Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Barnmorskeutbildning

90 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82060
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 22
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-01-19
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Som barnmorska arbetar du med ungdomar, kvinnor i olika åldrar, blivande och nyblivna föräldrar och med det nyfödda barnet för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom. Du handlägger självständigt normal graviditet, förlossning och eftervård.

Innehåll

Under första terminen, som är en teoretisk termin, erbjuds föreläsningar, praktisk träning och examinationer. Andra terminen startar med VFU men teoriavsnitt är också inlagda, vilket innebär både campusförlagda studier och egenstudier. Tredje och sista terminen innefattar teoriavsnitt samt VFU och terminen avslutas med examination av det forskningsanknutna examensarbete på avancerad nivå inom sexuell och reproduktiv hälsa som löper genom utbildningen till barnmorska.

Under den första terminen (vecka 3602) planeras stödföreläsningar, seminarier. Schema finns på webben.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningsplatser till den sjukhusförlagda VFU:n finns på Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) samt Varbergs och Halmstad sjukhus. I de fall det är möjligt kan VFU genomföras på annan ort.

Upplägg

Programmet består av obligatoriska kurser med en successiv progression. Varje kurs finns beskriven i separat kursplan. Behörighet för tillträde till kurser inom barnmorskeprogrammet anges i respektive kursplan. För kursernas inbördes ordning se översikt över utbildningen på högskolans utbildningssidor på webben.

  • Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng
  • Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa, 6 högskolepoäng
  • Det normala barnafödandet, 9 högskolepoäng
  • Förlossningskonst I, 12 högskolepoäng
  • Kvinno- och familjehälsa I, 12 högskolepoäng
  • Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande, 7,5 högskolepoäng
  • Förlossningskonst II, 10,5 högskolepoäng
  • Kvinno- och familjehälsa II, 10,5 högskolepoäng
  • Examensarbete i sexuell och reproduktiv hälsa, 15 högskolepoäng

Studenten skall under den verksamhetsförlagda utbildningen ha vårdat minst 100 kvinnor i samband med förlossning samt under handledning biträtt hälften av dessa kvinnor under förlossning.
För att motsvara Socialstyrelsens krav avseende förskrivning av läkemedel i födelsekontrollerande syfte skall studenten ha genomgått minst 30 timmars adekvat inskolning inom preventivmedels- rådgivning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan ordnas utanför Västra Götalandsregionen vilket kan innebära en extra kostnad för den enskilde studenten.
Internationell samverkan med lärosäten bedrivs. Studenter erbjuds deltagande i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt att få ökad förståelse för andra länder och internationella förhållanden. Kursplanerna är orienterade så att studenten förbereds för yrkesutövning i en internationell och mångkulturell miljö.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning. Viss samläsning kan ske med övriga lärosäten inom Västa Götalandsregionen.
Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 90 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning.