Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Civilekonomprogrammet

240 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82128
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 90
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Civilekonomprogrammet är en attraktiv utbildning som leder till en spännande och utmanande yrkeskarriär inom redovisning, marknadsföring eller management. Företag vill idag ha skickliga och välutbildade civilekonomer. Därför har vi format vår utbildning i samråd med företag för att leva upp till framtidens behov. Våra studenter har under många år varit efterfrågade på arbetsmarknaden.

Innehåll

Under de första två åren på programmet erbjuds du en bred baskunskap inom ekonomiområdet, där inslag av IT ingår som integrerade moment i flera kurser. Studiernas upplägg har formats för att ge dig en helhetsbild av att organisera, driva och utveckla en affärsverksamhet där det ställs krav på samverkan och samordning mellan olika kompetensområden. Utöver kurser i företagsekonomi läser du också under de två första åren på programmet kurser i nationalekonomi, statistik och affärsjuridik.

Under programmets tredje och fjärde år specialiserar du dig inom någon av de företagsekonomiska inriktningarna redovisning, marknadsföring eller management. Under det tredje året görs också ett professionsorienterat arbete eller en fallstudie på ett företag eller en förvaltning. Det fjärde året avslutas med ett självständigt examensarbete inom vald inriktning.

För en civilekonom är utlandsstudier både spännande och utvecklande. I din utbildning erbjuds du därför under vårterminen tredje året att förlägga en termins studier utomlands vid något av våra samarbetsuniversitet i Europa, Asien eller Australien. Utbildningens pedagogiska arbetssätt bygger på interaktion och dialog, dels mellan olika ämnesområden, dels med professionsföreträdare. Lärandet kretsar ofta kring de aktuella problem och lösningar som man möter i det praktiska arbetslivet, och de blir en utgångspunkt för vidare problematisering och reflektion. Du möter under utbildningen såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare.

Upplägg

Civilekonomutbildningen är en sammanhållen utbildning som omfattar 240 högskolepoäng med företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen omfattar 3 års studier på grundläggande nivå och ett år på avancerad nivå. Utbildningen ger studenten en bredd inom ekonomiområdet och ett djup inom vald företagsekonomisk inriktning; management, marknadsföring eller redovisning. Den förbereder studenten för såväl ett kvalificerat arbete som civilekonom som en forskarkarriär i företagsekonomi.


Utbildningen består av ett gemensamt basblock på två år, omfattande 120 högskolepoäng, och två års inriktningsstudier omfattande 120 högskolepoäng som är specifika för den valda företagsekonomiska inriktningen, varav 60 högskolepoäng på grundläggande nivå och 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Intresseval till respektive inriktning görs redan vid utbildningsstart för att möjliggöra deltagande i inriktningsanpassade aktiviteter och utbildningsråd. Slutligt val av inriktning sker under våren i åk 2.


Följande inriktningar inom huvudområdet erbjuds:
o Management
o Marknadsföring
o Redovisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är fallbaserade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom ett konkret engagemang från professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall och praktiknära studier.

Basblocket Årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser i företagsekonomi på grundläggande nivå om 60 högskolepoäng och kurser i nationalekonomi om 30 högskolepoäng, affärsjuridik om 15 högskolepoäng och statistik om 15 högskolepoäng. Basblocket ger en bred kunskap inom ekonomiområdet och en helhetsbild av en affärsverksamhets villkor och förutsättningar, såväl internt i ett organisatoriskt sammanhang, som externt i förhållande till en vidare marknads- och samhällskontext.


Utbildningen inleds med två parallella kurser, Makroekonomi samt Organisationsdesign och managementrecept som introducerar studenten i företagets såväl interna som kontextuella villkor. Här hämtas konkreta exempel från praktikfältet. I basblocket ingår också obligatoriska praktikorienterade uppgifter som genomförs inom respektive professionsområde, redovisning, marknadsföring och management, och som studenterna löser i nära kontakt med olika organisationer.


Nedan följer de specifika kurser som ingår i basblocket:


År 1 (högskolepoäng)

 • Makroekonomi (7,5)
 • Marknadsföring för ekonomer(7,5)
 • Mikroekonomi (7,5)
 • Organisationsdesign och managementrecept(7,5)
 • Statistik I (7,5)
 • Redovisningens grunder och tekniker (7,5)
 • Internationell ekonomi (7,5)
 • Ekonomistyrning I (7,5)

År 2 (högskolepoäng)

 • Affärsjuridik I (15)
 • Externredovisning (7,5)
 • Finansiell ekonomi (7,5)
 • Strategisk marknadsföring (7,5)
 • Kreativt management (7,5)
 • Statistik II (7,5)
 • Finansiell planering (7,5)


Fördjupningsblocket årskurs 3 och 4
Studierna år 3 inleds med kurser specifika för varje inriktning och avslutas med en professionsnära studie där studenterna med större självständighet än tidigare skall avgränsa, planera och genomföra en praktikkopplad uppgift med relevans för den framtida professionsrollen.


Under vårterminen i årskurs 3 erbjuds möjlighet till utlandsstudier, som kan förläggas till aktuella samarbetsuniversitet. En förutsättning för att få studera utomlands under våren är att studieupplägget anpassats efter struktur och innehåll enligt utbildningsplanen. Val av lämpliga kurser måste godkännas av studierektor.


Utbildningens fjärde år ger studenten förutsättningar att utveckla en förmåga att göra reflekterande etiska bedömningar i kritiska frågor som berör konsekvenserna av ekonomiska framsteg för en hållbar samhällsutveckling, med avseende på miljö, genus och etnisk mångfald. Detta behandlas i olika kursmoment och särskilt i en för samtliga civilekonomstudenter gemensam ämnesintegrerad kurs Ledarskap och reflekterande etik.


Civilekonomutbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete som inleds med kursen Forskningsmetodologi i företagsekonomi. I det självständiga arbetet förväntas studenten fördjupar sig ytterligare inom vald professionsinriktning. Examensarbetet skall ha en relevans för ämnets kunskapsutveckling och praktiken. Här förväntas studenten visa ett kritiskt förhållningssätt och en större medvetenhet om samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning.


Nedan följer de specifika kurser som ingår i de olika fördjupningsalternativen:


Management
År 3 (60 högskolepoäng)
Höstterminen

 • Performativ managementrevision (15)
 • Balanserat management (15)

Vårterminen

 • Affärsdesign och entreprenörskap (7,5)
 • Management och revision i professionella organisationer (7,5)
 • Performativ fallstudie i managementpraktik (15)

År 4 (60 högskolepoäng)
Höstterminen

 • Pragmatiskt förändringsledarskap (15)
 • Ledarskap och reflekterande etik (7,5)
 • Forskningsmetodologi i företagsekonomi (7,5)

Vårterminen

 • Självständigt arbete för civilekonomexamen, management (30)


Marknadsföring
År 3 (60 högskolepoäng)
Höstterminen

 • Tjänstemarknadsföring och servicelogik (7,5)
 • Marknadsundersökning och marknadsanalys (7,5)
 • Direkt- och interaktiv marknadsföring (7,5)
 • Marknadskommunikation (7,5)

Vårterminen

 • Affärsdesign och entreprenörskap (7,5)
 • Informationsutvinning (7,5)
 • Projektorienterad och reflekterande marknadsföringspraktik (15)

År 4 (60 högskolepoäng)
Höstterminen

 • Konsumentbeteende (7,5)
 • Relationsmarknadsföring och CRM (7,5)
 • Ledarskap och reflekterande etik (7,5)
 • Forskningsmetodologi i företagsekonomi (7,5)

Vårterminen

 • Självständigt arbete för civilekonomexamen, marknadsföring (30)


Redovisning
År 3 (60 högskolepoäng)
Höstterminen

 • Redovisningsteori och koncernredovisning (7,5)
 • Ekonomistyrning II (7,5)
 • Finansieringsteori (7,5) och Miljöekonomi (7,5)

Alt.

 • Skatterätt (15)

Vårterminen

 • Affärsdesign och entreprenörskap (7,5) och
 • Management och revision i professionella organisationer (7,5)

Alt.

 • Affärsjuridik II (15)
 • Fallstudie i redovisningspraktik (15)

År 4 (60 högskolepoäng)
Höstterminen

 • Internationell redovisning (7,5)
 • Analys och bedömning av företag och förvaltning (7,5)
 • Forskningsmetodologi i företagsekonomi (7,5)
 • Ledarskap & reflekterande etik (7,5)

Vårterminen

 • Självständigt arbete för civilekonomexamen, redovisning (30)


Alternativ utbildningsplan för studier utomlands
Utlandsstudierna infaller under vårterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera utomlands under våren är att 120 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade före den 1 oktober i årskurs 3. Val av lämpliga kurser utomlands måste godkännas av studierektor.

År 3 (högskolepoäng):
Obligatoriska kurser enligt vald fördjupningsinriktning (30)
Utlandstermin (30)

Övrigt

Diarenr. 830-17