Huvudmeny
Till anmälan

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Modedesign

120 högskolepoäng, heltid 100%

MA fashion design work in progress

Masterprogrammet i mode- och textildesign ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa ditt kunnande som textil- eller modedesigner med avseende på konstnärlig, teknisk, teoretisk och reflekterande förmåga. Du får möjlighet till fördjupade praktikbaserade studier i form av projekt som utvecklas progressivt från ett ansökningsprojekt fram till avslutande examensarbete.

Masterprogrammet utvecklar dina färdigheter inom design, ditt textiltekniska kunnande och din förmåga till kritiskt reflekterande. Programmet baseras på experimentellt undersökande arbete. Med utgångspunkt från din kandidatexamen inom området design väljer du att specialisera dig i textildesign eller modedesign. I utbildningen flyttas fokus från enskilda designprojekt till ett designprogram som du formulerar. Detta utvecklar och exemplifierar du sedan under utbildningens två år i olika projektarbeten, där fördjupning och kunskap successivt byggs på mot det avslutande examensarbete om 30 högskolepoäng.

Under utbildningen undersöker och reflekterar du över specifika frågor och aspekter inom design genom ditt praktiska arbete. Arbetet presenteras sedan genom utställning eller visning tillsammans med en reflekterande dokumentation över arbetet.

I masterprogrammet lär du dig att utvärdera, se sammanhang och kritiskt granska ditt eget och andras arbete. Kritisk reflektion utvecklas såväl i diskussionerna med andra studenter och representanter för designområdet som i skriftliga reflektioner där du sätter ditt arbete i relation till ett designsammanhang.

I utbildningen läggs det stor vikt vid att vidareutveckla din förståelse och kunskap om textila tekniker och material. En viktig del av detta utgörs av en fördjupad reflektion kring frågor om hållbar utveckling.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav, ansökan och urval
För särskild behörighet till programmet krävs en kandidatexamen i design 180 högskolepoäng eller motsvarande samt förmåga till experimentellt undersökande arbete och kritisk reflektion. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Sökande anmäler sig till en inriktning, dvs. till textildesign eller modedesign. Ansökan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt CV, se länk nedan. I portfolion skall den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen inom ramen för programmets projektkurser.
Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.
Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på
www.hb.se/ths/masterdesign/apply

Karriärvägar

Med en konstnärlig master i mode- och textildesign med inriktning mot modedesign eller textildesign får du fördjupade kunskaper och kompetens inom respektive områden. Du har efter utbildningen möjlighet att arbeta som designer mot industrin, som anställd eller som frilansande designer, eller i tvärdisciplinära samarbetsprojekt i ett bredare perspektiv, både nationellt och internationellt.

Examen

Konstnärlig masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-8250A
Sista anmälningsdag: 2018-03-01
Urval: Ansökan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt CV, se länk nedan. I portfolion skall den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen. Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning. Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på www.hb.se/ths/masterdesign/apply
Antal platser: 9
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Mastersprogrammet har starkt fokus på projektarbete, där fördjupning och kunskap successivt byggs på mot avslutande examensarbete. Utbildningen omfattar två år om totalt 120 högskolepoäng, inklusive examensarbete om 30 högskolepoäng.

Upplägg

Masterprogrammet i mode- och textildesign har två inriktningar, modedesign och textildesign. Inriktning väljs vid ansökan till programmet.

Masterprogrammet kombinerar individuellt upplagda studier genom fyra större designprojekt med gemensamma kurser i designmetodik och konstnärligt utvecklingsarbete samt gemensamma designseminarium som löper parallellt med övriga kurser under hela studietiden. Den individuellt upplagda studieplanen tar sin utgångspunkt i studentens ansökningsprojekt. En rad kurser erbjuds som introduktion till arbete i verkstäder och lab. För att vidareutveckla, och fördjupa, studentens förståelse och kunnande vad beträffar textila tekniker och material läggs individuellt upplagda kursmoment in i designprojekten.

Programmet genomförs i en multidisciplinär miljö där lärare från en rad discipliner samlas, vilka kompletteras med gästlärare och externa handledare som tillför programmet specialiserad kompetens av olika slag, vilket ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden forma professionella nätverk. Undervisningsmetodik har starkt fokus på handledning, seminarie- och workshopverksamhet. För att säkra kontinuitet har alla studenter en huvudhandledare som följer dem genom alla designprojekt, alla designkurser är dessutom positionerade i ett gemensamt ramverk; introduktion, seminarier och examina som samlar hela studentgruppen. Seminarierna utgör ett viktigt forum för diskussion kring pågående projekt och för att initiera kritisk analys.

Dokumenterad reflektion, i text, bild etc., kring resultat och process ingår i alla designprojekt. Genom att arbeta både med gestaltning och dokumenterad reflektion fördjupar studenten sina kunskaper och samtidigt sina möjligheter att diskutera ett givet arbete.

Examination baseras på bedömning av designarbete, muntlig och visuell presentation och dokumenterad reflektion i enlighet med givna lärandemål för varje kurs. Som opponenter på masterprogrammets examensarbeten engageras professorer och lektorer från främst designutbildningar i Norden eller yrkesverksamma designers inom studenternas specialområde.

Årskurs 1, 60 högskolepoäng
Estetisk teori - Designmetodik, 7,5 hp
Kursen syftar till att fördjupa studentens teoretiska förståelse av principer och grundvalar för systematiskt designarbete och att vidareutveckla deras förmåga att designa designprocessen genom att applicera teoretiska principer och grundvalar i praktiskt arbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1b-c, 2a-c.

Estetisk teori - Designseminarier I, 7,5 hp
Kursen syftar till att introducera studenten till forskning och professionell utveckling inom textil- och modedesign. Kursen har också som syfte att träna studenten i en öppen kritisk diskussion kring sitt eget och andras arbeten. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 3a-b.

Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens individuella konstnärliga förmåga och förmedla inblick i samtida konst och design genom studium i samtida strömningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a.

Designprojekt - Ansökningsprojekt, 7,5 hp
Kursen syftar till att förbereda och utveckla masterprogrammets ansökningsprojekt; att förbereda, utveckla och bestämma ett designprogram med utgångspunkt i det ansökningsprojekt som var grunden för students antagning till masterprogrammet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt - Fördjupningsprojekt, 15 hp
Kursen syftar till fördjupad träning i designarbete; att fördjupa, och testa, givet designprogram genom en serie designexempel, t.ex. i samarbete med ett textil- och/eller modeföretag och/eller en organisation utifrån studentens val av inriktning. I kursen utvecklar studenten ett eget valt designprojekt med fokus på idéutveckling där hänsyn tas till miljömässiga, tekniska, marknadsmässiga och etiska aspekter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a-b, 4a-b, 5a-c, 6a-b.

Valbara kurser om 15 hp
Möjlighet finns här att läsa introduktions- eller fördjupningskurser i textila tekniker som syftar till att ge kunskap om och skicklighet i olika tekniker, t ex: färgning, textiltryck och beredning, väv, trikå och stickat, konstruktion samt textil materiallära. Huvudfokus i kurserna inriktas mot lärandemål 6a-b.

Årskurs 2, 60 högskolepoäng
Estetisk teori - Designseminarier II, 7,5 hp
(Se Estetisk teori - Designseminarier I år 1.) Designseminarier II inkluderar designhistoria, som syftar till fördjupad reflektion kring, och kritisk granskning av, studentens eget arbete så som detta relateras till designhistoria i termer av artefakter, människor, rörelser och företag m.m. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 3a-b.

Designprojekt - Utvecklingsprojekt, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga och kreativa förmåga genom experimentellt arbete med material, design och funktion i relation till mode och textil. Kursen syftar också till ett fördjupat perspektiv på designmetodik och designkoncept genom analys, utforskande och prövande; att vidareutveckla givet designprogram genom experimentellt designarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt - Examensarbete, 30 hp
Kursen syftar till att genom seminarier och handledning förbereda studenten för det avslutande arbete som förväntas demonstrera excellens i textil- och modedesign med avseende på professionell och/eller experimentell praktik; att sammanfatta och utveckla en slutlig examenskollektion för visning/utställning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3ab, 4a-b, 5c, 6a-b.

Valbara kurser om 7,5 hp
Studenten väljer själv kurser i samråd med utbildningsledare.

Vidare studier

Utbildningen förbereder dig för konstnärliga forskarstudier inom mode- och textildesign.

Övrigt

Delar av utbildningen kan vara förlagd till annan ort.

Dnr. 597-15

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: KMAMT
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning, 2014-11-14
Version: 4.0
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

  • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
  • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Syfte
Masterprogrammet i mode- och textildesign syftar till att utveckla och fördjupa studentens kunnande som textil/modedesigner med avseende på konstnärlig, teknisk, teoretisk och reflekterande förmåga. Programmet erbjuder fördjupade praktikbaserade studier i form av projekt som studenten utvecklar progressivt från ett ansökningsprojekt fram till avslutande examensarbete.

Särskild vikt läggs vid målen att studenten vid examen skall visa excellens som designer, visa konstnärlig skicklighet, samt visa fördjupad förmåga till kritisk reflektion visavi dessa båda beståndsdelar i det vittomfattande designfältet.

Kritisk reflektion är integrerad i kurser som relaterar historisk designanalys och designteori till en rad olika applikationer, från projekt som fokuserar på individuellt arbete till projekt i samverkan med företag, institut och organisationer. Programmet syftar till att utveckla studentens förmåga att identifiera, strategiskt hantera och föreslå lösningar till gestaltningsmässiga problem. Kritisk reflektion, som utvecklas i diskussioner och genom att presentera problem och lösningar för en jämbördig publik, och för representanter för designprofessionen, är en central komponent i detta. Från att ha förvärvat kunskap om designområdet i stort tränas därmed studenten i programmet att utvärdera, kontextualisera och kritiskt granska sitt eget och andras arbete. På detta sätt fördjupas individuell konstnärlig förmåga och tekniskt kunnande med målsättningen att vidareutbilda designers för excellens i professionellt arbete och/eller för en forskarutbildning i praktikbaserad designforskning.

Som grund för det konstnärliga uttrycket läggs det i programmet stor vikt vid att vidareutveckla studentens förståelse och kunskap om textila tekniker och material. Fördjupad reflektion kring frågor om hållbar utveckling är en viktig del av detta. Det arbete som tas fram inom programmet sträcker sig från kritiskt konstnärlig arbete som ger förslag på alternativ design till prototyper som introducerar nya avancerade tekniker och material.

Med utgångspunkt i sin kandidatexamen inom designfältet väljer studenten att specialisera sig i textildesign eller modedesign med projekt applicerade till givna områden inom dessa discipliner. Till respektive specialisering knyts specifika frågeställningar, baserat på aktuella diskurser.

Masterprogrammet inriktas mot fördjupning med avseende på utveckling och reflektion. Detta bygger på att studenten flyttar fokus från enskilda designprojekt till ett designprogram som exemplifieras och fördjupas i olika projekt. Med designprogram avses då en tematiskt övergripande programförklaring, som ger stöd för fokusering på de designbeslut som är centrala för hur allmänna designintentioner kan manifesteras i enskilda designprojekt. Ett designprogram kan mycket allmänt peka ut en ideologisk riktning eller på ett mer konkret sätt introducera nya möjligheter i material och/eller tekniker.

Lärandemål
Efter avslutade studier förväntas studenten visa excellens i designarbete; att behärska textil/modedesign i praktiken med avseende både på utveckling och reflektion såväl som presentation och diskussion. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat ska studenten kunna:

1. Design
a) Demonstrera excellens i mode/textil-design med avseende på professionellt och/eller experimentellt arbete (konstnärligt utvecklingsarbete/praktikbaserad designforskning).
b) Utveckla kunnande i, och förståelse för, designarbete och konstnärliga frågeställningar i relation till grundutbildningsnivå.
c) Utveckla originella idéer och applicera dessa på ett systematiskt sätt, omvandla koncept till konkret gestaltning, att utveckla dem till forskningsbara begrepp.

2. Designmetodik
a) Utveckla och reflektera över designmetodik och designteori med avseende på såväl experimentellt som professionellt arbete i relation till grundutbildningsnivån.
b) Självständigt utföra efterforskning i nya och/eller obekanta fält med grund i en designinriktad analys efter givna förutsättningar; att utveckla projekt som karakteriseras av problemlösning och reflektion.
c) Utveckla en förmåga att genomföra designarbete som bidrar till utvecklingen av designpraktik i allmänhet.

3. Designdiskurs
a) Presentera, kontextualisera och kritiskt diskutera sitt eget och andras designarbete och konstnärliga förhållningssätt med referens till en samtida utveckling av experimentell och professionell praktik och praktikbaserad designforskning.
b) Leda diskussioner kring designpraktik och designprodukter i publika sammanhang; demonstrera förmåga att kunna kommunicera intentioner i sitt eget och andras arbete på seminarier och i workshops m.m.

4. Designestetik
a) Utveckla och reflektera över kompositionsmetoder, formprinciper och designuttryck som estetisk grundval för praktiskt designarbete.
b) Använda och utveckla sin egen designpraktik och initiera välfunna ansatser till utvecklingen av designpraktiken i allmänhet genom användning av nyskapande uttryck.

5. Designetik
a) Utveckla och reflektera över arbetsprocesser och design management med referens till kulturella kontexter och till frågor om hållbar utveckling som etiska grundvalar för praktiskt designarbete.
b) Visa förmåga att applicera ett holistiskt perspektiv på komplexa processer relaterade till samspelet mellan design, produktion, marknadsföring och profileringen av produkter och service i relation till designpraktiken och dess samhälleliga implikationer.
c) Argumentera för och emot produkter och service i mångtydiga sammanhang och/eller etiska diskurser.

6. Material och teknik
a) Visa fördjupade kunskaper om och färdigheter i textila tekniker genom experimentellt arbete.
b) Visa fördjupade kunskaper om textila material, deras egenskaper och uttrycksmöjligheter genom experimentellt arbete.

Innehåll

Masterprogrammet i mode- och textildesign har två inriktningar, modedesign och textildesign. Inriktning väljs vid ansökan till programmet.

Masterprogrammet kombinerar individuellt upplagda studier genom fyra större designprojekt med gemensamma kurser i designmetodik och konstnärligt utvecklingsarbete samt gemensamma designseminarium som löper parallellt med övriga kurser under hela studietiden. Den individuellt upplagda studieplanen tar sin utgångspunkt i studentens ansökningsprojekt. En rad kurser erbjuds som introduktion till arbete i verkstäder och lab. För att vidareutveckla, och fördjupa, studentens förståelse och kunnande vad beträffar textila tekniker och material läggs individuellt upplagda kursmoment in i designprojekten.

Programmet genomförs i en multidisciplinär miljö där lärare från en rad discipliner samlas, vilka kompletteras med gästlärare och externa handledare som tillför programmet specialiserad kompetens av olika slag, vilket ger studenterna en möjlighet att redan under studietiden forma professionella nätverk. Undervisningsmetodik har starkt fokus på handledning, seminarie- och workshopverksamhet. För att säkra kontinuitet har alla studenter en huvudhandledare som följer dem genom alla designprojekt, alla designkurser är dessutom positionerade i ett gemensamt ramverk; introduktion, seminarier och examina som samlar hela studentgruppen. Seminarierna utgör ett viktigt forum för diskussion kring pågående projekt och för att initiera kritisk analys.

Dokumenterad reflektion, i text, bild etc., kring resultat och process ingår i alla designprojekt. Genom att arbeta både med gestaltning och dokumenterad reflektion fördjupar studenten sina kunskaper och samtidigt sina möjligheter att diskutera ett givet arbete.

Examination baseras på bedömning av designarbete, muntlig och visuell presentation och dokumenterad reflektion i enlighet med givna lärandemål för varje kurs. Som opponenter på masterprogrammets examensarbeten engageras professorer och lektorer från främst designutbildningar i Norden eller yrkesverksamma designers inom studenternas specialområde.

Årskurs 1, 60 högskolepoäng
Estetisk teori - Designmetodik, 7,5 hp
Kursen syftar till att fördjupa studentens teoretiska förståelse av principer och grundvalar för systematiskt designarbete och att vidareutveckla deras förmåga att designa designprocessen genom att applicera teoretiska principer och grundvalar i praktiskt arbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1b-c, 2a-c.

Estetisk teori - Designseminarier I, 7,5 hp
Kursen syftar till att introducera studenten till forskning och professionell utveckling inom textil- och modedesign. Kursen har också som syfte att träna studenten i en öppen kritisk diskussion kring sitt eget och andras arbeten. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 3a-b.

Konstnärligt utvecklingsarbete - avancerad nivå, 7,5 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens individuella konstnärliga förmåga och förmedla inblick i samtida konst och design genom studium i samtida strömningar. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a.

Designprojekt - Ansökningsprojekt, 7,5 hp
Kursen syftar till att förbereda och utveckla masterprogrammets ansökningsprojekt; att förbereda, utveckla och bestämma ett designprogram med utgångspunkt i det ansökningsprojekt som var grunden för students antagning till masterprogrammet. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt - Fördjupningsprojekt, 15 hp
Kursen syftar till fördjupad träning i designarbete; att fördjupa, och testa, givet designprogram genom en serie designexempel, t.ex. i samarbete med ett textil- och/eller modeföretag och/eller en organisation utifrån studentens val av inriktning. I kursen utvecklar studenten ett eget valt designprojekt med fokus på idéutveckling där hänsyn tas till miljömässiga, tekniska, marknadsmässiga och etiska aspekter. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a-b, 4a-b, 5a-c, 6a-b.

Valbara kurser om 15 hp
Möjlighet finns här att läsa introduktions- eller fördjupningskurser i textila tekniker som syftar till att ge kunskap om och skicklighet i olika tekniker, t ex: färgning, textiltryck och beredning, väv, trikå och stickat, konstruktion samt textil materiallära. Huvudfokus i kurserna inriktas mot lärandemål 6a-b.

Årskurs 2, 60 högskolepoäng
Estetisk teori - Designseminarier II, 7,5 hp
(Se Estetisk teori - Designseminarier I år 1.) Designseminarier II inkluderar designhistoria, som syftar till fördjupad reflektion kring, och kritisk granskning av, studentens eget arbete så som detta relateras till designhistoria i termer av artefakter, människor, rörelser och företag m.m. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 3a-b.

Designprojekt - Utvecklingsprojekt, 15 hp
Kursen syftar till att utveckla studentens konstnärliga och kreativa förmåga genom experimentellt arbete med material, design och funktion i relation till mode och textil. Kursen syftar också till ett fördjupat perspektiv på designmetodik och designkoncept genom analys, utforskande och prövande; att vidareutveckla givet designprogram genom experimentellt designarbete. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3a-b, 4a-b, 6a-b.

Designprojekt - Examensarbete, 30 hp
Kursen syftar till att genom seminarier och handledning förbereda studenten för det avslutande arbete som förväntas demonstrera excellens i textil- och modedesign med avseende på professionell och/eller experimentell praktik; att sammanfatta och utveckla en slutlig examenskollektion för visning/utställning. Huvudfokus i kursen inriktas mot lärandemål 1a-c, 2a-c, 3ab, 4a-b, 5c, 6a-b.

Valbara kurser om 7,5 hp
Studenten väljer själv kurser i samråd med utbildningsledare.

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav, ansökan och urval
För särskild behörighet till programmet krävs en kandidatexamen i design 180 högskolepoäng eller motsvarande samt förmåga till experimentellt undersökande arbete och kritisk reflektion. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.
Sökande anmäler sig till en inriktning, dvs. till textildesign eller modedesign. Ansökan sker via antagning.se och med en portfoliouppladdning med arbetsprover och ansökningsprojekt samt CV, se länk nedan. I portfolion skall den sökandes färdigheter och förmågor inom designområdet framgå och ansökningsprojektet ska ge en beskrivning av vad den sökande vill fokusera på under masterutbildningen inom ramen för programmets projektkurser.
Bedömning av behörighet och urval görs på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover i portfolion, ansökningsprojekt och intervju. I första steget sker en bedömning av portfolion med avseende på visad konstnärlig gestaltande förmåga, förmåga till experimentellt arbete, teknisk skicklighet och reflekterande förmåga. I nästa steg intervjuas ett flertal sökande. Därefter sker slutlig bedömning av behörighet och rangordning av sökande inför antagning.
Hur du ska gå tillväga med ansökningsportfolion läser du på
www.hb.se/ths/masterdesign/apply

Examen

Avslutad utbildning (120 hp) leder till en Konstnärlig masterexamen i mode- och textildesign - modedesign eller en Konstnärlig masterexamen i mode- och textildesign - textildesign.

Examina översätts med Master of Fine Arts in Fashion and Textile Design with specialization in Fashion Design eller Master of Fine Arts in Fashion and Textile Design with specialization in Textile Design.

Huvudområde:

  • Mode- och textildesign


Vid Högskolan i Borås gäller följande:
För konstnärlig masterexamen krävs: minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde samt fullgjorda kurser enligt fastställd utbildningsplan.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Studentinflytande på utbildningen säkerställs genom fortlöpande dialog mellan studenter, utbildningsledare samt undervisande lärare. Med utvärderingsresultat och studenters uppfattningar som grund revideras utbildningen fortlöpande. En gång per termin utvärderas utbildningen som helhet där utbildningsledaren tillsammans med studierektor och studentrepresentanter går igenom studenternas synpunkter och utbildningens sammansättning/genomförande för att kontinuerligt förbättra den och behålla dess nutidsförankring.

För enskilda kurser gäller att kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas. Resultaten av dessa kursvärderingar, som utförs muntligt eller skriftligt, ligger till grund för kursens utformning.

Genom ett utbildningsråd, där studentrepresentanter tillsammans med representanter för lärare och näringsliv samtalar kring frågor som berör dagens och framtidens utbildningsmål, har studenterna ytterligare möjlighet att påverka utbildningen.

I övrigt hänvisas till högskolans policy för kursvärdering samt dokument utfärdade av studierektor, kursansvarig och institutionsstyrelse.

Studenterna ges möjlighet att värdera utbildningen såväl skriftligt som muntligt. Utvärderingen sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.

Övrigt

Delar av utbildningen kan vara förlagd till annan ort.

Dnr. 597-15

Kontakt


Programansvarig Hanna Landin
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen