Huvudmeny
Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 högskolepoäng, heltid 100%

Anestesi

Som anestesisjuksköterska ansvarar du för omvårdnad och utför övervakning, lokal och generell anestesi och sedering i samband med operation, undersökningar och behandlingar av patienter i alla åldrar. Specialområdet innefattar ett högteknologiskt arbete som kräver både vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som anestesisjuksköterska inom anestesisjukvård på operationsavdelningar eller andra enheter inom specialiserad och högspecialiserad öppen- och sluten vård, t ex postoperativa avdelningar, smärtbehandlingsavdelning och akutmottagning. Vid stora olyckor och katastrofer deltar anestesisjuksköterskan som en del i vårdteamet.

Utbildningen innebär heltidsstudier under två terminer. Om du hellre vill läsa i långsammare takt går det bra att söka utbildningens kurser var för sig.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker företrädesvis inom Västra Götalandsregionen. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som anestesisjuksköterska har du unik spetskompetens inom akutsjukvård. Det gör det möjligt för dig att arbeta inom ett brett fält såväl inom som utanför sjukhuset, såväl nationellt som internationellt. Efter utbildningen kan du vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete. Du kan också gå vidare till forskarstudier.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82074
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet har en stark professionsanknytning och innehållet i kurserna är från början inriktat mot anestesisjuksköterskans kompetensområde och den kliniska kunskap som här erfordras. Vetenskaplig teori och metod är totalt 7,5 högskolepoäng. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper, men leder till en ny yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression i kurser inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av verksamhetsförlagd kurs, där teoretiska kunskaper kontextualiseras, tillämpas och examineras. Programmet avslutas med examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning och profession.

Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Anestesiologi, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och innehållet i kursen fokuserar på anestesiologiska principer och metoder vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare ingår medicinsk preoperativ bedömning, specifik farmakologi och barnanestesi.

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng kliniska och teoretiska studier. Kursen fokuserar på den perioperativa vårdprocessen utifrån anestesisjuksköterskans bedömning, förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden. Vidare fokuseras innehållet på perioperativ övervakning och kunskaper i att hantera medicinsk-teknisk utrustning.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier. I kursen bearbetas teorier, modeller och metoder inom anestesisjukvårdens praktik vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation, dokumentation, vårdetik, pedagogik samt organisation och ledarskap.

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Det innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Johan Theandersson

Johan vill vårda människor som behöver specialkompetens

– Sedan starten av min yrkeskarriär har jag arbetat med akutsjukvård, så kändes naturligt att gå mot anestesi. Det är ett område som kräver mycket medicinsk kunskap, vilket jag är intresserad av.
Läs hela intervjun

 

Daniéla Raatikainen

Missöde fick Daniéla att bli anestesisjuksköterska

Daniéla fick följa en anestesiläkare under en dag i slutet av grundutbildningen och efter det hade hon bestämd sig för vilken specialistutbildning hon skulle välja.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Thomas Eriksson
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen