Huvudmeny

Vi uppdaterar webbsidorna under Utbildning. Vi gör ny layout, ändrar strukturen och lägger till nya funktioner. Detta innebär att det kan upplevas rörigt under tiden som vi är inne och arbetar men vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor eller tankar om uppdateringen så är du välkommen att höra av dig till oss på Kommunikation via kommunikation@hb.se

Det kompletta kursutbudet för hösten 2018 kommer att visas på webben från och med vecka 8.

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-82071
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Är du empatsik och kommunikativ? Som specialsitutbildad sjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, så kallad barnsjuksjöterska, krävs anpassad kommunikation utifrån barnets ålder, utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter."

Innehåll

Upplägg

Specialistsjuksköterskeutbildningen består av sju kurser. Dessa kurser ger en fördjupning på avancerad nivå genom att studenterna ska inhämta kunskap och påvisa förståelse för begrepp, modeller och teorier inom ämnet vårdvetenskap. Studenterna ska också tillämpa vårdvetenskap i klinisk praxis genom att via evidensbaserad kunskap knyta an begrepp, modeller och teorier till specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Lärande och vårdande genom reflektion används genomgående i utbildningen. Progressionen kan beskrivas som att gå från veta att till att koppla ihop till en praktisk kunskap:
veta hur inom utbildningens kontext. Programmet applicerar dessutom specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, vilket inbegriper att särskild hänsyn tas till Förenta Nationernas konvention om mänskliga rättigheter samt barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling utifrån lika villkor. Uppmärksammade områden är exempelvis barn och unga som far illa, psykisk ohälsa och övervikt bland barn och unga. Programmet har en stark professionsanknytning och en vetenskaplig metodologisk anknytning. Innehållet i kurserna är inriktat mot kompetensområde både vad gällande den kliniska kunskap som här erfordras som utifrån vetenskaplig teoretisk grund.

Undervisningsformerna kommer i huvudsak att utgöras av seminarium, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning.

Obligatoriska kurser, 1-60 högskolepoäng
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete, 5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier med syfte att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper gällande hälsofrämjande och förebyggandets vetenskapliga grund i förhållande till specialistsjuksköterskans profession. Kursen syftar också till fördjupade kunskaper om betydelse av reflektion för lärande och vårdande i ett vårdande sammanhang.

Familjehälsovård med inriktning mot barn- och elevhälsovård, 12,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 6,5 högskolepoäng teoretiska studier inom huvudområdet samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska tillägna sig kunskap om preventiva metoder för att främja fysisk och psykisk hälsa för barn och ungdomar inklusive vaccinationer och hälsokontroller. Tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan behandlas samt gällande lagar, författningar och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Här ges även en introduktion i att utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat för att delta i forskning och förbättringsarbete.

Medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik, 7,5 högskolepoäng (A1N)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier inom medicin. I kursen behandlas olika pediatriska sjukdomstillstånd och behandlingar för barn och ungdom inklusive palliativ vård.

Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis, 7,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 1,5 högskolepoäng teoretiska studier samt 6 högskolepoäng verksamhetsförlagd utbildning. Innehåller teoretiska studier både inom huvudområdet och inom pediatrik. Vidare integreras här teori med kliniks praxis genom VFU inom avancerad pediatrisk omvårdnad.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet.

Ledarskap och förbättringsarbete, 5 högskolepoäng, vårdvetenskap (A1N)
Kursen omfattar 5 högskolepoäng teoretiska studier. Här ingår teorier och modeller för att leda, organisera, administrera och utveckla vård från ett vårdvetenskapligt och hälso- och sjukvårdsadministrativt perspektiv.

Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 högskolepoäng vårdvetenskap (A1E)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.

Övrigt

Studierna bedrivs i form av modifierad distansundervisning.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.