Huvudmeny
Till anmälan

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 högskolepoäng, deltid 50%

Sjuksköterska vårdar patient.

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård vårdar du patienter med sviktande vitala funktioner och i potentiellt livshotande tillstånd. I denna roll stödjer du även patientens närstående.

Utbildningen förbereder dig för att vårda patienter med sviktande vitala funktioner och i komplexa vårdsituationer. Målet är att du ska fördjupa din förmåga i att självständigt och i samarbete med andra planera, leda, genomföra och utvärdera vården. Med en helhetssyn på människan och en förståelse för patientens och de närståendes svåra situation ska du kunna ge stöd utifrån deras individuella behov.

Utbildningen innebär studier på halvfart under fyra terminer.

Verksamhetsförlagd utbildning
Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker främst vid sjukhusen i Borås, Trollhättan och Skövde. I de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp
  • Svensk legitimation som sjuksköterska
  • 1 års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid)

Karriärvägar

Som intensivvårdssjuksköterska kan du arbeta såväl inom läns- och regionsjukvård som inom privat verksamhet. Du kan också arbeta utomlands t.ex. genom att söka internationella uppdrag. Du har många möjligheter att vidareutbilda dig t.ex. inom ledarskap, vårdutveckling och för internationellt arbete Du kan också påbörja forskarstudier.

Examen

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Språk

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82076
Sista anmälningsdag: 2018-03-15
Urval: Högskolepoäng (50%) och yrkeslivserfarenhet (50%)
Antal platser: 20
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2019-06-09
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Upplägg

Specialistprogrammet består av sex kurser. Programmet har en stark professionsanknytning och innehållet i kurserna är från början inriktat mot intensivvårdssjuksköterskans kompetensområde och den kliniska kunskap som här erfordras. Vetenskaplig teori och metod är totalt 7,5 högskolepoäng. Programmet innebär en progression av den grundutbildade och legitimerade sjuksköterskans kunskaper, men leder till en ny yrkesexamen med skyddad yrkestitel och akademisk examen på magisternivå. Progression i kurser inom programmet sker genom att utbildningen inleds med teoretiska kurser vilka följs av verksamhetsförlagd kurs, där teoretiska kunskaper kontextualiseras, tillämpas och examineras. Programmet avslutas med examensarbete vilket innebär en integrering av teori, forskning och profession.

Följande kurser ingår i programmet:

Akutmedicin, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattaer 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och behandlar akutmedicinska sjukdomstillstånd, multipel organsvikt, trauma samt specifik farmakologi. Vidare behandlas problemställningar rörande vård och behandlings inverkan för ett hållbart samhälle.

Intensivvårdsteknik, 7,5 högskolepoäng (Medicinsk vetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier och fokuserar tekniker och behandlingsmetoder förekommande inom intensivvård vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare behandlas intensivvårdspecifika läkemedel, intensivvård till barn, infektionssjukvård samt medicinsk-tekniska kunskaper i relation till patientsäkerhet.

Vårdande bedömning inom intensivvård, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng kliniska och teoretiska studier. Kursen fokuserar bedömning utifrån intensivvårdsjuksköterskans förhållningssätt, ledarskap och etiska ställningstaganden samt grundläggande vård och övervakning av patienter i behov av intensivvård eller postoperativ vård.

Valbar kurs i vetenskaplig metod, 7,5 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
De valbara kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng teoretiska studier. Vetenskapsteori samt forskningsmetoder inom vårdens kontext studeras. Nyttogörande av forskning diskuteras utifrån etiska perspektiv. Studenten påbörjar formulering av examensarbetet inom vårdvetenskap.

Omvårdnad inom intensivvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier. I kursen bearbetas teorier, modeller och metoder inom intensivvårdens praktik vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vidare tillämpas kunskaper inom kommunikation, dokumentation, vårdetik, pedagogik samt organisation och ledarskap.

Examensarbete med inriktning mot intensivvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap)
Examensarbete är ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Det innebär slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och är en fördjupning inom huvudområdet och professionen.

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Student som genomgått utbildningen och fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng är behörig att söka till forskarutbildning i vårdvetenskap/omvårdnad.

Myriam Saadoun

Myriam: vår specialistkompetens är eftertraktad

– Det bästa med utbildningen är att få komma ut och få förankra det man har lärt sig i praktiken.
Läs hela intervjun

 

Stephanie Listerfelt

Intensivvård är en bra mix för Stephanie

– Det är mycket speciellt och intressant att möta så väldigt sjuka människor. Det är tekniskt och medicinskt avancerat, men samtidigt är den basala omvårdnaden av stor vikt.
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Isabell Fridh
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen