Huvudmeny
Till anmälan

Organisations- och personalutvecklare i samhället

180 högskolepoäng, heltid 100%

Kvinnor som jobbar

Vill du arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling? Då är utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället rätt för dig.

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med personalfrågor och verksamhetsutveckling i arbetslivet. I fokus för utbildningen står strategiskt viktiga frågor som kompetens, arbetsmiljö, mångfald i arbetslivet samt relationen mellan arbetsliv och övriga samhället.
Utbildningen består bland annat av kurser där du får möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i arbetslivsanknutna projektarbeten. Vi aktualiserar och diskuterar löpande frågor såsom betydelsen av kön, klass och etnicitet i samband med t.ex. kompetensutveckling eller rekrytering. I några kurser ligger tonvikten även på företagsekonomi samt arbetsrätt.
Under utbildningen får du vid flera tillfällen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Du kommer att ingå i en mentorsgrupp där mentorn jobbar på ett företag, förvaltning eller i en organisation som är relevant för utbildningen.
Utbildningen bygger på ämnet arbetsvetenskap med förankring i ämnen såsom sociologi, psykologi, pedagogik och leder till en filosofie kandidatexamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Efter den här utbildningen kan du jobba som organisations- och personalutvecklare, eller så kan du jobba med personal-, verksamhets- och kompetensfrågor, t.ex. som verksamhetsutvecklare, personaladministratör, HR-personal, utvecklingsledare, avdelningschef, projektledare, utbildare eller utredare.

Examen

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82220
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: 37% av platserna tillsätts genom gymnasiebetyg och 33% genom högskoleprov. Till resterande 30% av platserna sker alternativt urval genom rangordning av den sökandes arbetslivserfarenhet med en övre gräns på 96 månader.
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Upplägg

Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS) omfattar 180 högskolepoäng och har vid Högskolan i Borås en samhällsvetenskaplig inriktning med ett bildnings- samt professionsperspektiv. Utbildningen utgår från utvecklingen av ett modernt och utbildningsfokuserat arbetsliv, där såväl företag och offentlig sektor som ideella organisationer inbegrips. Programmet består främst av gemensamma obligatoriska kurser men vissa valbara kurser förekommer också inriktade mot arbetsvetenskap. Studenten ges vid ett flertal tillfällen under utbildningen möjlighet att stifta bekantskap med olika arbetsplatser. Samverkan med professionen sker även genom att studenterna deltar i mentorsgrupper där mentorn är verksam i för programmet relevanta företag, förvaltningar eller organisationer. I kurserna framhålls även den betydelse kön, klass, generation och etnicitet har för hur vi förstår dagens arbetsliv och dess organisationer.

Termin 1
Under första terminen läser studenterna följande kurser

 • Organisation och profession 7,5 hp
 • Metod, grundkurs 7,5 hp
 • Utveckling och lärande i arbetslivet 15 hp


Första kursen introducerar studenten till ämnets problemområden och den framtida yrkesrollen genom att kombinera ett organisations- och professionsperspektiv. Den andra kursen är en introduktion till vetenskapligt tänkande och metod. Terminens sista kurs är sedan inriktad mot utbildning och lärande i arbetslivet. Kurserna innehåller projektarbeten där grundläggande färdigheter i vissa utvärderande metoder övas.

Termin 2
Terminen inleds med en kurs som behandlar rättsliga frågor om anställningsskydd, medbestämmande, arbetsmiljö etc och kan även knytas till frågor om t.ex. kön, klass, generation och etnicitet. Avslutningsvis följer två kurser inom företagsekonomi, där den första är en bred introduktion i ämnet och den andra förklarar/beskriver ekonomistyrningens roll i en organisation.

 • Arbetsrätt 15 hp
 • Grundläggande företagsekonomi 7,5 hp
 • Ekonomistyrning 7,5 hp


Termin 3
Under den tredje terminen påbörjar studenten sin ämnesinriktning mot arbetsvetenskap. Följande ämneskurser ingår i ämnesinriktningen arbetsvetenskap:

Arbetsvetenskap

 • Arbetslivets framväxt 7,5 hp
 • Psykosociala aspekter 7,5 hp
 • Arbetsmarknad 7,5 hp
 • Arbetsorganisation 7,5 hp


Termin 4
Under den fjärde terminen fortsätter studierna inom ämnesinriktningen.

Arbetsvetenskap

 • Organisation och ledarskap 7,5 hp
 • Arbetsmiljö 7,5 hp
 • Metod, fortsättningskurs 7,5 hp
 • Tillämpningsarbete 7,5 hp


Termin 5
I den första av terminens två professionsinriktade kurser analyserar studenten rekryteringsfrågor i arbetslivet genom kursen:

 • Rekrytering 7,5 hp


Därefter ges studenten möjlighet att läsa två för utbildningen relevanta kurser om 15 hp på valfritt vis genom att:

 • Förlägga studierna till annan akademi, lärosäte eller utomlands i 10 veckor
 • Läsa annan kurs vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Två kurser som i mån av intresse kommer att erbjudas är Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, 7,5 hp och Utvärdering, 7,5 hp och dessa inbegriper tillfälle till verksamhetsintegrerat lärande.


Terminen avslutas med ytterligare en professionsinriktad kurs där studenten problematiserar och fördjupar kunskapen om sin kommande yrkesroll genom att läsa kursen:

 • HR i teori och praktik 7,5 hp


Termin 6
Under den sjätte terminen fördjupar sig studenten ytterligare i sin ämnesinriktning i arbetsvetenskap, samt gör ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats). De kurser som erbjuds är följande:

 • Identitet och styrning i arbetslivet 7,5 hp
 • Metod, fördjupningskurs 7,5 hp
 • Kandidatuppsats 15 hp


Terminen avslutas med ett självständigt genomfört examensarbete (kandidatuppsats) om 15 hp inom ämnesinriktningen arbetsvetenskap. Uppsatsen ligger till grund för den filosofie kandidatexamen som studenten får inom ramen för programmet.


Arbetsformer:
Utbildningens arbetsformer präglas av problemorientering. De studerande medverkar i fastställandet av de problem/frågor som studeras och tar själva ansvar för att söka adekvat kunskap såväl individuellt som i grupp, med handledning av lärare.

Gruppbaserade studier:
De studerande är periodvis organiserade i studiegrupper för att främja förmågan att arbeta i team och för att stimulera till att tankar och attityder bryts och prövas mot varandra.

Samverkan med samhälle och arbetsliv:
Utbildningen hämtar frågor och problem i adekvata delar av arbets- och övrigt samhällsliv.

Vidare studier

Studierna ger dig möjlighet att studera vidare på magisternivå i arbetsvetenskap samt andra samhällsvetenskapliga magister- och masterutbildningar. Efter avlagd examen på avancerad nivå kan du även söka till forskarutbildning i arbetsvetenskap.

Övrigt

Diarienr: 093-17

Denna utbildningsplan ersätter tidigare antagen utbildningsplan.
Programmet ger möjlighet att under 10 veckor studera vid annat lärosäte i Sverige eller utomlands.
Avklarad utbildning ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå i den valda ämnesinriktningen.

Josefine Landén

Josefine: jag har alltid velat jobba med människor

 – Innan utbildningen arbetade jag i butik. Jag vill kunna hjälpa människor med något som jag är riktigt bra på.
Läs hela intervjun

 

Sandra Hedin

Sandra tar sikte på arbetsvetenskap

– Det är en väldigt bra utbildning där du får en bred och användbar kunskap om organisationer och ledarskap för att sedan kunna hantera personalfrågor och samhällsfrågor på ett säkert sätt.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Erik Ljungar
Programadministratör Maria Jonsson
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen