Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Event Management

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82120
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 45
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Kvalitet räcker inte längre som konkurrensmedel. Endast de varor och tjänster som kan berätta en historia och förknippas med trovärdighet, exklusivitet och starka värden kan urskiljas i bruset. Har du förmågan att ge av dig själv för att skapa engagemang? Då är utbildningen till event manager något för dig.

Innehåll

Utbildningens har en stark anknytning till praktiken vilket innebär att många kurser har direkt koppling till en framtida karriär som event manager. Kopplingen till det praktiska arbetet med att planera, leda och genomföra projekt finns redan från år 1. Under vårterminen planerar och genomför du tillsammans med de andra studenterna i utbildningen ett eget event. Under år 2 studeras och analyseras befintliga event som etablerade företag genomför.Det tredje året har du möjlighet att göra utlandsstudier eller praktik på hösten. Du avslutar hela utbildningen med ett självständigt arbete.

Utbildningens primära mål är att ge dig en teoretisk och praktisk kunskapsbas för att du ska kunna arbeta som event manager, d.v.s. planera, leda och genomföra event eller evenemang.

Förutom de skräddarsydda kurser som förbereder dig inför arbetet som event manager kommer du också att få kunskaper om värdet av event på en mer strategisk nivå. På så vis kommer du att få en helhetsförståelse för vad det innebär att arbeta med event samt dess värde för ett företag, ort eller någon annan typ av uppdragsgivare. Både besökarens upplevda värde och det ekonomiska värdet av ett event behandlas. Affärsmässighet och ekonomisk kunskap är oerhört viktigt för en event manager, inte minst i relationen med uppdragsgivare och sponsorer.

Event Management ges under dess första två år i Varberg. Det är en ort där sommaren är högsäsong vilken karaktäriseras av mängder av event. Samtidigt är det en dynamisk miljö där det arbetas aktivt med skapandet av events för att förlänga säsongen och öka attraktionskraften.

Det tredje året arbetar du mestadels i praktiknära kurser eller med din kandidatuppsats. Föreläsningar och seminarier under det tredje året kan komma att förläggas helt eller delvis i Borås.

Undervisningsform Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier som knyter an till de projektarbeten som du driver parallellt under utbildningen. En grundtanke i pedagogiken är att våra studenter i delar av undervisningen ska ges möjlighet till argumentation och reflektion kring tillämpade problem.

Viktiga inslag i utbildningen är att påbörja skapandet av ett professionellt nätverk med personliga kontakter. Som ett led i detta möter du under utbildningen kvalificerade praktiker och potentiella uppdragsgivare.

Examen Avslutad utbildning leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi - inriktning event management

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena företagsekonomi, upplevelseproduktion och informatik, vilket borgar för en god grundläggande kunskap i evenemangs ekonomi, styrning och organisering. Event Management programmet belyser utvecklingen den kreativa sektorn i Sverige och ger både teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av ledning av evenemang.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv, kommunal och regional utvecklingsverksamhet och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier.

Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i företagsekonomi, upplevelseproduktion, och informatik. Basblocket ger en bred kunskap inom evenemangområdet och en helhetsbild av evenemangsektorns villkor och förutsättningar, såväl organisatoriskt som praktiskt.

År 1
Event som upplevelseproduktion (7,5hp)
Entreprenörskap och försäljning (7,5hp)
Grundläggande marknadsföring för event (7,5hp)
Grundläggande redovisning (7,5hp)
Event IT (7,5hp)
Organisering av event I (7,5hp)
Projektledning för event (7,5hp)
Eventledning och praktiskt eventarbete (7,5hp)

År 2
Professionell försäljning (7,5hp)
Strategisk marknadsföring för event (7,5hp)
Storytelling som management av event (7,5hp)
Eventmarknadsföring (7,5hp)
Ekonomistyrning (7,5hp)
Projektbaserat utvecklingsarbete (7,5hp)
Organisering av event II (7,5hp)
Strategisk destinationsutveckling genom event (7,5hp)

Fördjupning årskurs 3
Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys och reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till Event Management rollen. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i arbetet med evenemang. Det tredje året avslutas med ett självständigt examensarbete.

Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan praktik, utlandsstudier, praktik utomlands eller ordinarie kurser inom företagsekonomi.

Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själva lyckas ordna en praktikplats.

Tredje året med praktiktermin
Praktiktermin (30hp)
Säljledning för event (7,5hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi (15hp)

Tredje året utan praktiktermin
Valbara kurser (30hp)
Säljledning för event (7,5hp)
Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi (15hp)

Alternativ utbildningsplan för studier utomlands alternativt praktik utomlands
Utlandsstudierna infaller under höstterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera utomlands är att 90 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade den 1 april i årskurs 2. Val av kurser eller praktik utomlands måste godkännas av studierektor.

År 3:
Utlandstermin (30hp)
Obligatoriska kurser (30hp)

Övrigt

Utbildningen ges på heltid, dagtid men viss kvällsundervisning kan förekomma.

Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), men inslag av distansundervisning kan förekomma.

Kurser under tredje året förläggs helt eller delvis i Borås.

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå