentorn jobbar på ett företag, förvaltning eller i en organisation som är relevant för utbildningen.
Utbildningen bygger på ämnet arbetsvetenskap med förankring i ämnen såsom sociologi, psykologi, pedagogik och leder till en filosofie kandidatexamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Efter den här utbildningen kan du jobba som organisations- och personalutvecklare, eller så kan du jobba med personal-, verksamhets- och kompetensfrågor, t.ex. som verksamhetsutvecklare, personaladministratör, HR-personal, utvecklingsledare, avdelningschef, projektledare, utbildare eller utredare.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72220
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: 70 % av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och högskoleprov med en inbördes fördelning med 37 % baserat på betyg och 33 % baserat på högskoleprov. Till resterande 30 % av platserna sker alternativt urval genom rangordning av den sökandes arbetslivserfarenhet med en övre gräns på 96 månader.
Antal platser: 40
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Upplägg

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) omfattar 180 högskolepoäng och har vid Högskolan i Borås en samhällsvetenskaplig inriktning med ett bildnings- samt professionsperspektiv. Utbildningen utgår från utvecklingen av ett modernt och utbildningsfokuserat arbetsliv, där såväl företag och offentlig sektor som ideella organisationer inbegrips. Programmet består främst av gemensamma obligatoriska kurser men vissa valbara kurser förekommer också inriktade mot arbetsvetenskap. Studenten ges vid ett flertal tillfällen under utbildningen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Samverkan med professionen sker även genom att studenterna deltar i mentorsgrupper där mentorn är verksam i för programmet relevanta företag, förvaltningar eller organisationer. I kurserna framhålls även den betydelse kön, klass, generation och etnicitet har för hur vi förstår dagens arbetsliv och dess organisationer.

Termin 1
Under första terminen läser studenterna följande kurser

 • Organisation och profession 7,5 hp
 • Metod, grundkurs 7,5 hp
 • Utveckling och lärande i arbetslivet 15 hp


Första kursen introducerar studenten till ämnets problemområden och den framtida yrkesrollen genom att kombinera ett organisations- och professionsperspektiv. Den andra kursen är en introduktion till vetenskapligt tänkande och metod. Terminens sista kurs är sedan inriktad mot utbildning och lärande i arbetslivet. Kurserna innehåller projektarbeten där grundläggande färdigheter i vissa utvärderande metoder övas.

Termin 2
Terminen inleds med en kurs som behandlar rättsliga frågor om anställningsskydd, medbestämmande, arbetsmiljö etc och kan även knytas till frågor om t.ex. kön, klass, generation och etnicitet. Avslutningsvis följer två kurser inom företagsekonomi, där den första är en bred introduktion i ämnet och den andra förklarar/beskriver ekonomistyrningens roll i en organisation.

 • Arbetsrätt 15 hp
 • Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp
 • Ekonomistyrning 7,5 hp


Termin 3
Under den tredje terminen påbörjar studenten sin ämnesinriktning mot arbetsvetenskap. Följande ämneskurser ingår i ämnesinriktningen arbetsvetenskap:

Arbetsvetenskap

 • Arbetslivets framväxt 7,5 hp
 • Psykosociala aspekter 7,5 hp
 • Arbetsmarknad 7,5 hp
 • Arbetsorganisation 7,5 hp


Termin 4
Under den fjärde terminen fortsätter studierna inom ämnesinriktningen.

Arbetsvetenskap

 • Organisation och ledarskap 7,5 hp
 • Arbetsmiljö 7,5 hp
 • Metod, fortsättningskurs 7,5 hp
 • Tillämpningsarbete 7,5 hp


Termin 5
I den första av terminens två professionsinriktade kurser analyserar studenten rekryteringsfrågor i arbetslivet genom kursen:

 • Rekrytering 7,5 hp


Därefter ges studenten möjlighet att läsa två för utbildningen relevanta kurser om 15 hp på valfritt vis genom att:

 • Förlägga studierna till annan akademi, lärosäte eller utomlands i 10 veckor
 • Läsa annan kurs vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Två kurser som i mån av intresse kommer att erbjudas är Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, 7,5 hp och Utvärdering, 7,5 hp och dessa inbegriper tillfälle till verksamhetsintegrerat lärande.


Terminen avslutas med ytterligare en professionsinriktad kurs där studenten problematiserar och fördjupar kunskapen om sin kommande yrkesroll genom att läsa kursen:

 • HR i teori och praktik 7,5 hp


Termin 6
Under den sjätte terminen fördjupar sig studenten ytterligare i sin ämnesinriktning i arbetsvetenskap, samt gör ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats). De kurser som erbjuds är följande:

 • Identitet och styrning i arbetslivet 7,5 hp
 • Metod, fördjupningskurs 7,5 hp
 • Kandidatuppsats 15 hp


Terminen avslutas med ett självständigt genomfört examensarbete (kandidatuppsats) om 15 hp inom ämnesinriktningen arbetsvetenskap. Uppsatsen ligger till grund för den filosofie kandidatexamen som studenten får inom ramen för programmet.


Arbetsformer:
Utbildningens arbetsformer präglas av problemorientering. De studerande medverkar i fastställandet av de problem/frågor som studeras och tar själva ansvar för att söka adekvat kunskap såväl individuellt som i grupp, med handledning av lärare.

Gruppbaserade studier:
De studerande är periodvis organiserade i studiegrupper för att främja förmågan att arbeta i team och för att stimulera till att tankar och attityder bryts och prövas mot varandra.

Samverkan med samhälle och arbetsliv:
Utbildningen hämtar frågor och problem i adekvata delar av arbets- och övrigt samhällsliv.

Vidare studier

Studierna ger dig möjlighet att studera vidare på magisternivå i arbetsvetenskap samt andra samhällsvetenskapliga magister- och masterutbildningar. Efter avlagd examen på avancerad nivå kan du även söka till forskarutbildning i arbetsvetenskap.

Övrigt

Diarienr: 093-17

Denna utbildningsplan ersätter tidigare antagen utbildningsplan.
Programmet ger möjlighet att under 10 veckor studera vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands.
Avklarad utbildning ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå i den valda ämnesinriktningen.

Josefine Landén

Josefine: jag har alltid velat jobba med människor

 – Innan utbildningen arbetade jag i butik. Jag vill kunna hjälpa människor med något som jag är riktigt bra på.
Läs hela intervjun

 

Sandra Hedin

Sandra tar sikte på arbetsvetenskap

– Det är en väldigt bra utbildning där du får en bred och användbar kunskap om organisationer och ledarskap för att sedan kunna hantera personalfrågor och samhällsfrågor på ett säkert sätt.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: SGOPS
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-02-08
Version: 6.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Utbildningen har som mål att studenten utvecklar en förmåga att på vetenskaplig grund hantera organisations- och personalutveckling inom såväl privat och offentlig sektor samt inom ideella organisationer.

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången utbildning kunna redogöra för:

 • skilda krav på olika former av organisations- och personalutveckling
 • skilda ansatser för att analysera olika former av psykologiska funktioner, organisationer, ledarskap, arbetsvillkor och lärande, utifrån ett nationellt respektive internationellt perspektiv
 • centrala krav på självständigt genomförda vetenskapliga empiriska undersökningar inom organisations- och personalutvecklingsområdet
 • skilda förutsättningar för att värdera och kritiskt granska organisations- och personalutveckling
 • skilda ekonomiska, ekologiska och sociala villkor för ett hållbart arbetsliv


Färdigheter och förmåga
Studenten ska efter genomgången utbildning kunna visa på en förmåga

 • att självständigt urskilja, kritiskt granska och hantera problem på organisations- och individnivå inom organisations- och personalutvecklingsområdet
 • att självständigt genomföra en vetenskaplig empirisk undersökning inom organisations- och personalutvecklingsområdet
 • att möta förändringar i arbetslivet inom området organisations- och personalutveckling
 • att iaktta kvalitetskrav och urskilja adekvat information inom organisations- och personalfrågor
 • att söka och urskilja adekvat information för ett hållbart arbetsliv


Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Studenten ska efter genomgången utbildning visa på förmåga

 • till samarbete
 • till muntlig och skriftlig dialog kring problem och lösningar med olika yrkesgrupper
 • till intellektuell och empatisk förståelse för andra människors arbetsvillkor samt för den egna yrkesrollens betydelse
 • att göra etiska bedömningar inom området organisations- och personalutveckling
 • att urskilja behov av ytterligare kunskaper och fortlöpande utveckla sin kompetens
 • att kritiskt bedöma och urskilja relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter på hållbar utveckling

Innehåll

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) omfattar 180 högskolepoäng och har vid Högskolan i Borås en samhällsvetenskaplig inriktning med ett bildnings- samt professionsperspektiv. Utbildningen utgår från utvecklingen av ett modernt och utbildningsfokuserat arbetsliv, där såväl företag och offentlig sektor som ideella organisationer inbegrips. Programmet består främst av gemensamma obligatoriska kurser men vissa valbara kurser förekommer också inriktade mot arbetsvetenskap. Studenten ges vid ett flertal tillfällen under utbildningen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Samverkan med professionen sker även genom att studenterna deltar i mentorsgrupper där mentorn är verksam i för programmet relevanta företag, förvaltningar eller organisationer. I kurserna framhålls även den betydelse kön, klass, generation och etnicitet har för hur vi förstår dagens arbetsliv och dess organisationer.

Termin 1
Under första terminen läser studenterna följande kurser

 • Organisation och profession 7,5 hp
 • Metod, grundkurs 7,5 hp
 • Utveckling och lärande i arbetslivet 15 hp


Första kursen introducerar studenten till ämnets problemområden och den framtida yrkesrollen genom att kombinera ett organisations- och professionsperspektiv. Den andra kursen är en introduktion till vetenskapligt tänkande och metod. Terminens sista kurs är sedan inriktad mot utbildning och lärande i arbetslivet. Kurserna innehåller projektarbeten där grundläggande färdigheter i vissa utvärderande metoder övas.

Termin 2
Terminen inleds med en kurs som behandlar rättsliga frågor om anställningsskydd, medbestämmande, arbetsmiljö etc och kan även knytas till frågor om t.ex. kön, klass, generation och etnicitet. Avslutningsvis följer två kurser inom företagsekonomi, där den första är en bred introduktion i ämnet och den andra förklarar/beskriver ekonomistyrningens roll i en organisation.

 • Arbetsrätt 15 hp
 • Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp
 • Ekonomistyrning 7,5 hp


Termin 3
Under den tredje terminen påbörjar studenten sin ämnesinriktning mot arbetsvetenskap. Följande ämneskurser ingår i ämnesinriktningen arbetsvetenskap:

Arbetsvetenskap

 • Arbetslivets framväxt 7,5 hp
 • Psykosociala aspekter 7,5 hp
 • Arbetsmarknad 7,5 hp
 • Arbetsorganisation 7,5 hp


Termin 4
Under den fjärde terminen fortsätter studierna inom ämnesinriktningen.

Arbetsvetenskap

 • Organisation och ledarskap 7,5 hp
 • Arbetsmiljö 7,5 hp
 • Metod, fortsättningskurs 7,5 hp
 • Tillämpningsarbete 7,5 hp


Termin 5
I den första av terminens två professionsinriktade kurser analyserar studenten rekryteringsfrågor i arbetslivet genom kursen:

 • Rekrytering 7,5 hp


Därefter ges studenten möjlighet att läsa två för utbildningen relevanta kurser om 15 hp på valfritt vis genom att:

 • Förlägga studierna till annan akademi, lärosäte eller utomlands i 10 veckor
 • Läsa annan kurs vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Två kurser som i mån av intresse kommer att erbjudas är Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, 7,5 hp och Utvärdering, 7,5 hp och dessa inbegriper tillfälle till verksamhetsintegrerat lärande.


Terminen avslutas med ytterligare en professionsinriktad kurs där studenten problematiserar och fördjupar kunskapen om sin kommande yrkesroll genom att läsa kursen:

 • HR i teori och praktik 7,5 hp


Termin 6
Under den sjätte terminen fördjupar sig studenten ytterligare i sin ämnesinriktning i arbetsvetenskap, samt gör ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats). De kurser som erbjuds är följande:

 • Identitet och styrning i arbetslivet 7,5 hp
 • Metod, fördjupningskurs 7,5 hp
 • Kandidatuppsats 15 hp


Terminen avslutas med ett självständigt genomfört examensarbete (kandidatuppsats) om 15 hp inom ämnesinriktningen arbetsvetenskap. Uppsatsen ligger till grund för den filosofie kandidatexamen som studenten får inom ramen för programmet.


Arbetsformer:
Utbildningens arbetsformer präglas av problemorientering. De studerande medverkar i fastställandet av de problem/frågor som studeras och tar själva ansvar för att söka adekvat kunskap såväl individuellt som i grupp, med handledning av lärare.

Gruppbaserade studier:
De studerande är periodvis organiserade i studiegrupper för att främja förmågan att arbeta i team och för att stimulera till att tankar och attityder bryts och prövas mot varandra.

Samverkan med samhälle och arbetsliv:
Utbildningen hämtar frågor och problem i adekvata delar av arbets- och övrigt samhällsliv.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning i programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället leder till filosofie kandidatexamen (180hp) med huvudområde arbetsvetenskap. Utbildningen översätts med Studies in Organizational and Human Resource Development, with a Degree of Bachelor of Arts, with a major in Work Life Science.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att säkra utbildningens kvalitet utvärderas varje kurs inom programmet. Utvärderingar på kursnivå sammanställs i rapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Dessutom genomförs programutvärdering efter första terminen och i slutet av programmet. Programutvärderingarna delges studenterna via utbildningsråd och klassmöten. För att bevaka relevans och värde i utbildningen finns ett utbildningsråd med företrädare för utbildningsledning, lärare, studenter och arbetslivet.

Övrigt

Diarienr: 093-17

Denna utbildningsplan ersätter tidigare antagen utbildningsplan.
Programmet ger möjlighet att under 10 veckor studera vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands.
Avklarad utbildning ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå i den valda ämnesinriktningen.

Kontakt


Programansvarig Erik Ljungar
Programadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen