Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 högskolepoäng, deltid 50%

Sjuksköterska vårdar patient.

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdar du patienter med sviktande vitala funktioner och i potentiellt livshotande tillstånd. I denna roll stödjer du även patientens närstående.

Utbildningen förbereder dig för att vårda patienter med sviktande vitala funktioner och i komplexa vårdsituationer. Målet är att du ska fördjupa din förmåga i att självständigt och i samarbete med andra planera, leda, genomföra och utvärdera vården. Med en helhetssyn på människan och en förståelse för patientens och de närståendes svåra situation ska du kunna ge stöd utifrån deras individuella behov.

Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker främst vid sjukhusen i Borås, Trollhättan och Skövde. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som intensivvårdssjuksköterska kan du arbeta såväl inom läns- och regionsjukvård som inom privat verksamhet. Du kan också arbeta utomlands t.ex. genom att söka internationella uppdrag. Du har många möjligheter att vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. En annan möjlighet är att läsa ytterligare ett år till en masterexamen i vårdande i högteknologisk och prehospital miljö eller att börja med forskarstudier.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-72076
Sista anmälningsdag: 2017-04-18
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2017-08-28
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet har en stark professionsanknytning och innehållet i kurserna är från början inriktat mot intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde och den kliniska kunskap som här erfordras. Vetenskaplig teori och metod är totalt 7,5 högskolepoäng. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper, men leder till en ny yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression i kurser inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av verksamhetsförlagd kurs, där teoretiska kunskaper kontextualiseras, tillämpas och examineras. Programmet avslutas med examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning och profession.

Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattaer 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Intensivvårdsteknik, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och fokuserar tekniker och behandlingsmetoder förekommande inom intensivvård vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare behandlas intensivvårdspecifika läkemedel, intensivvård till barn, infektionssjukvård samt medicinsk-tekniska kunskaper i relation till patientsäkerhet.

Vårdande bedömning inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng kliniska och teoretiska studier. Kursen fokuserar bedömning utifrån intensivvårdsjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden samt grundläggande vård och övervakning av patienter i behov av intensivvård eller postoperativ vård.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Omvårdnad inom intensivvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier. I kursen bearbetas teorier, modeller och metoder inom intensivvårdens praktik vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation, dokumentation, vårdetik, pedagogik samt organisation och ledarskap.

Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Det innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Vidare studier

Efter avklarad utbildning kan du studera vidare på forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad och på Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot vårdande i högteknologisk och prehospital miljö, 60 hp.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Myriam Saadoun

Myriam: vår specialistkompetens är eftertraktad

– Det bästa med utbildningen är att få komma ut och få förankra det man har lärt sig i praktiken.
Läs hela intervjun

 

Stephanie Listerfelt

Intensivvård är en bra mix för Stephanie

– Det är mycket speciellt och intressant att möta så väldigt sjuka människor. Det är tekniskt och medicinskt avancerat, men samtidigt är den basala omvårdnaden av stor vikt.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)
För mer information, se programsida i programtorget

Ladokkod: GINTE
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Version: 12.1
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För specialistsjuksköterskexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.


Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsobefrämjande och förebyggande arbete
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede
 • visa vårdpedagogisk förmåga.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård ska studenten också

 • visa förmåga att observera och bedöma funktionen hos patienter avseende alla organsystem och patientens psykiska tillstånd samt förmåga att vid behov initiera och självständigt utföra medicinska åtgärder
 • visa förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

(SFS 2006:1053 Examensordningen)

Mål för magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet vårdvetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(SFS 2006:1053 Examensordning)

Självständigt arbete
För specialistsjuksköterske- och magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot intensivvård.
(SFS 2006:1053 Examensordning)

Innehåll

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet har en stark professionsanknytning och innehållet i kurserna är från början inriktat mot intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde och den kliniska kunskap som här erfordras. Vetenskaplig teori och metod är totalt 7,5 högskolepoäng. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper, men leder till en ny yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression i kurser inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av verksamhetsförlagd kurs, där teoretiska kunskaper kontextualiseras, tillämpas och examineras. Programmet avslutas med examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning och profession.

Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattaer 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Intensivvårdsteknik, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och fokuserar tekniker och behandlingsmetoder förekommande inom intensivvård vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare behandlas intensivvårdspecifika läkemedel, intensivvård till barn, infektionssjukvård samt medicinsk-tekniska kunskaper i relation till patientsäkerhet.

Vårdande bedömning inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng kliniska och teoretiska studier. Kursen fokuserar bedömning utifrån intensivvårdsjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden samt grundläggande vård och övervakning av patienter i behov av intensivvård eller postoperativ vård.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Omvårdnad inom intensivvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier. I kursen bearbetas teorier, modeller och metoder inom intensivvårdens praktik vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation, dokumentation, vårdetik, pedagogik samt organisation och ledarskap.

Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Det innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examina:

- Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård och
- Magisterexamen med huvudområde vårdvetenskap

Engelsk översättning av examensbenämningarna:
- Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Intensive Care
- Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Caring Science

Yrkesexamen och generell examen utfärdas på samma examensbevis. Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs webbplats. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kontakt


Programansvarig Isabell Fridh
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen