Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i Fashion Management och Marknadsföring

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82057
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Motivationsbrev och onlineintervju. För information och instruktioner, läs mer under rubriken **Innehåll**
Antal platser: 8
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Studietid: Dag

Innehåll

Upplägg

Masterprogrammet Fashion Management och Marknadsföring består av ett basår inom textilt management som avslutas med en fältstudie. Under andra året sker en fördjupning inom textilt management med specialisering på styrning av den textila värdekedjans utflöden, vilket innebär försäljning, varumärkeshantering, distribution, kundbeteende och konsumentkulturer inom mode. Utbildningen ska vara väl förankrad i forskningen på området samt ha stark professionskoppling. Innovationsförmågan ska uppmuntras för att tillsammans med djupa ämneskunskaper bidra till nyföretagande i branschen. Nätverksbyggande redan under studietiden är viktigt och gynnas i Textilhögskolans miljö med samverkan mellan design, teknik och management. Utbildningen har starkt fokus på miljö- och resurshushållnings-, globaliserings- och etikmedvetenhet.

Det tvååriga masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier uppdelat i kurser enligt beskrivning nedan. Kurserna under första året representerar på ett logiskt sätt en verklighetsnära progression i den textila värdekedjan, från idé och design till marknad, kundbeteende och restprodukthantering. Kurserna inom textilt management ger studenterna en fördjupning i området genom att betrakta den textila värdekedjan från tre perspektiv från innovation och design, från logistik och supply chain och slutligen från kund- och retailperspektivet. Under andra året görs ytterligare en fördjupning i huvudämnet textilt management men då med specialisering på flöden mot och från kund. Kursutbudet har stark förankring i aktuell forskning inom textilt management med fokus på hållbarhet inom den textila värdekedjan, men även med forskning i angränsande ämnen som företagsekonomi och industriell ekonomi på Högskolan i Borås.

Utbildningens pedagogik tar sin utgångspunkt i Boråsmodellen viket innebär att studenterna använder och utvecklar sin informationssökningskompetens inom ramen för kurserna. Studiemetoden har inspirerats av PBL (problembaserat lärande) och kan beskrivas som självständig sökning, analys och bedömning av information (tidigare forskning och andra för sammanhanget relevanta källor) som startar i de frågeställningar och teman som presenteras i undervisningen. Omvänt ska studenten också tränas i att, med utgångspunkt i nyvunnen kunskap, identifiera problem och möjligheter samt identifiera intressanta frågeställningar för forskarsamhället och för praktiken. Särskild vikt läggs vid studentens förmåga att återföra forskningsresultat till praktikens företrädare. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier och projektarbeten med individuell handledning.

Termin ett ska etablera den studiemetod som präglar utbildningen och studenten ska efter terminens slut ha goda kunskaper i informationssökning och källkritik. Detta uppnås genom att variera arbetsformerna i terminens fyra kurser så att studenten jobbar såväl individuellt som i olika gruppkonstellationer med att söka fram och presentera (skriftligen och muntligen) aktuell forskning i de frågor som behandlas. Undervisningen består av både traditionella föreläsningar som introducerar olika tema, och seminarier där studenterna tilldelas roller som föredragare, diskussionsledare eller diskutanter.

Vid terminsstart delas studenterna upp i två grupper baserat på bakgrundskunskaper. Studenter med en akademisk bakgrund inom det textila området (dvs. en kandidatexamen inom textilteknik, textilt management eller textil/mode design samt Textilekonomexamen eller motsvarande) registreras på grundkursen Introduktion till Textilt Management och industriell ekonomi (engelsk titel: Introduction to Textile management and industrial economy) 3,5 hp. Syftet med denna kurs är att ge studenter utan förkunskaper inom industriell ekonomi en bra bas i dessa ämnen inför den fördjupning i ämnet som kommande kurser står för.

Studenter med en akademisk bakgrund inom företagsekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande utan textil koppling läser istället grundkursen Affärsmannaskap i värdekedjor för textil och kläder (engelsk titel: Business in the textile- and apparel industry) 3,5 hp, som ger dessa studenter en grundläggande kunskap om den textila värdekedjan i modesektorn, från skapandet av nya kollektioner, produktionsstrategier till lanseringen på marknaden i ett varumärkesperspektiv samt grundläggande kunskap om textil materiallära. I denna kurs ingår workshops i de textila laboratorierna.

Utöver introduktionskurserna på 3,5 hp ingår följande gemensamma kurser i termin 1 (viss förändring i ordningen på kurser kan förekomma):

Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion, (4 hp)
Engelsk titel: Sustainability oriented Business Models in Textile and Apparel
Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N)

Metodologi och vetenskapsteori inom Textilt Management (7,5 hp)
Engelsk titel: On Methodology and the Philosophy of Science in Textile Managment
Huvudområde: Textilt management (A1N), Företagsekonomi (A1N)

Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion, (7,5 hp)
Engelsk titel: Management of Product Development and Innovation in Apparel and Textile
Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N)

Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin, (7,5 hp)
Engelsk titel: Sustainable supply chain management in apparel and textiles
Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N )


Termin två bygger vidare på kunskaperna inom Textilt Management med den sista fördjupningskursen som fokuserar på den textila värdekedjan utifrån kund- och retailperspektiv. Parallellt med denna kurs läser studenterna en kurs i projektledarskap och entreprenörskap som är en viktig faktor inom textil och konfektionsindustrin. Under sista perioden av andra terminen genomför studenten antingen ett självständigt forskningsarbete i samarbete med företag i regionen och/eller ett av Högskolan i Borås forskningsprogram alternativt en praktik, allt inom ramen för kursen Field Study in Textile Management. Kursen är avsedd att ge studenten en fördjupning och tillämpning av textilt management utifrån den kunskap de fått under det första året.
Under andra terminen läser studenterna följande kurser (viss förändring i ordningen på kurser kan förekomma)

Marknadsföring, försäljning och visuell kommunikation inom klädes- och modesektorn, (7,5 hp)
Engelsk titel: Fashion Retail Marketing and Visual Communication
Huvudområde: Textilt management (A1N), Industriell ekonomi (A1N)

Projektledning och entreprenörskap, (7,5 hp)
Engelsk titel: Project Management and Entrepreneurship
Huvudområde: Textilt management (A1N),

Fältstudier inom Textilt Management, (7,5 hp)
Engelsk titel: Field Study in Textile Management
Huvudområde: Textilt management (A1F),

Vid etappavgång efter halva studietiden kan studenten ansöka om antagning till senare del av program för Master in Textile Management One Year utan specialisering. Kursen Field Study in Textile Management ersätts då av Thesis for One Year Masters Degree in Textile Management (15 hp).

Termin tre består av fyra kurser som alla ger en fördjupning inom huvudområdet textilt management med speciellt fokus på utflöden i den textila värdekedjan. Under tredje terminen läser studenterna följande kurser (viss förändring i ordningen på kurser kan förekomma)

Varumärkesbyggande i modesektorn, ett internationellt perspektiv, (7,5 hp)
Engelsk titel: Fashion Brand Management, an international perspective
Huvudområde: Textilt management (A1F),

Konsumentbeteende i modesektorn, (7,5 hp)
Engelsk titel: Fashion Consumer Behaviour
Huvudområde: Textilt management (A1F),

Avancerad detaljhandel och kommunikation inom modesektorn, (7,5 hp)
Engelsk titel: Advanced Fashion Retail marketing and Communication
Huvudområde: Textilt management (A1F),


Konsumtion och varumärkesbyggande - kulturella perspektiv på modemarknaden, (7,5 hp)
Engelsk titel: Consumption and Branding Cultural Perspectives on Fashion Markets
Huvudområde: Textilt management (A1F),

Termin fyra genomför studenten ett självständigt forskningsarbete som utmynnar i en masteruppsats om 30 hp (huvudområde Textilt Management A2E). Masteruppsatsen ska ha hög relevans för kunskapsutvecklingen inom textilt management och för dess praktik. Studenten förväntas demonstrera ett kritiskt förhållningssätt och visa på en stor medvetenhet om samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning. Om studenten genomfört examensarbete för magisterexamen om 15 hp ersätts examensarbetet om 30 hp med ytterligare ett examensarbete om 15 hp samt kurser på avancerad nivå motsvarande 15 hp inom huvudområdet.

Övrigt

Motivationsbrev
I motivationsbrevet som ska skrivas på engelska, motiverar du varför just du ska få en plats vid det program du har sökt. Brevet
ska motivera varför du är lämpad att gå programmet och hur du förväntar dig programmet i förhållande till din framtida karriär.
Med brevet demonstrerar du också din kommunikativa förmåga. Om du har ansökt till mer än ett masterprogram inom Textilt
management (ansökningkoder: 82055, 82057, 82059) ska det vara tydligt i brevet vilka prioriteringar du gjort mellan de olika
programmen.

Följande måste vara tydligt i brevet:
Dina kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, ansökningsnummer.
Brevet får inte vara längre än en A4-sida exklusive kontaktuppgifter.

Rekommenderat innehåll
Brevet ska ge läsaren en förståelse för vem du är, din akademiska bakgrund, din yrkeserfarenhet och din relation till ämnet
textil och mode. Beskriv också dina personliga egenskaper i projekt och individuellt arbete.
Ladda upp ditt motivationsbrev via meritfliken på "Mina sidor" på www.antagning.se senast den 21 juni 2018.

Intervju
De sökande som har valts ut för intervjuer kommer kontaktas med en tid och information för en intervju. Det är den sökandes
ansvar att nödvändiga programvaror är installerade på datorn, att internetuppkopplingen är tillräcklig och att det fotot på den
identifikationshandling som skickades in i samband med ansökan går att använda för identifiering vid intervjun.
Datum för intervjun kommer annonseras senare. Den tilldelade tiden för intervju är inte ombokningsbar. Ett schema
med intervjutider läggs upp på hemsidan.

Utbildningen har internationell rekrytering, och undervisningen bedrivs på engelska.

Dnr: