Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Undersökning

Som barnsjuksköterska ansvar du för omvårdnad av barn och ungdomar 0-18 år i ett familjecentrerat samarbete. Du kan exempelvis arbeta på sjukhus, vid barnavårdscentral eller inom skolans elevhälsa. Det betyder vårdgivande insatser från förebyggande hälsofrämjande karaktär till avancerad vård på sjukhus.

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar grundar sig på modellen reflekterat lärande och består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Utbildningen ges med halv studietakt på distans- vilket innebär ca fyra campusträffar per termin. Distansutbildningen kräver att studenten har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72071
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 15
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser. Dessa kurser ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Studenterna ska också tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap knyta an begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Lärande och vårdande genom reflektion används genomgående i utbildningen. Progressionen kan beskrivas som att gå från veta att till att koppla ihop till en praktisk kunskap:
veta hur inom utbildningens kontext. Programmet applicerar dessutom specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, vilket inbegriper att särskild hänsyn tas till Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter samt barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling utifrån lika villkor. Uppmärksammade områden är exempelvis barn och unga som far illa, psykisk ohälsa och övervikt bland barn och unga. Programmet har en stark professionsanknytning och en vetenskaplig metodologisk anknytning. Innehållet i kurserna är inriktat mot kompetensområde både vad gällande den kliniska kunskap som här erfordras som utifrån vetenskaplig teoretisk grund.

Undervisningsformerna kommer i huvudsak att utgöras av seminarium, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning.

Obligatoriska kurser, 1-60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande hälsofrämjande och förebyggandets vetenskapliga grund i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Familjehälsovård med inriktning mot barn- och elevhälsovård, 12,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 6,5 högskolepoäng teoretiska studier inom huvudområdet samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska tillägna sig kunskap om preventiva metoder för att främja fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar inklusive vaccinationer och hälsokontroller. Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan behandlas samt gällande lagar, författningar och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Här ges även en introduktion i att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat för att delta i forskning och förbättringsarbete.

Medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik, 7,5 högskolepoäng (A1N)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier inom medicin. I kursen behandlas olika pediatriska sjukdomstillstånd och behandlingar för barn och ungdom inklusive palliativ vård.

Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis, 7,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 1,5 högskolepoäng teoretiska studier samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Innehåller teoretiska studier både inom huvudområdet och inom pediatrik. Vidare integreras här teori med kliniks praxis genom VFU inom avancerad pediatrisk omvårdnad.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och utveckla vård från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 högskolepoäng vårdvetenskap (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Laura Darcy

Laura ansvarar för utbildningen av värdefulla barnsjuksköterskor

– Det finns en stor brist på barnsjuksköterskor både på sjukhus, barnavårdscentraler och elevhälsa idag.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: VABAR
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Version: 2.1
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. För magisterexamen ska studenten på en övergripande nivå utveckla förmåga att på vetenskaplig grund förstå, kritiskt granska och handla i frågor gällande forskning och kvalitetsarbete inom vårdvetenskap.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.


Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede
 • visa vårdpedagogisk förmåga.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ska studenten också

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienter och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer
 • visa förmåga att hos barn och ungdomar i olika utvecklingsstadier observera och bedöma komplexa behov av vård, habilitering och rehabilitering.
 • visa sådan kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet.


Mål för magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten på en övergripande nivå utvecklat förmåga att på vetenskaplig grund förstå, kritiskt granska och handla i frågor gällande forskning och kvalitetsarbete inom området.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom vårdvetenskap, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • visa fördjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmänhet och vårdvetenskapens metoder i synnerhet.


Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom vårdvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Lokala mål för specialistsjuksköterske- och magisterexamen.

 • visa förmåga till beaktande av mångfald och hållbar utveckling liksom av internationell samverkan i ett ständigt föränderligt samhälle.

Innehåll

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser. Dessa kurser ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Studenterna ska också tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap knyta an begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Lärande och vårdande genom reflektion används genomgående i utbildningen. Progressionen kan beskrivas som att gå från veta att till att koppla ihop till en praktisk kunskap:
veta hur inom utbildningens kontext. Programmet applicerar dessutom specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, vilket inbegriper att särskild hänsyn tas till Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter samt barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling utifrån lika villkor. Uppmärksammade områden är exempelvis barn och unga som far illa, psykisk ohälsa och övervikt bland barn och unga. Programmet har en stark professionsanknytning och en vetenskaplig metodologisk anknytning. Innehållet i kurserna är inriktat mot kompetensområde både vad gällande den kliniska kunskap som här erfordras som utifrån vetenskaplig teoretisk grund.

Undervisningsformerna kommer i huvudsak att utgöras av seminarium, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning.

Obligatoriska kurser, 1-60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande hälsofrämjande och förebyggandets vetenskapliga grund i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Familjehälsovård med inriktning mot barn- och elevhälsovård, 12,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 6,5 högskolepoäng teoretiska studier inom huvudområdet samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska tillägna sig kunskap om preventiva metoder för att främja fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar inklusive vaccinationer och hälsokontroller. Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan behandlas samt gällande lagar, författningar och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Här ges även en introduktion i att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat för att delta i forskning och förbättringsarbete.

Medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik, 7,5 högskolepoäng (A1N)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier inom medicin. I kursen behandlas olika pediatriska sjukdomstillstånd och behandlingar för barn och ungdom inklusive palliativ vård.

Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis, 7,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 1,5 högskolepoäng teoretiska studier samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Innehåller teoretiska studier både inom huvudområdet och inom pediatrik. Vidare integreras här teori med kliniks praxis genom VFU inom avancerad pediatrisk omvårdnad.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och utveckla vård från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 högskolepoäng vårdvetenskap (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:

- Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar
Engelsk översättning av examensbenämningen:
- Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Paediatric Care

samt


- Magisterexamen med huvudområde vårdvetenskap
Engelsk översättning av examensbenämning:
- Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Caring Science

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs hemsida. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kontakt


Programansvarig Lena Hedén
Programansvarig Laura Darcy
Programadministratör Irene Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen