Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Masterutbildning i textilteknik

120 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82052
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 10
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2020-06-07
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Dag

Detta två-åriga textilteknikprogram är utformat för dig som är Textilingenjörer eller som har en kandidat i textilteknologi. Det finns både nationell och internationell antagning. För att till fullo kunna tillgodogöra sig programmet skall du ha goda kunskaper i matematik, textila tillverkningsmetoder, textil materilteknik och textilkemi. Under de fyra terminerna, som är indelade i specifika kurser, kommer studenterna successivt förbättra sina kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga i textilteknik. Kurserna på avancerad nivå med särskilt fokus på textil materialteknik, textilkemi och textil produktutveckling följer en ordning och pedagogiska metoder som möjliggör både grad- och språngvis inbyggd progression. Utbildningsplanen har ett antal röda trådar. I alla kurser får studenterna praktisk genom projektarbeten som innehåller experiment och karaktärisering. Vi lägger också stor tyngd vid studenternas förmåga till vetenskaplig kommunikation där kraven stegras för varje inlämningsuppgift under programmet.

Innehåll

Kärnan i textilteknik är att lyckas behålla den textila känslan när funktionalitet och smarthet adderas till textila material genom olika processer. Processerna måste samtidigt anpassas till de särsilda krav som textilierna ställer på dem. Därför kommer kurserna betona processer och deras hållbarhetsutmaningar och krav. Hållbar utveckling är centralt för institutionens forskningsagenda. Institutionens forskning blir särskilt framträdande under programmets andra år.

Utbildningen bedrivs på engelska.

Upplägg

Programmet börjar med två parallella kurser i textil materialteknik som löper halvvägs genom hösten under första terminen. I kursen Polymerteknologi tillägnar sig studenterna avancerade kunskaper och färdigheter i polymerfysik, polymerkemi, struktur-egenskapkoppling, bearbetning och tillämpningar. Kunskaper från Polymerteknologi-kursen om polymersmältor och lösningars reologi är väsentliga för att förstå tillverkning av fiber och filament som tas upp i Fiberteknologi-kursen. Studenterna smältspinner filament som de sedan karakteriserar mekaniskt och termiskt i en kursgemensam laboration. De två uppstartkurserna har också ett gemensamt fokus på hållbar utveckling där villkoren för minimerat ekologiskt fotavtryck av naturliga- och syntetiska fibrer och möjligheterna till återanvändning och återvinning problematiseras.
Halvvägs in i höstterminen används deras smältspunna fibrer för att skapa textila strukturer i den efterföljande kursen Kompositteknologi som löper parallellt med Textilkemi I - Organisk och fysikalisk kemi som är den första kursen i stråket av textilkemi som forsätter hela vårterminen. Biokompositer och återvinning av kompositer är länkar i hållbarhetstråden. Genom en uppstartsuppgift kan studenterna lära av naturen vad som gör kompositer så bra och de går vidare med kompositmekanik, textila förstärkningsstrukturer och produktionsmetoder. I den parallella kursen Textilkemi I introduceras studenterna för fysikaliska koncept som beskriver strukturer hos och interaktioner mellan material. Dessa faktorer är helt avgörande för att skapa starka kompositer. Textilkemi I ger också studenterna insikter om kolloid- och ytkemi, ämnen som är avgörande för många textila processer. I Textilkemi I och den efterföljande Textilkemi II Gränsytor och kemisk behandling får studenterna arbeta med ett antal grundläggande men omfattande textilkemiska projektuppgifter som använder stegvis mer avancerade metoder för att uppnå önskad effekt. Skälet för att välja mer avancerade metoder är oftast att minska deras miljöpåverkan.
När Textilkemi II-kursen löper på under vårterminen med projekt i ökande komplexitetsordning om blekning, färgning och tryck så går den först parallellt med Textil produktutveckling där studenterna får tillämpa sina material- och konstruktionskunskaper. Utifrån användarbehov tillämpar de en produktutvecklingsmetod för att ta fram produktkoncept som kan vara avsedda både för bärbara och tekniska textilier. Textilkemikurserna handlar både om att minska de textila processernas direkta miljöpåverkan och om vad som krävs för att kunna avfärga och avlägsna tryck eller funktionalisering, allt med syfte att möjliggöra återvinning. Under vårterminens andra halva löper kursen Textil elektronik och styrsystem som utforskar möjligheterna att genom elektronik integrera funktionalitet och logik i textila konstruktioner. Principerna bakom textila motstånd, ledare och kapacitorer utreds och integreras i interaktiva system.
Det andra året börjar med två parallella kurser som utforskar vad funktionella och smarta textilier har att erbjuda samhället. Avancerad beredning och tryck som utgår från tryckdelen i textilkemikurserna utröner hur funktionalitet och smarthet kan åstadkommas genom 3D-scanning, 3D-printning, bläckstråletryck och superkritisk koldioxidbehandling. I Smarta textilier-kursen utforskar studenterna hur man kan tillämpa möjligheterna att integrera sensorer baserade på olika elektriska principer. Både de parallella kurserna avslutas med en gemensam workshop, organiserad av studenterna själva där förstaårsstudenterna får möjlighet att smaka på vilka olika sätt som finns för att åstadkomma funktionella och smarta textilier. Vid det här laget skall studenterna vara mogna för Examensprojekt-kursen som börjar mitt i höstterminen och först löper parallellt med Vetenskaplig metodik för teknik och naturvetenskap, som inkluderar en översiktsartikel om uppsatsämnet, allmän och specifik forskningsmetodik för teknik och naturvetenskap inklusive statistiska metoder. Metodkursen fortsätter halvvägs genom vårterminen med syfte att stötta projektet som skall ha karaktär av textilteknik och vetenskap. Ett lämpligt uppsatsämne är en vetenskapligt relevant frågeställning som dykt upp under programmet och som tangerar aktuell forskning på institutionen.
Nedan följer titlarna på programmets kurser, deras omfattning och vilka lärandemål de adresserar vilket också utgör programmets målmatris.
Första året (viss förändring mellan läsperioder och läsår kan ske)
Läsperiod 1:
Polymerteknologi (9 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1-2.4, 3.3
Fiberteknologi (6 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1, 2.3-2.4

Läsperiod 2:
Textilkemi I -Organisk och fysikalisk kemi (7,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1-2.4
Kompositteknologi (7,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.1-2.2, 2.4

Läsperiod 3-4:
Textilkemi II -Gränsytor och kemisk behandling (15 hp) Mål 1.1-2.4
Textil produktutveckling (7,5 hp) Mål 1.1-1.2, 2.2, 2.4-2.5, 3.1-3.2
Textil elektronik och styrsystem (7,5 hp) Mål 1.1, 1.3, 2.4-2.5

Andra året (viss förändring mellan läsperioder och läsår kan ske)
Läsperiod 1:
Avancerad beredning och tryck (7,5 hp). Mål 1.1-2.4, 3.1-3.2
Smarta textilier (7,5 hp) Mål 1.1-3-3

Läsperiod 2-3:
Vetenskaplig metodik för teknik och naturvetenskap (15 hp) Mål 1.2, 2.4, 2.5, 3.2

Läsperiod 2-4:
Examensarbete(30 hp) Mål 1.1 - 3.3

Om student genomfört examensarbete för magisterexamenom 15 hp ersätts examensarbetet om 30 hp med ytterligare ett till om 15 hp samt kurser på avancerad nivå motsvarande 15 hp inom huvudområdet.

Övrigt

Det svenska dokumentet är originalet. Vid eventuella oklarheter i översättningar till andra språk så gäller den svenska versionen.