Huvudmeny
Till anmälan

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

60 högskolepoäng, deltid 50%

Sjuksköterskor

Vill du verka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet där du som ledare kan sprida kunskap om ett hälsofrämjande arbetsliv? Är du redo att ta nästa kliv i karriären? Då är Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg något för dig!

Genom att skapa hållbara och hälsofrämjande arbetsförhållanden på arbetsplatsen bidrar du till en god utveckling av vård och omsorg. Utbildningen möter upp ett stort behov av ledarskapskompetens inom sektorn, något som efterfrågas på nationell nivå. Huvudämnet är vård- och omsorgsadministration som inkluderar kunskap om ledarskap, organisation samt organisering och förbättringsarbeten i vård och omsorg. Alla kurser är på avancerad nivå. En röd tråd som går genom utbildningen är den tydliga kopplingen mellan teoretiska modeller, vetenskaplig evidens och praktisk verksamhet.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och ges på halvfart under två år. Undervisningen sker via flexibelt lärande, vilket ger dig stor möjlighet att själv påverka dina studier. Du kan välja att läsa helt på distans eller med kursträffar förlagda vid Högskolan i Borås.

Utbildningens mål
Utbildningen stärker din förmåga att i funktionen som ledare kunna påverka i en komplex vård- och omsorgsverksamhet på ett hållbart och hälsofrämjande sätt. Målet är även att stärka förmågan att hantera och kritiskt värdera de ständiga utmaningar och krav som ställs på verksamheten.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp samt 1 års arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn.

Karriärvägar

Kraven på kompetens i ledarskap, organisering och utveckling hos chefer inom vård och omsorg har ökat och förväntas fortsätta öka. Efter avslutad utbildning är du redo för chefsuppgifter och utmaningar inom privat och offentlig sektor med fokus på hållbarhet och hälsofrämjande aspekter. Utbildningen ger dig också möjlighet att läsa vidare på master- eller på forskarutbildningsnivå.

Examen

Magisterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82079
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 80
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Nedanstående kurser ingår i denna ordning i utbildningen och på angiven nivå. Utbildningens upplägg bygger på att studenten:
I termin ett inhämtar kunskaper i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap, Dessa kurser har en introducerande karaktär samt relaterat till programmets huvudsakliga innehåll och utgör grunden för övriga kurser i programmet. Under denna termin introduceras studenten även till begreppet hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I termin två fördjupas studenternas kunskaper kring hur kunna öka verksamhetens kvalitet och effektivitet ur ett hållbarhetsperspektiv. Kurserna bygger vidare på kunskaper från tidigare kurser avseende hållbar organisering, hälsofrämjande ledarskap och verksamhetens utveckling. I kurserna integreras och problematiseras hållbar utveckling ur de olika perspektiven i relation till respektive kurs inriktning.

I termin tre erbjuds ytterligare fördjupning i valfri kurs som också tar sig utgångspunkt i organisering och ledarskap. Terminen avslutas med metodkurs där examensarbetes design arbetas fram.

Termin fyra innebär ett självständigt examensarbete företrädesvis i form av en empirisk studie.

Samtliga kurser har som röd tråd etiskt förhållningsätt och hållbar utveckling. Gällande hållbarutveckling introduceras studenterna först till begreppet för att sedan fördjupas genom problematisering och integrering i relation till respektive kurs inriktning. I examensarbetet skall såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet belysas.

Inom dessa områden finns en tydlig progression i kunskapsmålen. Internationell utblick och ett mångfaldsperspektiv återfinns i samtliga kurser.

Termin 1
Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp (A1N)
I kursen fokuseras på en fördjupning i förvaltningskunskap, modeller och teorier kring organisering och styrning samt lagstiftning inom vård och omsorg. Dessutom behandlas i kursen kvalitetsledningssystem och systemteorier. Studenten tränas i att kritiskt granska och reflektera kring vetenskapligt material och i akademiskt skrivande

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp (A1N)
I kursen fokuseras på en fördjupning i teorier kring grupper, ledarskap, medarbetarskap och team inom vård och omsorgssektorn. Även konflikthantering i arbetslivet och vetenskapsteori på avancerad nivå ingår

Termin 2
Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv, 7,5 hp (A1F)
Kursen fokuserar på en fördjupning i förbättringsarbete i teori och praktik samt förändringsledning. Även projektledning, uppföljning och utvärdering behandlas. Kursen inkluderar en fördjupning i kvantitativ design.

Hållbart HRM-arbete, 7,5 hp (A1F)
I kursen fokuseras på en fördjupning i administration inklusive rekrytering och HRM. Även arbetsrätt samt hälso- och arbetsmiljöarbete ingår. Kursen innehåller en fördjupning i kvalitativ design.

Termin 3
Valfri kurs 7,5 hp (A1F)
Inom ramen för den valfria kursen kan studenten fördjupa sina kunskaper inom exempelvis

 • kommunikation, reflektion och lärande
 • förbättringskunskap
 • ledarskaps- och organisationsetik
 • projektledning
 • styrningsmodeller

Möjlighet finns att läsa den valfria fördjupningskursen vid annat lärosäte.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 hp (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens och omsorgens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Termin 4
Examensarbete, 15 hp (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet kan genomföras utanför Sverige. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av blended learning.

Diarienr: 696-17

Christian

Utbildning som utvecklar Christian

 – Hållbarhet är något jag saknat i alla organisationer jag tidigare jobbat i och dagens hälso- och sjukvård är så föränderlig att det behövs ett hållbarhetstänk vid förändringar. Jag ville lära mig mer om hur man planerar hållbart och långsiktigt.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: VAADM
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv, 2017-10-05
Version: 3.0
Gäller från: HT 2018

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För magisterexamen ska studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som administratör/ledare inom vård- och omsorgssektorn.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa fördjupad kunskap om ledning, organisering, planering, styrning och utveckling inom vård- och omsorgssektorn
 • visa fördjupad kunskap om gällande lagstiftning inom området
 • visa kunskap om vetenskapsmetodik och insikt i aktuellt forskning - och utvecklingsarbete inom området.


Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa färdighet i att organisera och styra verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • visa fördjupad förmåga att verka utifrån ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap
 • visa förmåga att leda, planera och utvärdera förbättrings/utvecklingsarbete ur såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt perspektiv
 • visa färdighet till hållbart och evidensbaserat HRM-arbete
 • visa förmåga till att med hög grad av självständighet kunna definiera och genomföra en ett självständigt vetenskapligt examensarbete.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa insikt om betydelsen av ett etiskt förhållningsätt inom ledning, organisering och styrning
 • visa förmåga till självkännedom och kritiskt förhållningsätt kring rollen som ledare
 • visa förmåga att med helhetssyn på verksamheten och medarbetarna kunna planera för att nå måluppfyllelse ur såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt perspektiv
 • kunna kritiskt granska trender inom vård- och omsorgsadministration.

Innehåll

Nedanstående kurser ingår i denna ordning i utbildningen och på angiven nivå. Utbildningens upplägg bygger på att studenten:
I termin ett inhämtar kunskaper i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap, Dessa kurser har en introducerande karaktär samt relaterat till programmets huvudsakliga innehåll och utgör grunden för övriga kurser i programmet. Under denna termin introduceras studenten även till begreppet hållbar utveckling ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I termin två fördjupas studenternas kunskaper kring hur kunna öka verksamhetens kvalitet och effektivitet ur ett hållbarhetsperspektiv. Kurserna bygger vidare på kunskaper från tidigare kurser avseende hållbar organisering, hälsofrämjande ledarskap och verksamhetens utveckling. I kurserna integreras och problematiseras hållbar utveckling ur de olika perspektiven i relation till respektive kurs inriktning.

I termin tre erbjuds ytterligare fördjupning i valfri kurs som också tar sig utgångspunkt i organisering och ledarskap. Terminen avslutas med metodkurs där examensarbetes design arbetas fram.

Termin fyra innebär ett självständigt examensarbete företrädesvis i form av en empirisk studie.

Samtliga kurser har som röd tråd etiskt förhållningsätt och hållbar utveckling. Gällande hållbarutveckling introduceras studenterna först till begreppet för att sedan fördjupas genom problematisering och integrering i relation till respektive kurs inriktning. I examensarbetet skall såväl ekologisk som ekonomisk och social hållbarhet belysas.

Inom dessa områden finns en tydlig progression i kunskapsmålen. Internationell utblick och ett mångfaldsperspektiv återfinns i samtliga kurser.

Termin 1
Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg, 7,5 hp (A1N)
I kursen fokuseras på en fördjupning i förvaltningskunskap, modeller och teorier kring organisering och styrning samt lagstiftning inom vård och omsorg. Dessutom behandlas i kursen kvalitetsledningssystem och systemteorier. Studenten tränas i att kritiskt granska och reflektera kring vetenskapligt material och i akademiskt skrivande

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp (A1N)
I kursen fokuseras på en fördjupning i teorier kring grupper, ledarskap, medarbetarskap och team inom vård och omsorgssektorn. Även konflikthantering i arbetslivet och vetenskapsteori på avancerad nivå ingår

Termin 2
Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv, 7,5 hp (A1F)
Kursen fokuserar på en fördjupning i förbättringsarbete i teori och praktik samt förändringsledning. Även projektledning, uppföljning och utvärdering behandlas. Kursen inkluderar en fördjupning i kvantitativ design.

Hållbart HRM-arbete, 7,5 hp (A1F)
I kursen fokuseras på en fördjupning i administration inklusive rekrytering och HRM. Även arbetsrätt samt hälso- och arbetsmiljöarbete ingår. Kursen innehåller en fördjupning i kvalitativ design.

Termin 3
Valfri kurs 7,5 hp (A1F)
Inom ramen för den valfria kursen kan studenten fördjupa sina kunskaper inom exempelvis

 • kommunikation, reflektion och lärande
 • förbättringskunskap
 • ledarskaps- och organisationsetik
 • projektledning
 • styrningsmodeller

Möjlighet finns att läsa den valfria fördjupningskursen vid annat lärosäte.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 hp (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens och omsorgens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Termin 4
Examensarbete, 15 hp (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet kan genomföras utanför Sverige. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp samt 1 års arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorgssektorn.

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examen:

Filosofie magisterexamen med huvudområde vård och omsorgsadministration

Engelsk översättning av examensbenämningen:
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Health Care Administration

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs webbplats. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen. Ett programråd med företrädare från HB, studentkåren och externa intressenter från hälso-och sjukvården och kommunerna kommer att inrättas.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av blended learning.

Diarienr: 696-17

Kontakt


Programansvarig Agneta Kullén Engström
Programadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen