Huvudmeny

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Praktisk examination på Borås ambulansstation.

Som ambulanssjuksköterska ansvarar du för patientens och de närståendes omvårdnad. Du utför medicinsk vård samt leder och organiserar arbetet inom verksamheten.

Under utbildningen tillägnar du dig fördjupade kunskaper för arbete inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete som kräver att du har både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Du lär dig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid olika scenarier i hem eller på skade- och olycksplatser.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Utbildningsplatser för studenter vid Högskolan i Borås finns inom hela Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

OBS! Tidigare möjlighet att tillgodoräkna sig yrkeslivserfarenhet om man arbetat minst två år inom ambulansen är nu borttaget. Alla studenter ska genomgå samtliga 10 veckors VFU/praktik.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som ambulanssjuksköterska har du en unik spetskompetens inom prehospital akutsjukvård för olika befattningar inom ambulanssjukvården och annan akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil- och militär akutsjukvård samt arbete i internationella uppdrag. Du kan vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82062
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 35
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet är professionsinriktat och förankrat i evidensbaserad forskning. Kursinnehållet är inriktat mot ambulanssjuksköterskans kompetensområde och den kliniskt tillämpade kunskap som här erfordras. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper och leder till yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av en verksamhetsförlagd kurs med kontextualisering, tillämpning och examination. Programmet avslutas med ett examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning vetenskap och profession.


Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar teoretiska studier som behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier som fokuserar på vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering. Vidare behandlas ambulansens utrustning, utryckningskörning, kommunikations- och informationssystem, läkemedel i prehospital akutsjukvård, vårdhygien, arbetsmiljö och ergonomi.

Prehospital akutsjukvård med inriktning mot trauma, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier med fokus på patofysiologi, kinematik och smärtlindring vid olika former av trauma. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård vid trauma. Moment som ingår är losstagning av patient, säkerhetsfrågor vid skadeplatsarbete, ambulanstransport, organisation och sjukvårdsledning på skadeplats.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård och inom närliggande verksamhetsområden som är väsentliga för samhällets hälso och sjukvård i akuta situationer. Studenten bearbetar, tillämpar och examineras på fördjupad och evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsarbetet relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom, ohälsa och trauma inom kontexten prehospital akutsjukvård. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation och samband, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt den prehospitala vårdens organisation.

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete som innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Sandra Stridh

Blivande ambulanssjuksköterskan Sandra fick feeling för Högskolan i Borås

– Det bästa har varit att vi har så mycket praktiska övningar där vi får leva oss in i påhittade scenarion för att lösa olika uppgifter.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf)

Ladokkod: GAMBU
Nivå: Avancerad nivå
Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård, 2016-11-23
Version: 12.0
Gäller från: HT 2017

Allmänna mål

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

(Högskolelagen 1 kap 9§)

Utbildningens mål

För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten uppvisa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård ska studenten

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövning,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.


Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård ska studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patient och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede,
 • visa vårdpedagogisk förmåga.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård ska studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskild beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård ska studenten också

 • visa förmåga att självständigt bedöma den sjukes eller skadades somatiska och psykiska status och omedelbara behov samt visa förmåga att genomföra de åtgärder som krävs för patienter under starkt varierande förhållanden,
 • visa förmåga att tillämpa sina specialkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

(SFS 2006:1053 Examensordning)

Mål för magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet vårdvetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.


Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

(SFS 2006:1053 Examensordning)

Självständigt arbete
För specialistsjuksköterske- och magisterexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot ambulanssjukvård. (SFS 2006:1053 Examensordning).

Innehåll

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet är professionsinriktat och förankrat i evidensbaserad forskning. Kursinnehållet är inriktat mot ambulanssjuksköterskans kompetensområde och den kliniskt tillämpade kunskap som här erfordras. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper och leder till yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av en verksamhetsförlagd kurs med kontextualisering, tillämpning och examination. Programmet avslutas med ett examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning vetenskap och profession.


Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar teoretiska studier som behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier som fokuserar på vårdande bedömning utifrån ambulanssjukvårdens förutsättningar och ambulanssjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering. Vidare behandlas ambulansens utrustning, utryckningskörning, kommunikations- och informationssystem, läkemedel i prehospital akutsjukvård, vårdhygien, arbetsmiljö och ergonomi.

Prehospital akutsjukvård med inriktning mot trauma, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar kliniska och teoretiska studier med fokus på patofysiologi, kinematik och smärtlindring vid olika former av trauma. Kursen behandlar metoder för primär och sekundär bedömning samt prioritering, åtgärder och utvärdering i samband med prehospital vård vid trauma. Moment som ingår är losstagning av patient, säkerhetsfrågor vid skadeplatsarbete, ambulanstransport, organisation och sjukvårdsledning på skadeplats.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar kliniska och verksamhetsförlagda studier (VFU) i ambulanssjukvård och inom närliggande verksamhetsområden som är väsentliga för samhällets hälso och sjukvård i akuta situationer. Studenten bearbetar, tillämpar och examineras på fördjupad och evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsarbetet relaterat till patienter i alla åldrar som drabbats av sjukdom, ohälsa och trauma inom kontexten prehospital akutsjukvård. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation och samband, ledarskap, omvårdnadsdokumentation, vårdetik, patient- och närståendeundervisning samt den prehospitala vårdens organisation.

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete som innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Examen

Efter avklarad utbildning motsvarande fordringarna i denna utbildningsplan, kan studenten efter ansökan till högskolan erhålla följande examina:

- Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård och
- Magisterexamen med huvudområde vårdvetenskap

Engelsk översättning av examensbenämningarna:
- Postgraduate Diploma in Specialist Nursing Pre-hospital Emergency Care
- Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Caring Science

Yrkesexamen och generell examen utfärdas på samma examensbevis. Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset följer Diploma Supplement (engelska).

Utfärdande av examensbevis sker efter ansökan på särskilt formulär. Mer information finns på högskolans webbplats.

Studentinflytande och utvärdering

Kursutvärderingar i relation till utbildningens och kursernas mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på HBs webbplats. Studenter erbjuds också att göra en utvärdering av hela utbildningen i slutet av sista studieterminen.

Studenter har rätt att vara representerade i akademins beredande och beslutande organ.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Kontakt


Programansvarig Anders Bremer
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Programansvarig Henrik Andersson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen