Huvudmeny
Till anmälan

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

120 högskolepoäng, heltid 100%

Digitala bibliotek och informationstjänster

Vill du ha ett jobb i bräschen för informations- och biblioteksvetenskap? Är du intresserad av att hjälpa människor att förstå meningen med den gigitala världen, som har blivit en så viktig del i deras arbete och vardagsliv. Vill du ha tillgång till all världens kunskapsskatter som har samlats in under årtusenden? Det här programmet erbjuder spännande möjligheter att hitta ditt drömjobb.

Många olika verksamheter som erbjuder digitala biblioteks- och informationstjänster, allt från allmänna och akademiska bibliotek och internationella företag till barnbibliotek, efterfrågar personer som är beredda att jobba i en digital miljö. De kunskaper och färdigheter du får på denna utbildning kommer till användning i dessa verksamheter då digitala resurser finns i överflöd överallt. Det blir du som visar vägen till den information som efterfrågas.
Digitala bibliotek spelar en allt viktigare roll i hela världen när det gäller att tillhandahålla information, inte bara lokalt, utan även internationellt. Dessa bibliotek har utvecklats av statliga och kommersiella organisationer utifrån traditionella bibliotekstjänster. Efter utbildningen kommer du att förstå innebörden av digitala bibliotek i deras rätta sammanhang. Du kommer att kunna hantera övergången av tjänster till den digitala sfären och utveckla nya digitala tjänster för att tillgodose användarnas behov. Under utbildningen möter du förträffliga lärare från Sveriges ledande lärosäte när det gäller Biblioteks- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annat humanistiskt, samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller tekniskt huvudämne. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6

Karriärvägar

Utbildningen ger dig spetskunskaper för att kunna möta efterfrågan och arbeta med hantering av digitala tjänster. Du utvecklar din förmåga att kommunicera över gränserna för yrkesgrupper inom olika områden såsom teknik, information och administration. En examen i biblioteks- och informationsvetenskap öppnar för många karriärvägar. Du kan rikta in dig mot olika slags jobb på bibliotek som utvecklar digitala tjänster. Det finns också goda möjligheter till jobb inom andra offentliga organisationer eller näringslivet och som erbjuder moderna informationstjänster, skapar centraliserade eller distribuerade dokumentsamlingar och stöder e-lärande, elektronisk publicering eller digitalisering.

Examen

Masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82032
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 15
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Övrig tid
Observera: The studies take place in a distance mode. You need to participate in several meetings in Borås, Sweden, during your education. More information about when and where these meetings will take place will be announced later. Communication between the students and teachers is maintained mainly through the e-learning platform. Therefore, the students must have access to a computer with a broadband connection. Language of instruction will be English.

Upplägg

Innehållet bygger på institutionens grundutbildningsprogram och ger även möjligheter till viss samordning med andra masterprogram inom ämnesområdet. Genomgånget program kan efter prövning delvis tillgodoräknas i forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Uppläggning
Programmet är uppdelat i obligatoriska kurser, verksamhetsförlagt projekt och uppsatsarbete. Vid sidan om en kurs med generell översikt av ämnesområdet digitala bibliotek och informationstjänster, ligger tonvikten på avancerade kurser inriktade på tekniska tillämpningar inom digitala bibliotek samt på utveckling av digitala informationstjänster inom olika kontexter. En större kurs i forskningsmetodik lägger grunden till programmets avslutande del, som rymmer ett verksamhetsanknutet projektarbete samt ett större enskilt uppsatsarbete.

Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, självständigt arbete och verksamhetsanknutna projekt. Examinationen läggs upp så att den ger möjligheter att träna färdigheter i att presentera komplexa frågor muntligt och skriftligt med hjälp av olika media.

Kurser

 • Utveckling och ledning av digitala bibliotek (avancerad, 15hp)
 • Användare och informationspraktiker i digitala miljöer (avancerad, 7,5 hp)
 • Interaktionsdesign (avancerad, 7,5 hp)
 • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
 • Teknik för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
 • Digitalisering av kulturarvsmaterial (avancerad, 15 hp) eller E-böcker: produktion, distribution, läsning (avancerad, 15 hp)
 • Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek (avancerad, 15 hp)
 • Teknik för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
 • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
 • Masteruppsats (avancerad, 30 hp) (Observera: arbetet med masteruppsats inkl. metod motsvarar totalt 45 hp)


Programmet rymmer obligatoriska kurser på avancerad nivå, ett projektarbete och en masteruppsats. Kurserna på grundnivå kan ersättas med andra kurser på masternivå beroende på den studerandes tidigare genomförda studier.

Internationalisering
Programmets innehåll bygger på internationellt samlade erfarenheter och kunskaper om digitala bibliotek samt på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom programområdet. Inom programmets ramar erbjuds studenterna från olika länder möjlighet att samarbeta och delta i utvecklingen av kunskap om digitala bibliotek och informationstjänster.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmet behandlar problemställningar med utgångspunkt i flera olika samhällsvetenskapliga, humanistiska och informationsteknologiska perspektiv: inom programmets ramar tillägnar sig studenten därmed verktyg att urskilja och problematisera särskilda frågor om dels demokrati, jämställdhet och mångfald, dels hållbar utveckling - från lokal till global nivå.

Vidare studier

Efter examen från programmet är du behörig att söka forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på engelska.
Examen ger behörighet till forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap eller
motsvarande efter individuell prövning.

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: BMDD1
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2015-02-25
Version: 13.0
Gäller från: HT 2015

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Efter genomgånget program ska studenten ha tillägnat sig de kunskaper som krävs för kvalificerat arbete med ledning och utveckling av digitala samlingar och informationstjänster inom olika typer av bibliotek och andra organisationer inom kultur, forskning, näringsliv och offentlighet. Programmet vänder sig till studerande med en kandidatexamen (eller motsvarande) och knyter an till såväl institutionens forskningsprofil som avancerade frågeställningar inom områdena digitala bibliotek och informationstjänster. Utbildningen syftar till fördjupade kunskaper med möjlighet till individuell specialisering som är jämförbar med motsvarande internationella utbildningsprogram. Programmet främjar kontakter med aktuell forskning, såväl nationell som internationell, och lägger också en grund för fortsatta forskarstudier i ämnet. Efter genomgången utbildning ska studenten:

 • ha god kännedom om aktuell forskning inom området biblioteks- och informationsvetenskap, med särskild insikt inom området digitala bibliotek och informationstjänster, samt kunna tillämpa dess resultat i förhållande till olika användargruppers behov
 • kunna använda sig av olika teoretiska perspektiv och metodansatser inom organisationer som behöver och nyttjar avancerad kompetens inom området digitala bibliotek och informationstjänster, samt tillämpa abstrakt kunskap på specifika fall och problem
 • visa kunskap om och förmåga att utveckla och implementera strategier för digitala informationstjänster i samverkan med andra specialister och professionsföreträdare
 • både självständigt och i samarbete med andra intressenter kunna genomföra utredningar, utvärderingar och tillämpade forskningsuppgifter med anknytning till digitala bibliotek och informationstjänster
 • självständigt kunna planera, utveckla och genomföra grundläggande användarutbildning i digitala informationstjänster
 • kunna ge prov på vetenskaplig teori och metod som kan anses lägga en tillräcklig grund för vidare forskarstudier inom området

Innehåll

Innehållet bygger på institutionens grundutbildningsprogram och ger även möjligheter till viss samordning med andra masterprogram inom ämnesområdet. Genomgånget program kan efter prövning delvis tillgodoräknas i forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Uppläggning
Programmet är uppdelat i obligatoriska kurser, verksamhetsförlagt projekt och uppsatsarbete. Vid sidan om en kurs med generell översikt av ämnesområdet digitala bibliotek och informationstjänster, ligger tonvikten på avancerade kurser inriktade på tekniska tillämpningar inom digitala bibliotek samt på utveckling av digitala informationstjänster inom olika kontexter. En större kurs i forskningsmetodik lägger grunden till programmets avslutande del, som rymmer ett verksamhetsanknutet projektarbete samt ett större enskilt uppsatsarbete.

Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, självständigt arbete och verksamhetsanknutna projekt. Examinationen läggs upp så att den ger möjligheter att träna färdigheter i att presentera komplexa frågor muntligt och skriftligt med hjälp av olika media.

Kurser

 • Utveckling och ledning av digitala bibliotek (avancerad, 15hp)
 • Användare och informationspraktiker i digitala miljöer (avancerad, 7,5 hp)
 • Interaktionsdesign (avancerad, 7,5 hp)
 • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
 • Teknik för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
 • Digitalisering av kulturarvsmaterial (avancerad, 15 hp) eller E-böcker: produktion, distribution, läsning (avancerad, 15 hp)
 • Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek (avancerad, 15 hp)
 • Teknik för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
 • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
 • Masteruppsats (avancerad, 30 hp) (Observera: arbetet med masteruppsats inkl. metod motsvarar totalt 45 hp)


Programmet rymmer obligatoriska kurser på avancerad nivå, ett projektarbete och en masteruppsats. Kurserna på grundnivå kan ersättas med andra kurser på masternivå beroende på den studerandes tidigare genomförda studier.

Internationalisering
Programmets innehåll bygger på internationellt samlade erfarenheter och kunskaper om digitala bibliotek samt på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom programområdet. Inom programmets ramar erbjuds studenterna från olika länder möjlighet att samarbeta och delta i utvecklingen av kunskap om digitala bibliotek och informationstjänster.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmet behandlar problemställningar med utgångspunkt i flera olika samhällsvetenskapliga, humanistiska och informationsteknologiska perspektiv: inom programmets ramar tillägnar sig studenten därmed verktyg att urskilja och problematisera särskilda frågor om dels demokrati, jämställdhet och mångfald, dels hållbar utveckling - från lokal till global nivå.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annat humanistiskt, samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller tekniskt huvudämne. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6

Examen

Avklarad utbildning leder till:
- Masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap, digitala bibliotek och
informationstjänster.
Huvudämne: Biblioteks- och informationsvetenskap
- Examens engelska benämning är Master in Library and Information Science, Digital
Library and Information Services

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Utbildningen skall utvärderas fortlöpande. Dels utvärderas varje enskild kurs av studerande och lärare, dels värderas utbildningen i sin helhet av studerande, lärare och ett särskilt utbildningsråd
bestående av lärare, studeranderepresentanter och professionsrepresentanter. Resultaten skall delges såväl studenterna, programmets lärare samt den ansvariga institutionen.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på engelska.
Examen ger behörighet till forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap eller
motsvarande efter individuell prövning.

Kontakt


Programansvarig Elena Maceviciute
Programansvarig Helena Francke
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen