Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

60 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-82079
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 80
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Vill du verka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet där du som ledare kan sprida kunskap om ett hälsofrämjande arbetsliv? Är du redo att ta nästa kliv i karriären? Då är Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg något för dig!

Innehåll

Upplägg

Nedanstående kurser ingår i denna ordning i utbildningen och på angiven nivå. Utbildningens upplägg bygger på att studenten:
I termin ett inhämtar kunskaper i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap, Dessa kurser har en introducerande karaktär samt relaterat till programmets huvudsakliga innehåll och utgör grunden för övriga kurser i programmet. Under denna termin introduceras studenten även till begreppet hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I termin två fördjupas studenternas kunskaper kring hur kunna öka verksamhetens kvalitet och effektivitet ur ett hållbarhetsperspektiv. Kurserna bygger vidare på kunskaper från tidigare kurser avseende hållbar organisering, hälsofrämjande ledarskap och verksamhetens utveckling. I kurserna integreras och problematiseras hållbar utveckling ur de olika perspektiven i relation till respektive kurs inriktning.

I termin tre erbjuds ytterligare fördjupning i valfri kurs som också tar sig utgångspunkt i organisering och ledarskap. Terminen avslutas med metodkurs där examensarbetes design arbetas fram.

Termin fyra innebär ett självständigt examensarbete företrädesvis i form av en empirisk studie.

Samtliga kurser har som röd tråd etiskt förhållningsätt och hållbar utveckling. Gällande hållbarutveckling introduceras studenterna först till begreppet för att sedan fördjupas genom problematisering och integrering i relation till respektive kurs inriktning. I examensarbetet skall såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet belysas.

Inom dessa områden finns en tydlig progression i kunskapsmålen. Internationell utblick och ett mångfaldsperspektiv återfinns i samtliga kurser.

Termin 1
Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp (A1N)
I kursen fokuseras på en fördjupning i förvaltningskunskap, modeller och teorier kring organisering och styrning samt lagstiftning inom vård och omsorg. Dessutom behandlas i kursen kvalitetsledningssystem och systemteorier. Studenten tränas i att kritiskt granska och reflektera kring vetenskapligt material och i akademiskt skrivande

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp (A1N)
I kursen fokuseras på en fördjupning i teorier kring grupper, ledarskap, medarbetarskap och team inom vård och omsorgssektorn. Även konflikthantering i arbetslivet och vetenskapsteori på avancerad nivå ingår

Termin 2
Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv, 7,5 hp (A1F)
Kursen fokuserar på en fördjupning i förbättringsarbete i teori och praktik samt förändringsledning. Även projektledning, uppföljning och utvärdering behandlas. Kursen inkluderar en fördjupning i kvantitativ design.

Hållbart HRM-arbete, 7,5 hp (A1F)
I kursen fokuseras på en fördjupning i administration inklusive rekrytering och HRM. Även arbetsrätt samt hälso- och arbetsmiljöarbete ingår. Kursen innehåller en fördjupning i kvalitativ design.

Termin 3
Valfri kurs 7,5 hp (A1F)
Inom ramen för den valfria kursen kan studenten fördjupa sina kunskaper inom exempelvis

  • kommunikation, reflektion och lärande
  • förbättringskunskap
  • ledarskaps- och organisationsetik
  • projektledning
  • styrningsmodeller

Möjlighet finns att läsa den valfria fördjupningskursen vid annat lärosäte.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 hp (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens och omsorgens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Termin 4
Examensarbete, 15 hp (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet kan genomföras utanför Sverige. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av blended learning.

Diarienr: 696-17