Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82069
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 35
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-11-10
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Vill du fördjupa och bredda dina kunskaper som sjuksköterska? Är du intresserad av att arbeta med vårdande relationer i alla åldrar? Då är specialistutbildningen med inriktning mot distriktssköterska något för dig.

Innehåll

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser, omfattar 75 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng vårdvetenskap och 15 högskolepoäng medicinsk vetenskap. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 12 högskolepoäng. Kurserna ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Inom specialistsjuksköterskeutbildningen mot distriktssköterska ingår kurser i specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och skolhälsovård och mot vuxna och äldre, samt förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel. Studenterna ska tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap relatera till begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Utbildningen har en tydlig anknytning till specialistprofessionen och vetenskaplig metodologi på en avancerad nivå.

Obligatoriska kurser, 1-75 högskolepoäng
Vårdvetenskap, 60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande folkhälsoarbete i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och förbättringsarbete för att utveckla vården från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Familjehälsovård med inriktning mot barn- och elevhälsovård, 12,5 högskolepoäng
Kursen omfattar 6,5 högskolepoäng teoretiska studier inom huvudområdet samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska tillägna sig kunskap om preventiva metoder för att främja fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar inklusive vaccinationer och hälsokontroller. Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan behandlas samt gällande lagar, författningar och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Här ges även en introduktion i att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat för att delta i forskning och förbättringsarbete.

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre, inklusive förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 6 högskolepoäng teoretiska studier samt 9 högskolepoäng verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) inom primärvård och kommunal vård och omsorg.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete, 15 högskolepoäng
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. En successiv fördjupning av vetenskapsteori och metod i eget examensarbete utförs genom att studenten följer forskningsprocessens steg. Fördjupningen examineras i fler steg genom seminarium och slutligen presentation och opponentskap av examensarbeten.

Medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng
Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng
Kursen omfattar 15 högskolepoäng teoretiska studier.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 75 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.