Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 högskolepoäng, heltid 100%

Informationen på bibliotek

Programmet vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning för kvalificerat informationsarbete och arbeta med utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap kompletterar och bygger vidare på din kandidatexamen, men vänder sig även till dig som är ny i ämnet.

Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du får arbeta med både människor och med teknisk utveckling, kulturförmedling och informationshantering. Genom utbildningen skaffar du dig kompetens för att kunna organisera och tillgängliggöra resurser av intresse för allmän eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet och för olika användargrupper, såsom gymnasieelever eller forskare på ett företag. Du förbereder dig också för arbete med t.ex. projekt- och utvecklingsverksamhet.

Utbildningens innehåll omfattar kurser om att organisera, strukturera och tillgängliggöra information (kunskapsorganisation), om hur människor söker och använder information, om de sociala, historiska och tekniska strukturer som samverkar i hur människor och organisationer använder information och kultur och om de verksamheter som organiserar och tillgängliggör kultur och information. Dessutom ingår kurser om lednings- och organisationsfrågor, forsknings- och undersökningsmetodik, samt metoder för att studera och utvärdera användningen av informationssystem. I utbildningen ingår ett verksamhetsförlagt projektarbete. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

Möjlighet till specialisering erbjuds inom programmet genom valbara kurser.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen

Karriärvägar

Masterutbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap ger dig möjlighet att arbeta med många olika saker. Du kan arbeta på olika slags bibliotek eller med att organisera och tillgängliggöra information på kunskapsintensiva företag eller organisationer. Utbildningen förbereder dig också för samordnande och ledande roller på bibliotek eller informationsrelaterad projektverksamhet.

Examen

Masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82034
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: 75% Högskolepoäng, 25% Högskolepoäng i biblioteks- och informationsvetenskap (minst 60hp)
Antal platser: 45
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag
Observera: Utbildningen ges på helfart och distans med sammankomster i Borås om två till fem dagar, ca fyra gånger per år. Du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen förutom under examensarbeteskursen. Vissa kurser ges på engelska men du ges möjlighet att kommunicera med lärare på svenska. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. För att kunna ta del av undervisningen på ett tillfredsställande vis måste du därför ha tillgång till en dator på vilken du kan installera program, samt ha access till internet. Det är inte tillräckligt med en smartphone, iPad, Chromebook eller andra datorliknande utrustning. Din bandbredd behöver ha en nedladdningshastighet av minst 10 Mbps, även om lägre hastighet kan vara tillräckligt för vissa uppgifter. Vissa inspelningar kan kräva högre hastighet än så. Du kan behöva köpa programvara, även om vi så långt det går söker vila på kostnadsfri programvara. För att delta i seminarier behöver du också hörlurar och mikrofon.

Inom ramen för programmet har du möjlighet att profilera din utbildning genom ett utbud av valbara kurser med olika inriktning samt genom projektarbete och examensarbete. Valmöjligheten begränsas av vilka förkunskaper du har och av vilka kurser som erbjuds den aktuella terminen.

Utbildningen är också forskningsförberedande och ger därmed möjligheter till fortsatta studier på forskarutbildningsnivå.

Utbildningen ges som blended learning på heltid med återkommande sammankomster i Borås om två till fem dagar, cirka fyra gånger per år. Utbildningens kurser erbjuds på halvfart och du läser två kurser parallellt genom hela utbildningen. Examensarbetskursen genomförs på helfart. Vissa kurser ges på engelska. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning (exempelvis webbkamera och headset).

Höstens första sammankomst i Borås är förlagd till den 17 t.o.m 21 september.

Upplägg

Utbildningens karaktär
Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning för kvalificerat informations- och/ eller kulturarbete och arbete med utveckling av informations- och/ eller kulturtjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer.

Utbildningen ger kompetens för att på ett lämpligt sätt organisera och tillgängliggöra resurser av intresse i allmän eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet och för olika användargrupper, såsom gymnasieelever eller forskare på ett företag, och för arbete på strategiska positioner med t ex projekt- och utvecklingsverksamhet. Studenten utvecklar en förståelse för de tekniska, sociala och kulturella sammanhang och praktiker som påverkar arbetet inom olika verksamheter. I utbildningen sker en gradvis progression, både genom fördjupning av kunskaper, färdigheter och värderingar inom ämnets olika områden och genom att vidga förståelsen för ämnet och dess verksamhetsområden.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling beaktas i utbildningsprogrammet genom att studenten uppmuntras att med stöd i praktiska exempel och teoretiska analysverktyg problematisera aspekterna i relation till biblioteks- och informationssektorn.

Undervisningen bedrivs dels genom aktiviteter på högskolan, och dels via digital lärplattform. Undervisningen innebär såväl arbete i grupp som självständigt arbete. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. En strävan i programmet är att studenterna ska bli förtrogna med aktuella tekniker och utnyttja dessa även i det egna lärandet. Kollaborativa tekniker används för att understödja studenternas samarbetsförmåga och lärande i grupp. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.

Undervisningen bedrivs på svenska, engelska och i vissa fall på danska och norska.

Innehåll

1-60 högskolepoäng

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, grundnivå 7,5 hp (i)
I kursen möter studenterna b&i som ett mångdisciplinärt forskningsområde och fokuserar specifikt på några centrala problemområden. Dessutom introduceras hur olika biblioteksformer och andra kunskapsintensiva organisationer arbetar med information, liksom förutsättningar för och värderingar hos de professionsgrupper som är aktiva inom dessa organisationer. I kursen ingår informationssökning av b&i-forskning.
eller
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, avancerad nivå 7,5 hp (ii)
Under kursen fördjupar studenterna sin förståelse för b&i som ett mångdisciplinärt forskningsområde med särskilt fokus på några centrala forskningsområden. Studenterna vidareutvecklar också sina kunskaper om hur olika biblioteksformer och andra kunskapsintensiva organisationer arbetar med information, liksom förutsättningar för och värderingar hos de professionsgrupper som är aktiva inom dessa organisationer. I kursen ingår informationssökning av b&i-forskning.

Introduktion till kunskapsorganisation, 7,5 hp, grundnivå (i)
I kursen bekantgörs studenten med de principer som ligger bakom produktionen av metadata på bibliotek, samt hur sådana data används för informationssökning.
eller
Vetenskaplig publicering, 7,5 hp, avancerad nivå (ii)
Studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskaplig kommunikation och hur främst forskningsbibliotek arbetar med frågor kring exempelvis open access och bibliometri.

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 hp, avancerad nivå
Kursen utvecklar studenternas förståelse för organisationers arbete, såväl i linjeorganisation som i projektform, utifrån organisationsteori och ledarskapsperspektiv.

XML och kontrollerade vokabulärer, 7,5 hp, avancerad nivå (i)
I kursen utvecklas en vidare förståelse för och kompetens i att utveckla och underhålla auktoritetsdata i form av kontrollerade vokabulärer och studenten skall samtidigt utveckla en förståelse för och kompetens i att hantera XML-tillämpningar, samtidigt som han eller hon vidareutvecklar sin kompetens i informationssökning.
eller
Klassifikation och informationsutvinning, 7,5 hp, avancerad nivå (ii)
I kursen studeras modeller för och evaluering av klassifikation och klustring i syfte att organisera information och finna mönster i stora datamängder, från såväl ett teoretiskt som laborativt perspektiv.

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen utforskar studenterna ett användarperspektiv på såväl utveckling och implementering som på utvärdering av digitala tjänster. Därmed fokuseras genomgående användarnas villkor och informationspraktiker, samt den roll interaktionen med digitala bibliotek och tjänster spelar för deras kommunikation och lärande.

Tre valbara kurser om 7,5 hp ur det kursutbud som erbjuds aktuell termin
Minst två av kurserna ska vara inom biblioteks- och informationsvetenskap och på avancerad nivå. Kurserna fördjupar förståelsen för och förmågan att implementera arbete med information och/eller kulturaktiviteter på bibliotek och inom andra kunskapsintensiva organisationer med fokus på ett eller ett par specialområden inom biblioteks- och informationsvetenskap.

61-120 högskolepoäng
Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen tillämpar studenterna sina kunskaper från några av de tidigare kurserna i ett eget valt utvecklings- eller utvärderingsprojekt i samarbete med ett bibliotek eller en annan kunskapsintensiv organisation.

Informationsåtkomst, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen studeras modeller för informationsåtkomst i form av de dominerande s k IR-modellerna, samt evaluering av såväl informationssökning som av informationssystem.

Forskningsmetoder, 15 hp, avancerad nivå
I kursen fördjupar studenterna sina kunskaper om forskningsdesign, forskningsetik och vetenskapliga metoder för urval, datainsamling, tolkning och analys, inklusive statistiska metoder.

Examensarbete på masternivå, 30 hp, avancerad nivå
I kursen tillämpar och fördjupar studenterna sina kunskaper inom något biblioteks- och informationsvetenskapligt problemområde i form av att utforska ett forskningsproblem genom praktisk tillämpning av vetenskapliga teorier och metoder. Resultatet tar formen av en uppsats eller en applikation som också dokumenteras utförligt och analyseras reflexivt.

Kurser kan efter överenskommelse med programansvariga ersättas med andra kurser av relevans för programmet, t ex i samband med studier utomlands. Utlandsstudier förläggs till termin 2, om inte synnerligen goda skäl för annan lösning föreligger.

Kursutbudet för valbara och alternativa kurser fastställs läsåret innan och kan revideras på grundval av aktuellt studentunderlag.

(i) För studenter utan tidigare examen i biblioteks- och informationsvetenskap
(ii) För studenter med tidigare examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Övrigt

Undervisningen blandar självständigt arbete med träffar på Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning enligt instruktion på institutionens hemsida.

Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella aktörer inom biblioteks- och informationsområdet. Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier.

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: BMBD1
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Forsknings- och utbildningsnämnden, 2013-08-29
Version: 12.0
Gäller från: HT 2014

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

Det övergripande syftet med programmet är att de studerande skall tillägna sig kunskaper för kvalificerat arbete med utveckling, förvaltning och värdering av informations- och/eller kulturtjänster samt avancerad informationshantering inom såväl olika former av bibliotek som andra typer av kunskapsintensiva organisationer.

Utbildningen syftar till såväl breddning som fördjupning av kunskaper och färdigheter från tidigare utbildning och eventuell professionell erfarenhet och ger utrymme för individuell profilering. Kunskaper om ämnet och dess forskning fördjupas gradvis under utbildningens gång. Detsamma gäller färdigheter i att planera och genomföra självständigt arbete i form av implementering, skriftliga rapporter och vetenskapligt grundat utvecklingsarbete. Programmet främjar kontakter med aktuell forskning, såväl nationell som internationell, samt med institutioner på relevanta professionella fält. Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på forskarutbildningsnivå i biblioteks- och informationsvetenskap.

Utöver de i högskolelag och högskoleförordning givna målen för utbildningen skall de studerande efter genomgången utbildning:

Kunskap och förståelse

 • förstå och kritiskt kunna analysera arbete med information och/eller kulturella uttryck på bibliotek och inom andra kunskapsintensiva organisationer
 • ha utvecklat kunskaper och förmågor för att arbeta med strategisk utveckling av informationssystem och informationstjänster i samverkan med andra specialister och professionsföreträdare


Färdighet och förmåga

 • på ett övergripande sätt kunna planera, implementera, organisera och förvalta informationssystem, informationsresurser, informationstjänster och/eller kulturella uttryck och tjänster inom kulturområdet på bibliotek och inom andra kunskapsintensiva organisationer
 • kunna planera, genomföra och utvärdera projekt med bäring på utveckling av informationsresurser, informations- och/eller kulturtjänster
 • kunna studera grupper av användare och informationssystem/kulturella uttryck på ett systematiskt och vetenskapligt hållbart sätt, med avseende på utveckling av resurser och tjänster
 • kunna tillämpa vetenskapliga metoder i professionssammanhang samt visa insikt i vetenskapens komplexa roll i samhället
 • självständigt kunna genomföra utredningar, utvärderingar och tillämpade forskningsuppdrag i samverkan med olika intressenter


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förstå och kritiskt kunna analysera den samhälleliga roll som bibliotek och liknande organisationer spelar och har spelat
 • förstå och kunna analysera hur samspelet mellan underliggande teknik, användning och sociala och kulturella praktiker påverkar organisationen av informationsresurser och deras tillgängliggörande

Innehåll

Utbildningens karaktär
Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en gedigen utbildning för kvalificerat informations- och/ eller kulturarbete och arbete med utveckling av informations- och/ eller kulturtjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer.

Utbildningen ger kompetens för att på ett lämpligt sätt organisera och tillgängliggöra resurser av intresse i allmän eller specialiserad kultur-, informations- eller forskningsverksamhet och för olika användargrupper, såsom gymnasieelever eller forskare på ett företag, och för arbete på strategiska positioner med t ex projekt- och utvecklingsverksamhet. Studenten utvecklar en förståelse för de tekniska, sociala och kulturella sammanhang och praktiker som påverkar arbetet inom olika verksamheter. I utbildningen sker en gradvis progression, både genom fördjupning av kunskaper, färdigheter och värderingar inom ämnets olika områden och genom att vidga förståelsen för ämnet och dess verksamhetsområden.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling beaktas i utbildningsprogrammet genom att studenten uppmuntras att med stöd i praktiska exempel och teoretiska analysverktyg problematisera aspekterna i relation till biblioteks- och informationssektorn.

Undervisningen bedrivs dels genom aktiviteter på högskolan, och dels via digital lärplattform. Undervisningen innebär såväl arbete i grupp som självständigt arbete. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. En strävan i programmet är att studenterna ska bli förtrogna med aktuella tekniker och utnyttja dessa även i det egna lärandet. Kollaborativa tekniker används för att understödja studenternas samarbetsförmåga och lärande i grupp. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.

Undervisningen bedrivs på svenska, engelska och i vissa fall på danska och norska.

Innehåll

1-60 högskolepoäng

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, grundnivå 7,5 hp (i)
I kursen möter studenterna b&i som ett mångdisciplinärt forskningsområde och fokuserar specifikt på några centrala problemområden. Dessutom introduceras hur olika biblioteksformer och andra kunskapsintensiva organisationer arbetar med information, liksom förutsättningar för och värderingar hos de professionsgrupper som är aktiva inom dessa organisationer. I kursen ingår informationssökning av b&i-forskning.
eller
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde, avancerad nivå 7,5 hp (ii)
Under kursen fördjupar studenterna sin förståelse för b&i som ett mångdisciplinärt forskningsområde med särskilt fokus på några centrala forskningsområden. Studenterna vidareutvecklar också sina kunskaper om hur olika biblioteksformer och andra kunskapsintensiva organisationer arbetar med information, liksom förutsättningar för och värderingar hos de professionsgrupper som är aktiva inom dessa organisationer. I kursen ingår informationssökning av b&i-forskning.

Introduktion till kunskapsorganisation, 7,5 hp, grundnivå (i)
I kursen bekantgörs studenten med de principer som ligger bakom produktionen av metadata på bibliotek, samt hur sådana data används för informationssökning.
eller
Vetenskaplig publicering, 7,5 hp, avancerad nivå (ii)
Studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskaplig kommunikation och hur främst forskningsbibliotek arbetar med frågor kring exempelvis open access och bibliometri.

Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter, 7,5 hp, avancerad nivå
Kursen utvecklar studenternas förståelse för organisationers arbete, såväl i linjeorganisation som i projektform, utifrån organisationsteori och ledarskapsperspektiv.

XML och kontrollerade vokabulärer, 7,5 hp, avancerad nivå (i)
I kursen utvecklas en vidare förståelse för och kompetens i att utveckla och underhålla auktoritetsdata i form av kontrollerade vokabulärer och studenten skall samtidigt utveckla en förståelse för och kompetens i att hantera XML-tillämpningar, samtidigt som han eller hon vidareutvecklar sin kompetens i informationssökning.
eller
Klassifikation och informationsutvinning, 7,5 hp, avancerad nivå (ii)
I kursen studeras modeller för och evaluering av klassifikation och klustring i syfte att organisera information och finna mönster i stora datamängder, från såväl ett teoretiskt som laborativt perspektiv.

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen utforskar studenterna ett användarperspektiv på såväl utveckling och implementering som på utvärdering av digitala tjänster. Därmed fokuseras genomgående användarnas villkor och informationspraktiker, samt den roll interaktionen med digitala bibliotek och tjänster spelar för deras kommunikation och lärande.

Tre valbara kurser om 7,5 hp ur det kursutbud som erbjuds aktuell termin
Minst två av kurserna ska vara inom biblioteks- och informationsvetenskap och på avancerad nivå. Kurserna fördjupar förståelsen för och förmågan att implementera arbete med information och/eller kulturaktiviteter på bibliotek och inom andra kunskapsintensiva organisationer med fokus på ett eller ett par specialområden inom biblioteks- och informationsvetenskap.

61-120 högskolepoäng
Verksamhetsförlagt projektarbete, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen tillämpar studenterna sina kunskaper från några av de tidigare kurserna i ett eget valt utvecklings- eller utvärderingsprojekt i samarbete med ett bibliotek eller en annan kunskapsintensiv organisation.

Informationsåtkomst, 7,5 hp, avancerad nivå
I kursen studeras modeller för informationsåtkomst i form av de dominerande s k IR-modellerna, samt evaluering av såväl informationssökning som av informationssystem.

Forskningsmetoder, 15 hp, avancerad nivå
I kursen fördjupar studenterna sina kunskaper om forskningsdesign, forskningsetik och vetenskapliga metoder för urval, datainsamling, tolkning och analys, inklusive statistiska metoder.

Examensarbete på masternivå, 30 hp, avancerad nivå
I kursen tillämpar och fördjupar studenterna sina kunskaper inom något biblioteks- och informationsvetenskapligt problemområde i form av att utforska ett forskningsproblem genom praktisk tillämpning av vetenskapliga teorier och metoder. Resultatet tar formen av en uppsats eller en applikation som också dokumenteras utförligt och analyseras reflexivt.

Kurser kan efter överenskommelse med programansvariga ersättas med andra kurser av relevans för programmet, t ex i samband med studier utomlands. Utlandsstudier förläggs till termin 2, om inte synnerligen goda skäl för annan lösning föreligger.

Kursutbudet för valbara och alternativa kurser fastställs läsåret innan och kan revideras på grundval av aktuellt studentunderlag.

(i) För studenter utan tidigare examen i biblioteks- och informationsvetenskap
(ii) För studenter med tidigare examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Förkunskapskrav

Kandidatexamen

Examen

Avklarad utbildning leder till Filosofie masterexamen med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap samt behörighet till forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Examen översätts till engelska med Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Library and Information Science.

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Studenternas synpunkter på kursen skall systematiskt och regelbundet inhämtas i muntlig och/eller skriftlig form. Studenterna skall delges resultatet av utvärderingen. Resultaten av utvärderingarna skall ligga till grund för kursens vidare utveckling. Policy för kursutvärdering, Högskolan i Borås 2005-06-07, dnr 56-02-10.

Övrigt

Undervisningen blandar självständigt arbete med träffar på Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning enligt instruktion på institutionens hemsida.

Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella aktörer inom biblioteks- och informationsområdet. Inom programmets ramar erbjuds studenten möjlighet till utlandsstudier.

Kontakt


Programansvarig Mikael Gunnarsson
Programansvarig Helena Francke
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen