Huvudmeny
Till anmälan

Bibliotekarie

180 högskolepoäng, heltid 100%

Pojke på bibliotek

Vill du skaffa dig nyckelkompetens och arbeta med biblioteks- och informationstjänster i ett globaliserat informations- och kunskapssamhälle? Är du intresserad av att söka, organisera och tillgängliggöra information? Vill du förmedla kultur? Då är biblioteket rätt arbetsplats för dig.

I Bibliotekarieprogrammet läser du kurser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ämnet är flervetenskapligt och spänner över flera områden som är viktiga för bibliotek och andra verksamheter som är beroende av att ha god tillgång till information.
De kurser som ingår i utbildningen är uppbyggda kring bibliotekens viktigaste uppgifter: att förvärva, organisera och tillgängliggöra information av olika slag. Du kommer att läsa kurser som handlar om hur människor använder information och bibliotek. Andra kurser handlar om hur information och dokument kan organiseras och om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar. Dessa kunskaper och färdigheter kan användas inom alla bibliotekstyper.
Via utbildningens mentorskapsprojekt träffar du en mentor inom bibliotekssektorn som stödjer din kompetensutveckling inför ditt framtida yrkesliv. I programmet ingår också en kortare fältstudie. Vi lägger stor vikt vid övning i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är ett viktigt redskap för att kritiskt kunna värdera information av olika slag, både för dig själv och för andra som du som bibliotekarie/informationsspecialist ska arbeta med.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Allmänheten har stort förtroende för bibliotek. Som bibliotekarie eller informationsspecialist stödjer du andras informations- och kunskapssökande, en viktig kompetens som efterfrågas inom bibliotek och andra informationsverksamheter. Krav och arbetsuppgifter varierar mellan olika bibliotek: folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, företagsbibliotek, specialbibliotek m.m. Du kan efter examen även välja att studera vidare på avancerad nivå.

Vill du veta mer om aktuella biblioteksfrågor?

 • Besök Svensk Biblioteksförenings webbsida: www.biblioteksforeningen.org
 • Besök Kungliga bibliotekets hemsida: www.kb.se

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82301
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 70
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Du läser kurser inom följande områden:

 • Introduktion till högre utbildning och biblioteks- och informationsvetenskap
 • Bibliotek i samhället
 • Kunskapsorganisation
 • Bibliotek och användare
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier
 • Kandidatuppsats


Utbildningen innehåller också valbara moment.

Upplägg

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs dels genom aktiviteter på högskolan, och dels via digital lärplattform. Undervisningen innebär såväl arbete i grupp som självständigt arbete. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.

Internationalisering
Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt inom bibliotekssektorn. Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier. Dessa sker normalt under termin 5.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmets problemställningar tar sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv där bl.a. kategorier som genus, klass och etnicitet beaktas. Detta bidrar till att studenten ges möjlighet att identifiera och problematisera frågor om jämställdhet och mångfald. Hållbar utveckling belyses i programmet ur sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv.

Kurser
År 1 (60 hp)

 • Introduktion till högre studier i Biblioteks- och informationsvetenskap (15 hp)
 • Bibliotek i samhället 1 (7,5 hp)
 • Kunskapsorganisation 1: Klassifikation (7,5 hp)
 • Bibliotek och användare 1 (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1 (7,5 hp)
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1 (7,5 hp)
 • 1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* (7,5 hp)

År 2 (60 hp)

 • Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 (7,5 hp)
 • Bibliotek i samhället 2 (7,5 hp)
 • Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer (7,5 hp)
 • Bibliotek och användare 2 (7,5 hp)
 • Informationskompetens och lärande (7,5 hp)
 • Professionell informationssökning (7,5 hp)
 • 2 valbara kurser med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* ( 7,5 hp)

År 3 (60 hp)

 • Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan (7,5 hp)
 • Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2 (7,5 hp)
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2 (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (7,5 hp)
 • Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek (7,5 hp)
 • Kandidatuppsats (15 hp)
 • 1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* (7,5 hp)

(*) Valbara kurser med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap kan ersättas med valbara kurser med annat huvudområde efter överenskommelse med programansvariga och/eller studieadministrativ handläggare.

Övrigt

Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå.
Undervisningen sker normalt på svenska men undervisning på engelska, danska och norska kan förekomma.

Camilla Åsedal

Satsar på att bli skolbibliotekarie

– Jag vill bli skolbibliotekarie, så jag hoppas att fler skolor inser vikten av att ha ett ordentligt skolbibliotek med en skolbibliotekarie.
Läs hela intervjun

 

Alva Nordfeldt

Alva vill jobba med något hon älskar – böcker

– Bibliotekarieutbildningen lockade, eftersom jag då får arbeta med något som jag älskar. Jag har även en hunger efter kunskap och information, som den här utbildningen erbjuder i mängder.
Läs hela intervjun

 

Linnéa Siitari

Bibliotekarie – ett yrke Linnéa inte tröttnar på

– Jag har gått till biblioteket flera gånger i veckan sedan jag var liten tillsammans med min mamma, eller ensam. Jag trivs där, jag blir inspirerad och mår bra.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: NGBIB
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-06-10
Version: 9.0
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Efter genomgånget program ska studenten ha tillägnat sig grundläggande kunskaper och färdigheter för professionell verksamhet inom bibliotekssektorns olika delar. Detta innebär att studenten ska kunna omsätta en bred överblick över centrala biblioteks- och informationsvetenskapliga begrepp, principer, verktyg och metoder i självständig professionsutövning.
Efter genomgången utbildning ska studenten kunna:

 • uppvisa en överblick över och en kritisk förståelse för bibliotekssektorns olika institutions- och organisationstyper, deras funktioner samt samhälleliga, politiska och ekonomiska villkor
 • kritiskt och självständigt identifiera, förstå och hantera professionsanknutna problem
 • söka, värdera, organisera och förmedla information och tillgängliggöra kultur genom att använda olika biblioteks- och informationsvetenskapliga verktyg
 • förstå och använda grundläggande principer och redskap för organisation av information och dokument
 • analysera hur bibliotek och liknande verksamheter organiserar och tillgängliggör sina bestånd och på vilka sätt detta kan utvecklas
 • uppvisa en god kännedom om den roll biblioteket spelar för individ, organisation och samhälle genom förmedling av litteratur, medier, kultur, samhällsinformation och forskning
 • inom bibliotekssektorn genomföra självständiga, vetenskapligt baserade, utredningar och utvärderingar
 • följa kunskapsutvecklingen inom såväl biblioteks- och informationsvetenskap som inom bibliotekssektorn i Sverige och internationellt

Innehåll

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs dels genom aktiviteter på högskolan, och dels via digital lärplattform. Undervisningen innebär såväl arbete i grupp som självständigt arbete. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.

Internationalisering
Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt inom bibliotekssektorn. Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier. Dessa sker normalt under termin 5.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmets problemställningar tar sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv där bl.a. kategorier som genus, klass och etnicitet beaktas. Detta bidrar till att studenten ges möjlighet att identifiera och problematisera frågor om jämställdhet och mångfald. Hållbar utveckling belyses i programmet ur sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv.

Kurser
År 1 (60 hp)

 • Introduktion till högre studier i Biblioteks- och informationsvetenskap (15 hp)
 • Bibliotek i samhället 1 (7,5 hp)
 • Kunskapsorganisation 1: Klassifikation (7,5 hp)
 • Bibliotek och användare 1 (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1 (7,5 hp)
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1 (7,5 hp)
 • 1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* (7,5 hp)

År 2 (60 hp)

 • Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1 (7,5 hp)
 • Bibliotek i samhället 2 (7,5 hp)
 • Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer (7,5 hp)
 • Bibliotek och användare 2 (7,5 hp)
 • Informationskompetens och lärande (7,5 hp)
 • Professionell informationssökning (7,5 hp)
 • 2 valbara kurser med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* ( 7,5 hp)

År 3 (60 hp)

 • Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan (7,5 hp)
 • Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2 (7,5 hp)
 • Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2 (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (7,5 hp)
 • Ledarskap och hållbar utveckling för bibliotek (7,5 hp)
 • Kandidatuppsats (15 hp)
 • 1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap* (7,5 hp)

(*) Valbara kurser med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap kan ersättas med valbara kurser med annat huvudområde efter överenskommelse med programansvariga och/eller studieadministrativ handläggare.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avklarad utbildning leder till Filosofie kandidatexamen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap - inriktning biblioteksverksamhet. Examens engelska benämning är Degree of Bachelor of Science with a major in Library and Information Science - specialisation Librarianship.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Utbildningen ska utvärderas fortlöpande, dels för respektive kurs av studenter och lärare, dels genom att utbildningen följs av ett särskilt utbildningsråd bestående av lärare, studentrepresentanter och professionsrepresentanter. Resultaten ska delges studenterna.

Övrigt

Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå.
Undervisningen sker normalt på svenska men undervisning på engelska, danska och norska kan förekomma.

Kontakt


Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen