Huvudmeny
Till anmälan

IT-tekniker

120 högskolepoäng, heltid 100%

Kablar som kopplas

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c.

Examen

Högskoleexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82140
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 48
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen avser att ge kompetens inom informationsteknologi med inriktning mot support och administration av större såväl som mindre IT-system.
Kurserna ger 7,5 högskolepoäng om inget annat anges:
Kurser år 1

 • Datorarkitektur och ellära
 • Dokumentation och presentationsteknik
 • Grundläggande scriptprogrammering
 • Nätverk I / Fleranvändarsystem
 • Introduktion till virtualisering och molntjänster
 • Operativsystem och drift av servrar
 • Nätverk II /Routing- och switchteknik
 • Supportkunskap

Kurser år 2 - höstterminen

 • Nätverk III / LAN-säkerhet och WAN-access
 • Databaser & affärssystem
 • Grundläggande informationssäkerhet
 • Projektteknik Kurser år 2 - vårterminen Alternativ 1
 • Teori och praktik inom professionen IT-tekniker, 30 hp

Alternativ 2

 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Självständigt arbete för högskoleexamen för IT-tekniker, 15 hp

*Valbar kurs inom informatik, datateknik eller ekonomi.
Mindre förändringar i kursernas ordningsföljd och omfattning kan komma att genomföras.

Övrigt

Kurslitteratur på engelska är vanligt förekommande.

Erik Hedin

Erik lockades av det praktiska i utbildningen

– Det bästa är att vi jobbar mycket praktiskt och mycket tillsammans, lärarna är också väldigt närvarande hela tiden.
 Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: TGITT
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom teknik, 2016-10-28
Version: 2.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som IT-tekniker.
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten:
visa kunskap om det valda teknikområdet för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet
Färdighet och förmåga
För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten:
visa förmåga att identifiera, formulera och hantera tekniska frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper
visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det valda teknikområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen inom ett tekniskt område ska studenten:
visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det valda teknikområdet
Specifika mål för högskoleexamen IT-tekniker
Efter genomgången utbildning ska studenten:
ha gedigna kunskaper om hur moderna IT-system är uppbyggda och administreras.
ha gedigna kunskaper om regelverk och etablerade metoder för supporthantering av IT inom moderna organisationer.
uppfylla kriterier för certifiering enligt CISCO-akademins nivå CCNA.
uppfylla kriterier för certifiering enligt ITIL v3 Foundation.
självständigt kunna hantera och aktivt resolvera supportärenden vid direkt kontakt mot kund.
ha förståelse för betydelsen av ett korrekt och professionellt förhållningssätt till involverade personer i en affärsrelation

Innehåll

Utbildningen avser att ge kompetens inom informationsteknologi med inriktning mot support och administration av större såväl som mindre IT-system.
Kurserna ger 7,5 högskolepoäng om inget annat anges:
Kurser år 1

 • Datorarkitektur och ellära
 • Dokumentation och presentationsteknik
 • Grundläggande scriptprogrammering
 • Nätverk I / Fleranvändarsystem
 • Introduktion till virtualisering och molntjänster
 • Operativsystem och drift av servrar
 • Nätverk II /Routing- och switchteknik
 • Supportkunskap

Kurser år 2 - höstterminen

 • Nätverk III / LAN-säkerhet och WAN-access
 • Databaser & affärssystem
 • Grundläggande informationssäkerhet
 • Projektteknik Kurser år 2 - vårterminen Alternativ 1
 • Teori och praktik inom professionen IT-tekniker, 30 hp

Alternativ 2

 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Valbar kurs, 7,5 hp*
 • Självständigt arbete för högskoleexamen för IT-tekniker, 15 hp

*Valbar kurs inom informatik, datateknik eller ekonomi.
Mindre förändringar i kursernas ordningsföljd och omfattning kan komma att genomföras.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c.

Examen

Avklarad utbildning leder till Högskoleexamen med inriktning mot IT-tekniker.
Examen översätts till engelska med University Diploma with Specialisation in Information Technology Engineering.

Någon examensbenämning är inte knuten till denna utbildning. En sammanställning över utbildningens kurser, s.k. utbildningsintyg, kan utfärdas för den som genomgått samtliga kurser med godkänt resultat. Utfärdande av utbildningsintyg sker efter ansökan till institutionen.

Studentinflytande och utvärdering

Alla kurser inom utbildningsprogrammet utvärderas (se högskolans policy för kursutvärdering). Akademichef och programansvarig för att studenternas synpunkter på utbildningen systematiskt och regelbundet inhämtas.

Akademichef och programansvarig ansvarar för att utbildningsprogrammet årligen utvärderas. Utvärderingen genomförs tillsammans med lärare inom utbildningsprogrammet, studenter och professionsföreträdare i ett branschråd. Utvärderingen dokumenteras skriftligt och återförs till studenterna.

Övrigt

Kurslitteratur på engelska är vanligt förekommande.

Kontakt


Programansvarig Håkan Romeborn
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen