Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82012
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 5
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Är du intresserad av hur arbete påverkar människors sociala relationer och aktiviteter och hur arbete inom industri och offentliga verksamheter organiseras och förändras. Då ska du titta på den här magisterutbildningen som förbereder dig för kvalificerat arbete inom företag, myndigheter och organisationer.

Innehåll

Fem kurser ingår
1) Trender och spridning av organisationsmodeller 7,5 hp. I kursen får du utveckla din förmåga att identifiera olika organisationsmodeller och analysera deras spridningskonsekvenser, kritiskt diskutera modeller utifrån ett genusperspektiv samt bedöma olika modellers spridningskonsekvenser för lärande.
2) Organisationsmodellers tillämpning och hållbarhet, 7,5 hp. I denna kurs studeras hur produktions- och tjänsteprocesser är organiserade nationellt och internationellt, med fokus på organisationsmodeller ekonomisk effektivitet och social hållbarhet för både företag/verksamhet och individ.
3) Arbetsmarknad i svenskt och internationellt perspektiv, 15 hp. Kursen behandlar anställningsförhållande och arbetsmarknadens funktionssätt, dess aktörer och institutioner för lönebildning och fastställande av andra anställningsvillkor i ett internationellt perspektiv. Du får även analysera det svenska arbetsmarknadssystemet med hjälp av olika teoretiska förklaringsmodeller och sätta in det i ett internationellt perspektiv
4) Forskningsmetoder, 15 hp. Kursen förmedlar vetenskapsteoretiska och praktiska kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod.
5) Examensarbete, 15 hp. Självständigt arbete under handledning av forskare.

Upplägg

Arbetsvetenskap omfattar människans arbete, de former och processer som kännetecknar det samtida arbetslivet samt dess framväxt, både nationellt och internationellt. Det inbegriper arbetets påverkan på människan, innefattat sociala relationer och aktiviteter i bred bemärkelse. Programmet ar en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Utbildningen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet (GU), Karlstads universitet (KAU) och Högskolan i Borås (HB). Varje enskilt lärosäte har ansvar för undervisningen i en kurs. För examensarbetskursen ansvarar respektive lärosäte för de studenter som är antagna vid respektive lärosäte. De fyra obligatoriska kurserna är:

1. Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Högskolan i Borås)

2. Arbetsmarknad i nationellt och internationellt perspektiv, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Göteborgs universitet)

3. Forskningsmetoder, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Karlstad Universitet)

4. Examensarbete, 15 högskolepoäng på avancerad nivå (Kursen ges av Högskolan i Borås)

Vidare studier

Magisterexamen ger dig också möjlighet att söka in på forskarutbildning för att därigenom uppnå doktorsexamen i arbetsvetenskap.

Övrigt

Utbildningen är ett samarbete mellan Högskolan i Borås (HB), Göteborgs universitet (GU) och Karlstad universitet (KAU). Varje enskilt lärosäte har ansvaret för undervisningen i en kurs. För kursen Examensarbete, 15 hp ansvarar respektive lärosäte för de studenter som är antagna vid respektive lärosäte.
Utbildningens arbetsformer präglas av att de studerande själva tar ansvar för att söka adekvat kunskap såväl individuellt som i grupp. Studenterna kommer från flera orter och kommunikation med stöd av en internetbaserad lärplattform blir därför centralt. I varje kurs ingår ett antal träffar vid den högskola som har ansvaret för den aktuella kursen. Sammanlagt rör det sig om 12 till 15 fysiska campusträffar. Övriga arbetsformer under kursen sköts på distans via nätet och studenten behöver därför ha tillgång till Internet.
Undervisningen är på svenska men vissa moment kan komma att hållas på engelska.
För tillträde till nästa kurs/nivå inom programmet gäller att de förkunskapskrav som anges i den aktuella kursplanen är uppfyllda.
Diarienr: 094-17