Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82062
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 35
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Som ambulanssjuksköterska ansvarar du för patientens och de närståendes omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten.

Innehåll

Upplägg

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet är professionsinriktat och förankrat i evidensbaserad forskning. Kursinnehållet är inriktat mot ambulanssjuksköterskans kompetensområde och den kliniskt tillämpade kunskap som här erfordras. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper och leder till yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av en verksamhetsförlagd kurs med kontextualisering, tillämpning och examination. Programmet avslutas med ett examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning vetenskap och profession.


Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar teoretiska studier som behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier som fokuserar på vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering. Vidare behandlas ambulansens utrustning, utryckningskörning, kommunikations- och informationssystem, läkemedel i prehospital akutsjukvård, vårdhygien, arbetsmiljö och ergonomi.

Prehospital akutsjukvård med inriktning mot trauma, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier med fokus på patofysiologi, kinematik och smärtlindring vid olika former av trauma. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård vid trauma. Moment som ingår är losstagning av patient, säkerhetsfrågor vid skadeplatsarbete, ambulanstransport, organisation och sjukvårdsledning på skadeplats.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård och inom närliggande verksamhetsområden som är väsentliga för samhällets hälso och sjukvård i akuta situationer. Studenten bearbetar, tillämpar och examineras på fördjupad och evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsarbetet relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom, ohälsa och trauma inom kontexten prehospital akutsjukvård. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation och samband, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt den prehospitala vårdens organisation.

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete som innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.