Huvudmeny
Till anmälan

Event Management

180 högskolepoäng, heltid 100%

Studenter i TFC

Kvalitet räcker inte längre som konkurrensmedel. Endast de varor och tjänster som kan berätta en historia och förknippas med trovärdighet, exklusivitet och starka värden kan urskiljas i bruset. Har du förmågan att ge av dig själv för att skapa engagemang? Då är utbildningen till event manager något för dig.

Som event manager planerar du och leder evenemang och större möten, t.ex. bröllop, festivaler, konserter eller konferenser, från idé till genomförande. Du hjälper företag från olika branscher att presentera sina produkter i sammanhang som ger en positiv uppmärksamhet, dvs. händelsemarknadsföring.

Många kurser har direkt koppling till en framtida karriär som event manager. Redan från år 1 initieras du i det praktiska arbetet med att planera, leda och genomföra projekt. Under vårterminen planerar och genom för du tillsammans med dina studiekamrater ett eget event. Under år 2 studerar och analyserar ni befintliga event som etablerade företag genomför. Tredje året har du möjlighet att göra utlandsstudier eller praktik på hösten. Du avslutar hela utbildningen med ett självständigt arbete.

Förutom de skräddarsydda kurser som förbereder dig inför arbetet som event manager kommer du också att få kunskaper om värdet av event på en mer strategisk nivå. Både besökarens upplevda värde och det ekonomiska värdet av ett event behandlas. Affärsmässighet och ekonomisk kunskap är oerhört viktigt för en event manager, inte minst i relationen med uppdragsgivare och sponsorer.

Utbildningen ges under de första två åren i Varberg, en ort där sommaren är högsäsong med mängder av event. Det en dynamisk miljö där det arbetas aktivt med skapandet av events för att förlänga säsongen och öka attraktionskraften.

Under år 3 arbetar du mestadels i praktiknära kurser eller med din kandidatuppsats. Föreläsningar och seminarier under detta år kan komma att förläggas helt eller delvis i Borås.

Under utbildningen möter du kvalificerade praktiker och potentiella uppdragsgivare, vilket redan från start ger dig möjlighet att skapa ett professionellt nätverk.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

Karriärvägar

Man kan säga att en event manager skapar sina egna jobb. Efter utbildningen kan du starta och driva ditt eget företag i den växande upplevelseindustrin, eller ta anställning som exempelvis projektledare eller marknadsförare.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82120
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 45
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Utbildningens har en stark anknytning till praktiken vilket innebär att många kurser har direkt koppling till en framtida karriär som event manager. Kopplingen till det praktiska arbetet med att planera, leda och genomföra projekt finns redan från år 1. Under vårterminen planerar och genomför du tillsammans med de andra studenterna i utbildningen ett eget event. Under år 2 studeras och analyseras befintliga event som etablerade företag genomför.Det tredje året har du möjlighet att göra utlandsstudier eller praktik på hösten. Du avslutar hela utbildningen med ett självständigt arbete.

Utbildningens primära mål är att ge dig en teoretisk och praktisk kunskapsbas för att du ska kunna arbeta som event manager, d.v.s. planera, leda och genomföra event eller evenemang.

Förutom de skräddarsydda kurser som förbereder dig inför arbetet som event manager kommer du också att få kunskaper om värdet av event på en mer strategisk nivå. På så vis kommer du att få en helhetsförståelse för vad det innebär att arbeta med event samt dess värde för ett företag, ort eller någon annan typ av uppdragsgivare. Både besökarens upplevda värde och det ekonomiska värdet av ett event behandlas. Affärsmässighet och ekonomisk kunskap är oerhört viktigt för en event manager, inte minst i relationen med uppdragsgivare och sponsorer.

Event Management ges under dess första två år i Varberg. Det är en ort där sommaren är högsäsong vilken karaktäriseras av mängder av event. Samtidigt är det en dynamisk miljö där det arbetas aktivt med skapandet av events för att förlänga säsongen och öka attraktionskraften.

Det tredje året arbetar du mestadels i praktiknära kurser eller med din kandidatuppsats. Föreläsningar och seminarier under det tredje året kan komma att förläggas helt eller delvis i Borås.

Undervisningsform Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier som knyter an till de projektarbeten som du driver parallellt under utbildningen. En grundtanke i pedagogiken är att våra studenter i delar av undervisningen ska ges möjlighet till argumentation och reflektion kring tillämpade problem.

Viktiga inslag i utbildningen är att påbörja skapandet av ett professionellt nätverk med personliga kontakter. Som ett led i detta möter du under utbildningen kvalificerade praktiker och potentiella uppdragsgivare.

Examen Avslutad utbildning leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi - inriktning event management

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena företagsekonomi, upplevelseproduktion och informatik, vilket borgar för en god grundläggande kunskap i evenemangs ekonomi, styrning och organisering. Event Management programmet belyser utvecklingen den kreativa sektorn i Sverige och ger både teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av ledning av evenemang.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv, kommunal och regional utvecklingsverksamhet och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier.

Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i företagsekonomi, upplevelseproduktion, och informatik. Basblocket ger en bred kunskap inom evenemangområdet och en helhetsbild av evenemangsektorns villkor och förutsättningar, såväl organisatoriskt som praktiskt.

År 1
Event som upplevelseproduktion (7,5hp)
Entreprenörskap och försäljning (7,5hp)
Grundläggande marknadsföring för event (7,5hp)
Grundläggande redovisning (7,5hp)
Event IT (7,5hp)
Organisering av event I (7,5hp)
Projektledning för event (7,5hp)
Eventledning och praktiskt eventarbete (7,5hp)

År 2
Professionell försäljning (7,5hp)
Strategisk marknadsföring för event (7,5hp)
Storytelling som management av event (7,5hp)
Eventmarknadsföring (7,5hp)
Ekonomistyrning (7,5hp)
Projektbaserat utvecklingsarbete (7,5hp)
Organisering av event II (7,5hp)
Strategisk destinationsutveckling genom event (7,5hp)

Fördjupning årskurs 3
Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys och reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till Event Management rollen. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i arbetet med evenemang. Det tredje året avslutas med ett självständigt examensarbete.

Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan praktik, utlandsstudier, praktik utomlands eller ordinarie kurser inom företagsekonomi.

Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själva lyckas ordna en praktikplats.

Tredje året med praktiktermin
Praktiktermin (30hp)
Säljledning för event (7,5hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, event management (15hp)

Tredje året utan praktiktermin
Valbara kurser (30hp)
Försäljningsledning (7,5hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, event management (15hp)

Alternativ utbildningsplan för studier utomlands alternativt praktik utomlands
Utlandsstudierna infaller under höstterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera utomlands är att 90 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade den 1 april i årskurs 2. Val av kurser eller praktik utomlands måste godkännas av studierektor.

År 3:
Utlandstermin (30hp)
Obligatoriska kurser (30hp)

Övrigt

Diarienr: 085-17


Utbildningen ges på heltid, dagtid men viss kvällsundervisning kan förekomma.

Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), men inslag av distansundervisning kan förekomma.

Kurser under tredje året kan komma att förläggas helt eller delvis i Borås.

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå

Frida Rybo

Frida bidrar till att rädda liv och linda nöd

─ Jag lockades av bredden på utbildningen och alla praktiska kunskaper som är direkt applicerbara i arbetslivet. 
Läs hela intervjun

 

Elisabet Klingenstierna

Elisabet vill skapa upplevelser

– Hoppa på förfrågningar som kommer externt till studenterna på utbildningen, det är både lärorikt och roligt. Man vet aldrig vad för något spännande man får hänga med på.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: SGEMA
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-02-08
Version: 8.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Event Management, vid Högskolan i Borås är en utbildning som utgörs av ämnena företagsekonomi, upplevelseproduktion och informatik. Utbildningen syftar till att på vetenskaplig grund ge studenten en bred och generell professionsinriktad kunskap om event management. Studenten förbereds på att arbeta under förhållanden som ständigt förändras och att utveckla sin förmåga att hitta effektiva och kreativa lösningar. Utbildningen är en kvalificerad generalistutbildning med avseende på evenemangsrelaterade arbetsuppgifter med fokus på marknadsföring och försäljning. Efter avslutad utbildning ska studenten ha grundläggande kunskaper om och kunna planera och leda upplevelser i form av evenemang från idé till genomförande.

Efter avklarad utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse:
visa kunskap och förståelse inom ekonomiområdet, inbegripet kunskap om ekonomiområdets vetenskapliga grund med fördjupning och specialisering inom event management,
visa kunskap om tillämpliga metoder inom ekonomiområdet,
visa kunskap och förståelse kring aktuella forskningsfrågor inom ekonomiområdet och
visa förståelse för hur ekonomisk kunskap kan bli tillämpbar inom området event management,

Färdighet och förmåga:
visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser,
visa färdighet att kunna planera och leda upplevelser i form av evenemang från idé till genomförande och
visa förmåga att utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv identifiera problem och möjligheter samt att presentera lösningar för ett evenemangs olika intressenter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
visa förmåga att inom ekonomiområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens och
visa förmåga att reflektera och problematisera rollen som event manager utifrån hållbar utveckling som fenomen.

Innehåll

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena företagsekonomi, upplevelseproduktion och informatik, vilket borgar för en god grundläggande kunskap i evenemangs ekonomi, styrning och organisering. Event Management programmet belyser utvecklingen den kreativa sektorn i Sverige och ger både teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av ledning av evenemang.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv, kommunal och regional utvecklingsverksamhet och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier.

Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i företagsekonomi, upplevelseproduktion, och informatik. Basblocket ger en bred kunskap inom evenemangområdet och en helhetsbild av evenemangsektorns villkor och förutsättningar, såväl organisatoriskt som praktiskt.

År 1
Event som upplevelseproduktion (7,5hp)
Entreprenörskap och försäljning (7,5hp)
Grundläggande marknadsföring för event (7,5hp)
Grundläggande redovisning (7,5hp)
Event IT (7,5hp)
Organisering av event I (7,5hp)
Projektledning för event (7,5hp)
Eventledning och praktiskt eventarbete (7,5hp)

År 2
Professionell försäljning (7,5hp)
Strategisk marknadsföring för event (7,5hp)
Storytelling som management av event (7,5hp)
Eventmarknadsföring (7,5hp)
Ekonomistyrning (7,5hp)
Projektbaserat utvecklingsarbete (7,5hp)
Organisering av event II (7,5hp)
Strategisk destinationsutveckling genom event (7,5hp)

Fördjupning årskurs 3
Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys och reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till Event Management rollen. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i arbetet med evenemang. Det tredje året avslutas med ett självständigt examensarbete.

Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan praktik, utlandsstudier, praktik utomlands eller ordinarie kurser inom företagsekonomi.

Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själva lyckas ordna en praktikplats.

Tredje året med praktiktermin
Praktiktermin (30hp)
Säljledning för event (7,5hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, event management (15hp)

Tredje året utan praktiktermin
Valbara kurser (30hp)
Försäljningsledning (7,5hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, event management (15hp)

Alternativ utbildningsplan för studier utomlands alternativt praktik utomlands
Utlandsstudierna infaller under höstterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera utomlands är att 90 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade den 1 april i årskurs 2. Val av kurser eller praktik utomlands måste godkännas av studierektor.

År 3:
Utlandstermin (30hp)
Obligatoriska kurser (30hp)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.

Examen

Avslutad utbildning leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi - inriktning event management (Examina översätts med Degree of Bachelor of Science with a major in Business Administration specialisation Event Management).

Det finns även en möjlighet att ta ut en högskoleexamen efter två års studier. Det är en högskoleexamen med inriktning mot företagsekonomi - event management. (Examina översätts med Higher Diploma with specialisation in Business Administration Event Management).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att kvalitetssäkra utbildningen utvärderas varje kurs och utbildningsprogrammet i sin helhet. Utvärderingarna av kurserna sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering och sammanställs i kursutvärderingsrapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Utvärderingen av utbildningsprogrammet sker varje läsår och delges studenterna via klassmöten och lärplattformen. Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för fortsatt kurs- och programutveckling och utgör, tillsammans med en kontinuerlig förbättring av utvärderingsrutinerna, ett viktigt led i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning bl.a. genom sina representanter utbildningsutskottet. Studenterna kan också påverka sin utbildning via sina representanter i programrådet. I programrådet samtalar student- och lärarrepresentanter samt representanter från berörda professionsfält kring frågor som berör utbildning, liksom dess relevans i förhållande till samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden allmänt och mer specifikt inom respektive professionsområde.

Övrigt

Diarienr: 085-17


Utbildningen ges på heltid, dagtid men viss kvällsundervisning kan förekomma.

Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), men inslag av distansundervisning kan förekomma.

Kurser under tredje året kan komma att förläggas helt eller delvis i Borås.

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå

Kontakt


Programansvarig Anders Hultén
Programadministratör Monica Gotfredsen
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen