Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82222
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 60
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Är du intresserad av att utreda, analysera, utvärdera och samordna? Vill du arbeta som tjänsteman i demokratins tjänst? Vill du vara med och påverka hur den offentliga sektorn förvaltas och vara delaktig i förverkligandet av den representativa demokratin? Då ska du läsa Administratörprogrammet där du får en kandidatexamen i offentlig förvaltning.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basår och ett fördjupningsår som bland annat ger möjlighet till utlandsstudier och praktik. Praktiska inslag, där du exempelvis ska använda administrativa system, sker redan från år 1.

Administratörprogrammet är uppdelat i ett tvåårigt basår och ett fördjupningsår. Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som ställs på dig som skicklig generalist inom området offentlig förvaltning. Kurserna omfattar redovisning, ekonomistyrning, juridik, samhällsekonomi, politik och organisation. Det tredje året har du möjlighet att studera utomlands eller göra praktik.

Utbildningen ger dig tillgång till en arbetsmarknad inom offentlig sektor, men även inom organisationer med stor kontaktyta gentemot den offentliga sektorn. Du kommer att behärska kvalificerade administrativa uppgifter inom området offentlig förvaltning.

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi vilket borgar för en god grundläggande kunskap i förvaltandets ekonomi, styrning och organisering. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning belyser utvecklingen av svensk ekonomi och välfärd och ger både teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av förvaltning i den offentliga sektorn.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med offentliga verksamheter och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier.


Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Basblocket ger en bred kunskap inom området offentlig förvaltning och en helhetsbild av den offentliga sektorns villkor och förutsättningar, såväl internt organisatoriskt som externt samhälleligt.

År 1
Förvaltning och politiska system (15 hp)
Samhällsekonomi (7,5 hp)
Organisationsteori för offentlig sektor I (7,5hp)
Förvaltningsrätt (7,5 hp)
Ekonomistyrning (7,5 hp)
Redovisning för administratörer (7,5 hp)
Organisationsteori för offentlig sektor II (7,5hp)

År 2
Externredovisning i kommunsektorn (7,5 hp)
Projektbaserat förändringsarbete i offentliga organisationer (7,5 hp)
Maktrelationer och förvaltningspraktik (7,5 hp)
Styrning och ledning i offentlig sektor (7,5 hp)
Reformer, utvärdering och implementering (7,5 hp)
E-förvaltning (7,5 hp)
Marknad och politik (7,5 hp)
Utvärdering i praktiken (7,5 hp)

Fördjupning årskurs 3
Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys och reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till ämbetsmannarollen inom offentlig förvaltning. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i en förvaltning.
Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet innehåller en metodkurs och ett självständigt arbete. Den sista terminen är en valbar termin där studenten kan välja mellan kurser, praktik, utlandsstudier eller praktik utomlands.
Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själv lyckas ordna en praktikplats.

Höstterminen

  • Forskningsmetoder i offentlig förvaltning (15 hp)
  • Självständigt arbete för kandidatexamen i offentlig förvaltning (15 hp)

Vårterminen

  • Handledd studiepraktik i offentlig förvaltning (30 hp)

alt.

  • Valbara kurser med relevant inriktning vid Högskolan i Borås motsvarande 30 hp

Alternativ utbildningsplan för studier alternativt praktik utomlands
Utlandsstudierna infaller under vårterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera utomlands är att 100 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade den 1 oktober i årskurs 3. Val av lämpliga kurser eller praktik utomlands måste godkännas av programansvarig.

Vårterminen år 3:
Utlandstermin 30hp

Övrigt

Kurslitteraturen är på engelska respektive svenska. Utbildningen ges på heltid, dagtid men viss kvällsundervisning kan förekomma.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), men inslag av distansundervisning kan förekomma.
Förkunskapskraven ovan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Dnr: 770-17