Huvudmeny
Till anmälan

Barnmorskeutbildning

90 högskolepoäng, heltid 100%

Mamma med bebis

Som barnmorska arbetar du med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och med det nyfödda barnet för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom. Du handlägger självständigt normal graviditet, förlossning och eftervård.

Arbetet är självständigt och reglerat genom Socialstyrelsens kompetensbeskrivning. Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa vilket även innebär förebyggande hälsovård. Preventivmedelsrådgivning, vård vid avbrytande av graviditet samt rådgivning kring frågor inom sex och samlevand ingår i utbildningen.

I utbildningen förbereds du för att tillämpa ett etiskt förhållningssätt, ha en helhetsbild av människan och ha kännedom om förhållanden i samhället som påverkar människans hälsa. Även det internationella perspektivet tas upp och möjlighet finns till utbytesstudier i Norden och Europa.

Utbildningen bedrivs delvis på distans och på helfart. Campusförlagda veckor varvas med egenstudier och verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningsplatser till den sjukhusförlagda VFU:n finns på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) samt Varbergs och Halmstad sjukhus. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som barnmorska har du ett brett verksamhetsområde. Du kan t.ex. arbeta med vård under graviditet, barnafödande, gynekologisk hälsa och ohälsa, preventivmedelsrådgivning samt inom abortverksamhet, men också med par som söker för infertilitetsproblematik.

Barnmorskor arbetar inom läns- och regionsjukvården, men även inom primärvården, i den kommunala hälso- och sjukvården såsom skolhälsovård och inom den privata sektorn. Du kan starta eget, arbeta utomlands och söka internationella uppdrag. Du kan också vidareutbilda dig till arbetsledande befattningar eller påbörja forskarstudier.

Examen

Barnmorskeexamen, Magisterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82060
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 22
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Under första terminen, som är en teoretisk termin, erbjuds föreläsningar, praktisk träning och examinationer. Andra terminen startar med VFU men teoriavsnitt är också inlagda, vilket innebär både campusförlagda studier och egenstudier. Tredje och sista terminen innefattar teoriavsnitt samt VFU och terminen avslutas med examination av det forskningsanknutna examensarbete på avancerad nivå inom sexuell och reproduktiv hälsa som löper genom utbildningen till barnmorska.

Under den första terminen (vecka 3602) planeras stödföreläsningar, seminarier. Schema finns på webben.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningsplatser till den sjukhusförlagda VFU:n finns på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) samt Varbergs och Halmstad sjukhus. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

Upplägg

Programmet består av obligatoriska kurser med en successiv progression. Varje kurs finns beskriven i separat kursplan. Behörighet för tillträde till kurser inom barnmorskeprogrammet anges i respektive kursplan. För kursernas inbördes ordning se översikt över utbildningen på högskolans utbildningssidor på webben.

 • Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng
 • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 högskolepoäng
 • Det normala barnafödandet, 9 högskolepoäng
 • Förlossningskonst I, 12 högskolepoäng
 • Kvinno- och familjehälsa I, 12 högskolepoäng
 • Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande, 7,5 högskolepoäng
 • Förlossningskonst II, 10,5 högskolepoäng
 • Kvinno- och familjehälsa II, 10,5 högskolepoäng
 • Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa, 15 högskolepoäng

Studenten skall under den verksamhetsförlagda utbildningen ha vårdat minst 100 kvinnor i samband med förlossning samt under handledning biträtt hälften av dessa kvinnor under förlossning.
För att motsvara Socialstyrelsens krav avseende förskrivning av läkemedel i födelsekontrollerande syfte skall studenten ha genomgått minst 30 timmars adekvat inskolning inom preventivmedels- rådgivning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan ordnas utanför Västra Götalandsregionen vilket kan innebära en extra kostnad för den enskilde studenten.
Internationell samverkan med lärosäten bedrivs. Studenter erbjuds deltagande i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt att få ökad förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Kursplanerna är orienterade så att studenten förbereds för yrkesutövning i en internationell och mångkulturell miljö.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning. Viss samläsning kan ske med övriga lärosäten inom Västa Götalandsregionen.
Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 90 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning.

Ikram Haji Hashi

Ikram utbildar sig till världens bästa yrke – barnmorska

– Ända sedan jag var liten har drömmen funnits att jobba med barn. Efter den dagen, då jag var med när min lillebror föddes, var jag fast bestämd på att det var barnmorska jag skulle bli. Läs hela intervjun

Eva-Maria Wassberg

Ett brett yrke som ger mycket tillbaka tycker läraren Eva-Marie

Eva-Marie har arbetat som barnmorska i många år men är nu lärare på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. ”Det blir mycket skratt och en del tårar. Studenterna är med om omskakande upplevelser som kan slå an en ton av igenkänning”. Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Programansvarig Lina Palmér
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen