Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterprogram i management av digital handel

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82022
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Masterprogrammet passar dig som är intresserade av att ta ansvar för att driva strategisk utveckling inom företag som är involverade i digital handel med varor och tjänster. I programmet förenas fördjupade kunskaper i företagsekonomi med kunskaper om digitala verktyg och handelns villkor. Efter avklarad utbildning ska du kunna bidra till att effektivisera och stärka den svenska handelsnäringen, t.ex. i rollen som omvärldsanalytiker, marknadsföringsstrateg, affärsutvecklare eller controller.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om teoriutveckling, frågeställningar, metoder och aktuell forskning i företagsekonomi. Det tvååriga masterprogrammet omfattar fyra terminers heltidsstudier uppdelat i kurser enligt beskrivningen nedan. Kursutbudet har en stark förankring i aktuell forskning inom det företagsekonomiska ämnet på Högskolan i Borås och då särskilt med anknytning till handeln och dess digitalisering.

Utbildningens pedagogik tar sin utgångspunkt i Boråsmodellen viket innebär att studenterna använder och utvecklar sin informationssökningskompetens inom ramen för kurserna. Studiemetoden har inspirerats av PBL (problembaserat lärande) och kan beskrivas som självständig sökning, analys och bedömning av information (tidigare forskning och andra för sammanhanget relevanta källor) som startar i de frågeställningar och teman som presenteras i undervisningen. Omvänt ska studenten också tränas i att, med utgångspunkt i nyvunnen kunskap, identifiera problem och möjligheter samt identifiera intressanta frågeställningar för forskarsamhället och för praktiken. Särskild vikt läggs vid studentens förmåga att återföra forskningsresultat till praktikens företrädare.

Termin ett ska etablera den studiemetod som präglar utbildningen och studenten ska efter terminens slut ha goda kunskaper i informationssökning och källkritik. Detta uppnås genom att variera arbetsformerna i terminens fyra kurser så att studenten jobbar såväl individuellt som i olika gruppkonstellationer med att söka fram och presentera (skriftligen och muntligen) aktuell forskning i de frågor som behandlas. Undervisningen består av både traditionella föreläsningar som introducerar olika tema, och seminarier där studenterna tilldelas roller som föredragare, diskussionsledare eller diskutanter.

De tre kurserna "Ledarskap och reflekterande etik", "Konsumentbeteende" och "Relationsmarknadsföring och CRM" såväl breddar som fördjupar studentens kunskaper från kandidatexamen genom att bygga vidare på grundutbildningens kurser i marknadsföring och ledarskap. De frågor som behandlas kopplas till den forskning som lärarna arbetar med, och då särskilt till frågor som är särskilt viktiga för handeln, t ex digitalisering och hållbarhet. I kursen "Ledarskap och reflekterande etik" deltar företrädare från praktiken i såväl gästföreläsningar som i diskussionsseminarier. Praktikens deltagande har två syften, dels ge studenterna förståelse för praktikens "skarpa" problem och dels ge studenterna återkoppling på deras arbete med analys och problemlösning. Kursen "Relationsmarknadsföring och CRM" baseras i huvudsak på litteraturstudier och tidigare forskning och studenterna tränas särskilt i analys, akademisk framställning och källkritik. Kursen i "Konsumentbeteende" organiseras kring fältarbete i "Handelslabbet" och "på stan" och insamlat material ligger till grund för en forskningsrapport i artikelformat.


Kursen i "Metodologi och vetenskapsteori i företagsekonomisk forskning" bygger vidare på de kunskaper studenten har med sig från grundnivå. Undervisningen utgår från metodfrågor och vetenskapsteoretiska överväganden i publicerad forskning vilka kopplas till metodlitteraturens texter. Genom denna metodik får studenten fördjupad kunskap i design och genomförande i företagsekonomisk forskning och förväntas efter genomgången kurs självständigt kunna orientera sig i de olika forskningsinriktningar som ryms inom företagsekonomi. I kursen ingår ett diagnostiskt prov för att säkerställa nivån på studenternas förkunskaper. Det diagnostiska provet består i att studenten med stöd av metodlitteraturen svarar på frågor av flervalskaraktär.

Termin två består av tre kurser. Den första kursen - "Informationsutvinning för modern handel" - är speciellt framtagen för att möta det behov av nya kompetenser som följt av utvecklingen av informationsteknologi. Studenterna får i kursen en fördjupning avseende de strategiska- och marknadsrelaterade frågeställningar som följer med digitaliseringen av kunddata. För att öka förståelsen för teknikens möjligheter och begränsningar får studenterna också grundläggande kunskaper i datautvinning (datamining). Kursen anknyter till pågående tvärvetenskapliga forskningsprojekt, framförallt projekt förlagda till Högskolans handelslabb och SIIR där forskare från både företagsekonomi och informatik deltar. Aktuella frågeställningar hämtas från företag i regionen.

Kursen "Affärsdesign och entreprenörskap" innebär en breddning i förhållande till grundnivå och en succesiv fördjupning i relation till kursen "Ledarskap..." termin ett. Kursen anlägger ett designperspektiv och handlar om hur affärsdesign formas och realiseras från affärsidé till färdigt företag. Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) har resulterat i en rad "nya" typer av företag, t ex shoppingintermediärer som hjälper konsumenter att hitta rätt produkter på Internet. Borås med omnejd har en lång tradition av entreprenörskap inom handel, och denna tradition har fortsatt också med den nya tekniken.

På termin tvås avslutande period ges kursen "Företagsekonomiska teorier och dess praktik" som innebär en succesiv fördjupning i förhållande till masterprogrammets tidigare kurser. Studenten sätter samman sin egen kurs utifrån ett tiotal olika moduler och väljer själv ämne för fördjupning. De två inledande modulera är obligatoriska och ger kunskap och färdigheter i den case-metodik som präglar kursen. För resterande del av kursen kan studenterna välja att göra praktik, eller fortsätta med fördjupade casestudier. Redovisning av kursens olika moduler sker återkommande under seminariedagar då studenterna samlas för att redovisa och diskutera de individuella uppgifterna. Kursen har karaktär av distanskurs i det att kursen inte innehåller traditionella föreläsningar utan bygger helt på studenternas eget arbete, individuellt och i grupp, och efterföljande behandling av dessa i seminarieform.

Termin tre består av fyra kurser, och syftar till fördjupade kunskaper inom organisation och styrning med fokus på tema som har hög relevans för näringen handel. Kurserna har en tydlig koppling till praktiken och i samtliga kurser hämtas aktuella frågeställningar och fallföretag från regionen.

"Supply Chain Management" innebär en breddning från grundnivå samt till viss del också en succesiv fördjupning i förhållande till kursen "Relationsmarknadsföring". I "Supply Chain Management" möter studenten olika aspekter av integrationen av affärsprocesser inom företag, och nätverk av företag som ingår i flödes- eller distributionskedjan. Med utgångspunkt i praktiken problem och aktuell forskning inom området får studenterna kunskap och verktyg för att kartlägga, förvalta, analysera och lösa problem i hela leveranskedjan.

Kursen "Organisations- och kvalitetsstyrning" innebär en breddning i förhållande till grundnivå och fokuserar praktikens styrmodeller som inte främst utgår från finansiella mått. Den entreprenöriella prägel som kännetecknar många nya e-handelsbolag leder typiskt till styrproblem när verksamheten växer. Genom att applicera kunskaper om styrning från flera perspektiv på fallföretag fås en kunskap och förståelse som ger studenterna en bas för att mer ingående förstå principerna för organisering.

"E-business och den digitala marknadsplatsen" ger en överblick över teknikens möjligheter, och en fördjupning avseende de strategiska- och marknadsrelaterade frågeställningar som följer med e-handel. I kursen medverkar företrädare för praktiken som för studenterna presenterar för dem aktuella frågeställningar och problem. Dessa tas upp och behandlas av studenterna enligt den studiemetod som etablerats under termin ett: Självständig inläsning och analys av aktuell forskning, och redovisning i gruppdiskussioner där praktikens representanter deltar. Undervisningen anknyter till pågående forskningsprojekt, framförallt projekt förlagda till Högskolans handelslabb och SIIR.

Slutligen kursen "Varumärken och kommunikation - kulturella perspektiv på handelns digitalisering och hållbarhet" bygger på kulturteoretiska perspektiv på varumärkesbyggande (Branding), marknadskommunikation och konsumtion. Studenterna tränas genom löpande individuell läsning och textproduktion att analysera och formulera forskningsfrågor och utveckla samhällsvetenskapliga- och kulturvetenskapliga problemformuleringar angående varumärkesbyggande och marknadskommunikation som berör kursens övergripande tema handelns digitalisering och hållbarhet.

Termin fyra genomför studenten ett självständigt forskningsarbete som utmynnar i en masteruppsats om 30 hp. Masteruppsatsen ska ha hög relevans för ämnets kunskapsutveckling och för dess praktik. Studenten förväntas demonstrera ett kritiskt förhållningssätt och visa på en stor medvetenhet om samhällsvetenskaplig metod och dess tillämpning.

År 1:
Period 1:
Ledarskap - dess handlingar och koncept (A1N, 7,5 hp)
Konsumentbeteende (A1N, 7,5 hp)
Period 2:
Metodologi och vetenskapsteori i företagsekonomisk forskning (A1N, 7,5 hp)
Relationsmarknadsföring och CRM (A1N, 7,5 hp)
Period 3:
Informationsutvinning för modern handel (A1N, 7,5 hp)
Affärsdesign och entreprenörskap (G2F, 7,5 hp)
Period 4:
Företagsekonomiska teorier och dess praktik (G2F, 15 hp)


År 2:
Period 1:
Supply chain management (A1F, 7,5 hp)
Organisations- och kvalitetsstyrning (A1F, 7,5 hp)
Period 2:
E-Business och den digitala marknadsplatsen (A1N, 7,5 hp)
Varumärken och kommunikation - kulturella perspektiv på detaljhandelns digitalisering och hållbarhet (A1F, 7,5 hp)
Period 3-4:
Självständigt arbete (A2E, 30 hp)


Kurser som kan ingå i programmet
Studenten har möjlighet att läsa upp till 30 hp kurser på lärosäte utomlands, företrädelsevis under termin två eller första halvan av termin tre. För att inkluderas i utbildningen krävs att kurserna ges på motsvarande nivå i företagsekonomi eller för programmet relevant kunskapsområde. Det krävs också att dessa kursers bidrar till progressionen i utbildningen avseende innehåll och metodik. Vad som är relevant kunskapsområde och nödvändig progression bestäms av studierektor efter ansökan från enskild student.

Övrigt

Diarienr: 700-17

Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskraven ovan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.