Huvudmeny
Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Praktisk examination på Borås ambulansstation.

Som ambulanssjuksköterska ansvarar du för patientens och de närståendes omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten.

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid olika scenarier i hem eller på skade- och olycksplatser.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningsplatser för studenter vid Högskolan i Borås finns inom hela Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

OBS! Tidigare möjlighet att tillgodoräkna sig yrkeslivserfarenhet om man arbetat minst två år inom ambulansen är nu borttaget. Alla studenter ska genomgå samtliga 10 veckors VFU/praktik.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som ambulanssjuksköterska har du en unik spetskompetens inom prehospital akutsjukvård för olika befattningar inom ambulanssjukvården och annan akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil- och militär akutsjukvård samt arbete i internationella uppdrag. Du kan vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82062
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 35
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet är professionsinriktat och förankrat i evidensbaserad forskning. Kursinnehållet är inriktat mot ambulanssjuksköterskans kompetensområde och den kliniskt tillämpade kunskap som här erfordras. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper och leder till yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av en verksamhetsförlagd kurs med kontextualisering, tillämpning och examination. Programmet avslutas med ett examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning vetenskap och profession.


Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar teoretiska studier som behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier som fokuserar på vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering. Vidare behandlas ambulansens utrustning, utryckningskörning, kommunikations- och informationssystem, läkemedel i prehospital akutsjukvård, vårdhygien, arbetsmiljö och ergonomi.

Prehospital akutsjukvård med inriktning mot trauma, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier med fokus på patofysiologi, kinematik och smärtlindring vid olika former av trauma. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård vid trauma. Moment som ingår är losstagning av patient, säkerhetsfrågor vid skadeplatsarbete, ambulanstransport, organisation och sjukvårdsledning på skadeplats.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård och inom närliggande verksamhetsområden som är väsentliga för samhällets hälso och sjukvård i akuta situationer. Studenten bearbetar, tillämpar och examineras på fördjupad och evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsarbetet relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom, ohälsa och trauma inom kontexten prehospital akutsjukvård. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation och samband, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt den prehospitala vårdens organisation.

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete som innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Sandra Stridh

Blivande ambulanssjuksköterskan Sandra fick feeling för Högskolan i Borås

– Det bästa har varit att vi har så mycket praktiska övningar där vi får leva oss in i påhittade scenarion för att lösa olika uppgifter.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Anders Bremer
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Programansvarig Henrik Andersson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen