Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

75 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Sjuksköterska

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska något för dig.

I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvård och folkhälsoarbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre.
Distriktssköterskans arbete är på många sätt självständigt med genomförande av avancerade bedömningar av hälsa och ohälsa, ställningstagande till behandling samt initiering av preventiva och hälsofrämjande insatser. Arbetet omfattar hela livscykeln utifrån en helhetssyn med fokus på den vårdande relationen samt individers och familjers egna hälsoresurser.

Undervisningen består av filmade föreläsningar och nätbaserad undervisning. Under utbildningens första termin erbjuds föreläsningar ungefär en dag per vecka på campus i kursen Allmänmedicin och de övriga två kurserna har två till tre campustillfällen per kurs. Kurserna under vårterminen har sex till sju campustillfällen per kurs. Under den sista terminen skriver du ditt examensarbete och har individuella handledningstillfällen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbildningsplatser för studenterna vid Högskolan i Borås är i huvudsak förlagda till närområdet kring Borås inom Södra Älvsborg i Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Karriärvägar

Som distriktssköterska är du verksam inom primärvård, barnhälsovård, skolhälsovård, kommunal hälso- och sjukvård eller inom den privata sektorn. Du kan också arbeta inom företagshälsovården eller söka uppdrag utomlands. Du kan vidareutbilda dig bl.a. mot arbetsledande befattningar. Du kan också gå vidare till forskarstudier eller olika typer av utvecklingsarbete.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72068
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 10
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser, omfattar 75 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng vårdvetenskap och 15 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 12 högskolepoäng. Kurserna ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot distriktssköterska ingår kurser i specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård och mot vuxna och äldre, samt förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap relatera till begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Utbildningen har en tydlig anknytning till specialistprofessionen och vetenskaplig metodologi på en avancerad nivå.

Obligatoriska kurser, 1-75 högskolepoäng
Vårdvetenskap, 60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande folkhälsoarbete i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Familjehälsovård med inriktning mot barn- och elevhälsovård, 12,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 6,5 högskolepoäng teoretiska studier inom huvudområdet samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska tillägna sig kunskap om preventiva metoder för att främja fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar inklusive vaccinationer och hälsokontroller. Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan behandlas samt gällande lagar, författningar och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Här ges även en introduktion i att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat för att delta i forskning och förbättringsarbete.

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre, inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 6 högskolepoäng teoretiska studier samt 9 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom primärvård och kommunal vård och omsorg.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Examensarbete med inriktning mot vårdvetenskap, 15 högskolepoäng
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. En successiv fördjupning av vetenskapsteori och metod i eget examensarbete utförs genom att studenten följer forskningsprocessens steg. Fördjupningen examineras i fler steg genom seminarium och slutligen presentation och opponentskap av examensarbeten.

Medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 15 högskolepoäng teoretiska studier.

Vidare studier

Efter avklarad utbildning kan du studera vidare på forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad och på Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 75 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: VDIST
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Version: 5.1
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För specialistsjuksköterskexamen ska studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.


Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede
 • visa vårdpedagogisk förmåga.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska ska studenten också

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
 • visa förmåga att observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering hos patienter
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.

(SFS 2006:1053 Examensordning)

Mål för magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 75 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom vårdvetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Lokala mål för specialistsjuksköterske- och magisterexamen

 • visa förmåga till beaktande av mångfald och hållbar utveckling liksom av internationell samverkan i ett ständigt föränderligt samhälle.

Innehåll

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser, omfattar 75 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng vårdvetenskap och 15 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 12 högskolepoäng. Kurserna ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot distriktssköterska ingår kurser i specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård och mot vuxna och äldre, samt förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap relatera till begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Utbildningen har en tydlig anknytning till specialistprofessionen och vetenskaplig metodologi på en avancerad nivå.

Obligatoriska kurser, 1-75 högskolepoäng
Vårdvetenskap, 60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande folkhälsoarbete i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Familjehälsovård med inriktning mot barn- och elevhälsovård, 12,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 6,5 högskolepoäng teoretiska studier inom huvudområdet samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska tillägna sig kunskap om preventiva metoder för att främja fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar inklusive vaccinationer och hälsokontroller. Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan behandlas samt gällande lagar, författningar och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Här ges även en introduktion i att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat för att delta i forskning och förbättringsarbete.

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre, inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 6 högskolepoäng teoretiska studier samt 9 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom primärvård och kommunal vård och omsorg.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Examensarbete med inriktning mot vårdvetenskap, 15 högskolepoäng
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. En successiv fördjupning av vetenskapsteori och metod i eget examensarbete utförs genom att studenten följer forskningsprocessens steg. Fördjupningen examineras i fler steg genom seminarium och slutligen presentation och opponentskap av examensarbeten.

Medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 15 högskolepoäng teoretiska studier.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examina:

- Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

Student som fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom vårdvetenskap inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng inom vårdvetenskap, kan ansöka om

- Magisterexamen med huvudområde vårdvetenskap

Engelsk översättning av examensbenämningarna:
- Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Primary Health Care
- Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Caring Science

Yrkesexamen och generell examen utfärdas på samma examensbevis. Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs hemsida. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 75 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kontakt


Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen