Huvudmeny
Till anmälan

Kandidatprogram i offentlig förvaltning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Studenter bibliotek

Är du intresserad av att utreda, analysera, utvärdera och samordna? Vill du arbeta som tjänsteman i demokratins tjänst? Vill du vara med och påverka hur den offentliga sektorn förvaltas och vara delaktig i förverkligandet av den representativa demokratin? Då ska du läsa Administratörprogrammet där du får en kandidatexamen i offentlig förvaltning.

Den offentliga sektorn, kommun, landsting, skola och sjukvården, så väl som företag och andra organisationer, har ett stort behov av kvalificerade administratörer.
Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basår och ett fördjupningsår som bland annat ger möjlighet till utlandsstudier och praktik. Praktiska inslag där du exempelvis ska använda administrativa system sker redan från år 1.

Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som ställs på dig som skicklig generalist inom det administrativa området. Kurserna omfattar offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Det tredje året har du möjlighet att studera utomlands eller göra praktik. Under utbildningen lär du dig de viktigaste lagarna och reglerna som styr verksamheten inom den offentliga sektorn.

Målet efter avslutad utbildning är att du ska kunna använda de mest förekommande administrativa systemen som idag används inom offentlig sektor samt förstå hur dessa system är kopplade till varandra. Du kommer också att kunna bedöma behov av förbättringar inom administrativa rutiner och därmed på ett kvalificerat sätt kunna formulera krav när dessa rutiner ska förändras eller bytas ut.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Efter genomgången utbildning kommer du behärska kvalificerade uppgifter inom området offentlig förvaltning. I arbetsuppgifterna ingår allt från att använda administrativa system till att göra professionella bedömningar och analyser. Utbildningen ger dig främst tillgång till en arbetsmarknad inom den offentliga förvaltningen - i Sverige och utomlands, men även inom andra organisationer och företag. Det är få företag idag som kan fungera utan personal med gedigna kunskaper om hur den gemensamma sektorn fungerar.

Exempel på yrken: utredare, analytiker, handläggare, informatör, projektledare eller koordinator.

Exempel på arbetsplatser: kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, regeringskansliet (t ex vid något av departementen eller vid någon av Sveriges ambassader runt om i världen), EU-administrationen, organisationer och företag med stor kontaktyta mot offentlig sektor.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82222
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 60
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Utbildningen är uppdelad i ett tvåårigt basår och ett fördjupningsår som bland annat ger möjlighet till utlandsstudier och praktik. Praktiska inslag, där du exempelvis ska använda administrativa system, sker redan från år 1.

Administratörprogrammet är uppdelat i ett tvåårigt basår och ett fördjupningsår. Utbildningen innehåller kurser som är anpassade efter de krav som ställs på dig som skicklig generalist inom området offentlig förvaltning. Kurserna omfattar redovisning, ekonomistyrning, juridik, samhällsekonomi, politik och organisation. Det tredje året har du möjlighet att studera utomlands eller göra praktik.

Utbildningen ger dig tillgång till en arbetsmarknad inom offentlig sektor, men även inom organisationer med stor kontaktyta gentemot den offentliga sektorn. Du kommer att behärska kvalificerade administrativa uppgifter inom området offentlig förvaltning.

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi vilket borgar för en god grundläggande kunskap i förvaltandets ekonomi, styrning och organisering. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning belyser utvecklingen av svensk ekonomi och välfärd och ger både teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av förvaltning i den offentliga sektorn.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med offentliga verksamheter och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier.


Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Basblocket ger en bred kunskap inom området offentlig förvaltning och en helhetsbild av den offentliga sektorns villkor och förutsättningar, såväl internt organisatoriskt som externt samhälleligt.

År 1
Förvaltning och politiska system (15 hp)
Samhällsekonomi (7,5 hp)
Organisationsteori för offentlig sektor I (7,5hp)
Förvaltningsrätt (7,5 hp)
Ekonomistyrning (7,5 hp)
Redovisning för administratörer (7,5 hp)
Organisationsteori för offentlig sektor II (7,5hp)

År 2
Externredovisning i kommunsektorn (7,5 hp)
Projektbaserat förändringsarbete i offentliga organisationer (7,5 hp)
Maktrelationer och förvaltningspraktik (7,5 hp)
Styrning och ledning i offentlig sektor (7,5 hp)
Reformer, utvärdering och implementering (7,5 hp)
E-förvaltning (7,5 hp)
Marknad och politik (7,5 hp)
Utvärdering i praktiken (7,5 hp)

Fördjupning årskurs 3
Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys och reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till ämbetsmannarollen inom offentlig förvaltning. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i en förvaltning.
Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet innehåller en metodkurs och ett självständigt arbete. Den sista terminen är en valbar termin där studenten kan välja mellan kurser, praktik, utlandsstudier eller praktik utomlands.
Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själv lyckas ordna en praktikplats.

Höstterminen

 • Forskningsmetoder i offentlig förvaltning (15 hp)
 • Självständigt arbete för kandidatexamen i offentlig förvaltning (15 hp)

Vårterminen

 • Handledd studiepraktik i offentlig förvaltning (30 hp)

alt.

 • Valbara kurser med relevant inriktning vid Högskolan i Borås motsvarande 30 hp

Alternativ utbildningsplan för studier alternativt praktik utomlands
Utlandsstudierna infaller under vårterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera utomlands är att 100 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade den 1 oktober i årskurs 3. Val av lämpliga kurser eller praktik utomlands måste godkännas av programansvarig.

Vårterminen år 3:
Utlandstermin 30hp

Övrigt

Kurslitteraturen är på engelska respektive svenska. Utbildningen ges på heltid, dagtid men viss kvällsundervisning kan förekomma.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), men inslag av distansundervisning kan förekomma.
Förkunskapskraven ovan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Dnr: 770-17

Helny Malmborg

Ett brett program passade Helny perfekt

– Det bästa är att programmet är så brett. Det är en stor fördel för mig då jag inte visste exakt vad jag ville göra efteråt, säger Helny Malmborg. Läs hela intervjun

 

Jonas Edberg

Jonas vässade sina kunskaper på högskolan

– Jag känner att jag har ett ganska stort ansvar och det är varierande arbetsuppgifter. Allt ifrån att lägga in resultat från forskarkurser i utbildningsdatabasen Ladok till att beställa blommor inför en disputation.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: SGOFF
Nivå: Grundnivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-11-15
Version: 1.1
Gäller från: HT 2018

Allmänna mål

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

(Högskolelagen 1 kap 8§)

Utbildningens mål

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, vid Högskolan i Borås är en utbildning som utgörs av ämnena offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Utbildningen syftar till att på vetenskaplig grund ge studenten en bred och generell professionsinriktad kunskap om offentliga förvaltningar och dess administrativa system. Studenten förbereds på att arbeta under förhållanden som ständigt förändras och utvecklar sin förmåga att hitta effektiva lösningar för både vardagliga arbetsrutiner och långsiktigt administrativt arbete. Utbildningen är en kvalificerad generalistutbildning med avseende på administrativa uppgifter inom kommun och landsting samt statliga organisationer. Efter avslutad utbildning ska studenten ha grundläggande kunskaper om hur offentliga organisationer finansieras, styrs och administreras.

Efter avklarad utbildning ska studenten:

Kunskap och förståelse:

 • kunna redovisa grunderna i de lagar och förordningar som den offentliga verksamheten verkar inom,
 • kunna redogöra för de grundläggande teorier och metoder i varje ämne som ingår i utbildningsprogrammet,
 • kunna redogöra för administrativa funktioner utifrån ett medborgar-, mångfald- och hållbarhetsperspektiv,
 • uppvisa kännedom om vilka vanliga datasystem och mjukvaruprogram som används inom offentlig verksamhet,
 • kunna redogöra för styrningens och ledningens betydelse samt dess utövning i offentlig verksamhet,
 • ha god kunskap om programmets vetenskapliga grund och aktuella forskningsfrågor för offentlig förvaltning.


Färdighet och förmåga:

 • utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv ha god förmåga att identifiera, strukturera, analysera och lösa administrativa problem,
 • kunna använda flera vanligt förekommande administrativa system inom offentlig verksamhet,
 • att självständigt genomföra en vetenskaplig empirisk undersökning,
 • god grundläggande förmåga att arbeta projektbaserat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna bemöta och förhålla sig professionellt enligt de regler som finns för offentlig verksamhet både gentemot övriga anställda och brukare med iakttagande av mångfaldsvärden och jämställdhetsperspektiv,
 • självständigt kunna göra kritiska bedömningar av och värdera vad som krävs för att genomföra vanligt förekommande administrativa uppgifter inom offentlig verksamhet,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens inom området offentlig förvaltning.

Innehåll

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi vilket borgar för en god grundläggande kunskap i förvaltandets ekonomi, styrning och organisering. Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning belyser utvecklingen av svensk ekonomi och välfärd och ger både teoretisk insikt och praktisk erfarenhet av förvaltning i den offentliga sektorn.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och praktikfall. Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med offentliga verksamheter och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier.


Basblock årskurs 1 och 2
Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i offentlig förvaltning, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Basblocket ger en bred kunskap inom området offentlig förvaltning och en helhetsbild av den offentliga sektorns villkor och förutsättningar, såväl internt organisatoriskt som externt samhälleligt.

År 1
Förvaltning och politiska system (15 hp)
Samhällsekonomi (7,5 hp)
Organisationsteori för offentlig sektor I (7,5hp)
Förvaltningsrätt (7,5 hp)
Ekonomistyrning (7,5 hp)
Redovisning för administratörer (7,5 hp)
Organisationsteori för offentlig sektor II (7,5hp)

År 2
Externredovisning i kommunsektorn (7,5 hp)
Projektbaserat förändringsarbete i offentliga organisationer (7,5 hp)
Maktrelationer och förvaltningspraktik (7,5 hp)
Styrning och ledning i offentlig sektor (7,5 hp)
Reformer, utvärdering och implementering (7,5 hp)
E-förvaltning (7,5 hp)
Marknad och politik (7,5 hp)
Utvärdering i praktiken (7,5 hp)

Fördjupning årskurs 3
Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys och reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till ämbetsmannarollen inom offentlig förvaltning. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till mer kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i en förvaltning.
Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet innehåller en metodkurs och ett självständigt arbete. Den sista terminen är en valbar termin där studenten kan välja mellan kurser, praktik, utlandsstudier eller praktik utomlands.
Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själv lyckas ordna en praktikplats.

Höstterminen

 • Forskningsmetoder i offentlig förvaltning (15 hp)
 • Självständigt arbete för kandidatexamen i offentlig förvaltning (15 hp)

Vårterminen

 • Handledd studiepraktik i offentlig förvaltning (30 hp)

alt.

 • Valbara kurser med relevant inriktning vid Högskolan i Borås motsvarande 30 hp

Alternativ utbildningsplan för studier alternativt praktik utomlands
Utlandsstudierna infaller under vårterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera utomlands är att 100 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade den 1 oktober i årskurs 3. Val av lämpliga kurser eller praktik utomlands måste godkännas av programansvarig.

Vårterminen år 3:
Utlandstermin 30hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Examen

Avslutad utbildning leder till en filosofie kandidatexamen med huvudområde offentlig förvaltning (Examina översätts med Degree of Bachelor of Science with a major in Public Administration).
Det finns även möjlighet att ta ut en högskoleexamen efter två års studier. Det är en högskoleexamen med inriktning mot offentlig förvaltning. Examina översätts med Higher Education Diploma with specialisation in Public Administration.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

För att kvalitetssäkra utbildningen utvärderas varje kurs och utbildningsprogrammet i sin helhet. Utvärderingarna av kurserna sker i enlighet med högskolans policy för kursutvärdering och sammanställs i kursutvärderingsrapporter som delges studenterna främst via lärplattform. Utvärderingen av utbildningsprogrammet sker varje läsår och delges studenterna via lärplattformen. Utvärderingarnas resultat är en värdefull utgångspunkt för fortsatt kurs- och programutveckling och utgör, tillsammans med en kontinuerlig förbättring av utvärderingsrutinerna, ett viktigt led i kvalitetsutvecklingsarbetet.

Studenterna har stora möjligheter att påverka sin utbildning, bl.a. genom sina studentrepresentanter i utbildningsutskottet och i utbildningens programråd, samt vid de träffar som genomförs varje termin med respektive årskull på programmet. I programrådet samtalar student- och lärarrepresentanter samt representanter från berörda professionsfält kring frågor som berör utbildningen, liksom dess relevans i förhållande till samhällsutvecklingen och arbetsmarknaden allmänt och mer specifikt inom professionsområdet.

Övrigt

Kurslitteraturen är på engelska respektive svenska. Utbildningen ges på heltid, dagtid men viss kvällsundervisning kan förekomma.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), men inslag av distansundervisning kan förekomma.
Förkunskapskraven ovan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Dnr: 770-17

Kontakt


Programansvarig Anette Gustafsson
Programadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen